Most Downloaded

1

Türkiye’de 2001-2017 Yılları Arasında Yaşanan Laboratuvar ve Deney Kazalarının Değerlendirilmesi

Ahmet Tekbıyık & Meryem Tepe

  |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.2

Manuscript Views: 77  |  Manuscript Download: 34

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de 2001-2017 yılları arasında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının tespiti için, internet ve basılı medya araçları kaynak olarak kullanılmıştır. İnternet araçları arasında en yaygın olarak kullanılan arama motorları tercih edilmiştir. Arama sonucunda 2001-2017 yılları arasında gerçekleşen 34 vakaya rastlanmıştır. Veriler betimleyici içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre deney kazanlarının en fazla 8. sınıf fen bilimleri dersinde yaşandığı görülmüştür. 2012 yılı en fazla kaza gerçekleşen yıl olmuştur. Kazaların sebepleri incelediğinde ise, 12 vakanın deney tüpü patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte cıva ile temas ve ispirto parlaması vakalarına da sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, cıva ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazaların en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin deney güvenliğine daha fazla önem vermeleri gerektiğini göstermiştir.

Keywords: Laboratuvar, Deney Kazası, Fen Bilimleri Eğitimi

References

 • Akpullukçu S. & Çavaş B. (2012). Fen ve teknoloji eğitiminde laboratuvar güvenliği üzerine bir araştırma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran-Niğde.
 • Ayas, A. (1997). Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eğitim Ön Lisans Programı, Eskişehir, Ünite No: 7, 101–113.
 • Aydın S., Diken  E. H., Yel M. & Yılmaz M. (2011). Fen ve teknoloji ile biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 583-604.
 • Aydoğdu C. & Şırahane, İ. T. (2012).  Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının laboratuvarda yaşanan kazaların nedenlerine yönelik görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.
 • Aydoğdu C. & Yardımcı E. (2013). İlköğretim fen laboratuvarlarında meydana gelen kazalar ve öğretmenlerin geliştirebilecekleri davranış tarzları. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi,44, 52-60.
 • Böyük U., Demir S. & Erol M. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin laboratuvar çalışmalarına yönelik yeterlik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi,3(4), 342-349.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). Parameters of contentanalysis. Education and Science, 39(174), 33-38.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ercan-Kalkan, M. & Deniz, V. (2016). Laboratuvar kazaları, Önlem Dergisi, http://www.onlemdergisi.com.tr/kimyasal-sureclerin-kontrolu/ adresinden 20 Ekim 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Erökten S. (2010). Fen bilgisi öğrencilerinde kimya laboratuvar uygulamalarının öğrenci endişeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,38, 107-114
 • Güneş, M. H,. Şener, N., Germi, N. & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11
 • Gür, K., & Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin okul kazalarında güvenlik önlemlerine yönelik bilgi ve davranış ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), 10-21.
 • Hamurcu, H. (1998). Fen derslerinde güvenlik, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 29-32.
 • Kırbaşlar F. G., Özsoy Güneş Z., & Derelioğlu Y. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği konusuna yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 801-818
 • Sağlık Bakanlığı HSGM (2013). Cıva zehirlenmesi ve alınması gereken önlemler, http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/bilgi-dokumanlar/halk-sagligina-yonelik/994-civa-zehirlenmesi-ve-al%C4%B1nmas%C4%B1-gereken-%C3%B6nlemler.html adresinden 17 Ekim 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Stephenson, A. L., West, S. S., Westerlund, J. F., & Nelson, N. C. (2003). An analysis of incident/accident reports from the Texas Secondary School Science Safety Survey, 2001. School Science and Mathematics, 103(6), 293-303.
 • Tekbiyik, A., & Ercan, O. (2015). Effects of the physical laboratory versus the virtual laboratory in teaching simple electric circuits on conceptual achievement and attitudes towards the subject. International Journal of Progressive Education, 11(3), 77-89.
 • URL-1 https://www.sabah.com.tr/yasam/2009/10/28/civali_termometrelere_dikkat adresinden 17 Ekim 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Yılmaz, A. (2004). Lise-3 kimya ders kitabında mevcut deneylerde kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve laboratuvar güvenliği açısından tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 251-259.
 • Yılmaz, A., & Morgil, F. İ. (1999). Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 104-109.
2

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran & Serdar Arcagök

  |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.1

Manuscript Views: 53  |  Manuscript Download: 25

Abstract

Bu araştırmada temel eğitim bölümünde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde 2017-2018 öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 231 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada “ Kültürlerarası Duyarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda öğretmen adaylarının kültürel duyarlılıklarının cinsiyet ve anabilim dalı değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır. Buna karşın öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının sınıf değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. 

Keywords: öğretmen adayları , kültürlerarası duyarlılık, tarama modeli

References

 • Akın, E. (2016).  Türkçe Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siirt Üniversitesi Örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 29-42.
 • Bayles, P. P. (2009). Assesing The İntercultural Sensitivity of Elementary Teachers in Bilingual Schools in Texas School District. PhD Thesis. The University of Minnesota.
 • Bennett, M. J. (1998). Intercultural Communication: A CurrentPerspective. Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. ed. Milton J. Bennett. USA: Intercultural Press.
 • Bhawuk, D. P. S. , Brislin,R.( 1992). The Measurement of Intercultural Sensitivity Using The Concepts of Individualism and Collectivism. International Journal of Intercultural Relations.(16): 413-436.
 • Chen, G. and Starosta, W. J. (2000). The Development And Validation of The İntercultural Sensitivity Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Communication Association. Seattle, WA.
 • Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Demir, S. ve Üstün, E. ( 2017). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), XIV (I),182-204.
 • Dilmen, N., E. ve Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları. Marmara Üniversitesi Yeni Medya ve Etkileşim Konferansı Bildirgesi içinde (237-247). http://www.ocelott.com/ documents/papers/sosyallesmenin-yeni-yuzu-sosyal-paylasim-aglari-ogutdilmen-.pdf’ten 05.12.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Gezer, M. ve Şahin, İ. F. (2017). Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutum ve Kültürel  Zekâ Arasındaki İlişkinin Yem ile İncelenmesi. Eastern Geographical Review, 22 (38), 173-188. 
 • Goodlad, J.I. (1986). The learner at the world’s center. Social Education, 50, 424-436.
 • Hammer, M. R., Bennett, M. J. and Wiseman, R. (2003). Measuring Intercultural Sensitivity: The Intercultural Development Inventory. International Journal of Intercultural Relations. (27),  421–443.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Teknikleri (18. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Krohtwolh, D.R. (1993). Medhods of Educational And Social Sciences Research: An İntegrateg Apporach. New York: Longman.
 • Mercan, N. (2016). Çok Kültürlü Ortamlarda Kültürel Zekânın Kültürler Arası Duyarlılık İle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma [A Study On The Relationship Between Cultural Intelligence And Inter-Cultural Sensitivity In Multi-Cultural Environments]. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-13.
 • Meyer , L. , Sherman , L.  ve  MaKinster , J. (2006) . The effects of the Japan bridge project on third graders ’ cultural sensitivity . Theory and Research in Social Education, 34 , 347 – 369 .
 • Polat, S. ve Barka, T. O. (2012) Multiculturalism And Intercultural Education: A Comparative Study With A Sample Of Swiss And Turkish Candidate Teachers. World Applied Sciences Journal, 18 (9): 1180-1189.
 • Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları. Journal of World of Turks, 6 (3), 135-156.
 • Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları, Journal of World of Turks, 6 (3), 135-156.
 • Sezer, G. O. ve Kahraman, P. B. (2017).  Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 550-560.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2004). Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon, Boston.
 • Tertemiz, N. I ve Aslantaş, S. (2016). Çok kültürlü Eğitime Dayalı Proje Çalışmasının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerine Etkisi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 7-22.
 • Üstün, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etni kmerkezcilik Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul.
 • Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (15), 373-392.
3

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi

Yusuf Mete Elkıran

  |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.5

Manuscript Views: 39  |  Manuscript Download: 20

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının, öğrenim sürecinde veya sosyal yaşamlarında kimseden yardım almadan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerini kullanarak; arama motorlarından araştırmalar yapabilmek, sahip olduğu bilgileri depolayabilmek, içinde görsel, işitsel öğeler olan ve efektli sunum dosyası hazırlayabilmek, görüntülü görüşme ve toplantı yapabilmek, haberleşmede metinsel veya görsel öğeler paylaşabilmek, haberleşmede elektronik postalara sığmayan verileri paylaşabilmek, matematiksel işlemler yapabilmek, elektronik temelli sosyal paylaşım ortamlarını kullanabilmek, bir eğitim setini kurup kullanabilmek konularında görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; gönüllü olarak katılan Türkçe öğretmeni adaylarından 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi iki veri kodlayıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucu elde edilen bulgular kodlar şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcıların sadece birkaçı bilgisayar destekli çalışmalarda zorlandıklarını ve çekingen olduklarını belirtmişlerdir. Ancak yarısına yakın katılımcı bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeterli özgüvene sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Bu durumu katılımcılar, kendi bireysel yatkınlıklarına bağlamışlardır. Araştırmada katılımcıların neredeyse hepsinin iletişim kurmak için teknoloji araçlarını kullandığı ve kullanmaktan da memnuniyet duyduğu tespit edilmiştir. Ancak eğitimle ilgili olarak teknolojik araçlara yakınlık hususunda bazı katılımcıların eğer tercih seçeneği varsa kitapları tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların hepsinin internet ortamında deneyimli bir sosyal medya kullanıcısı olduğu ve ihtiyaç duyduklarında teknolojik yeniliklere uyum sağladıkları anlaşılmıştır.

Keywords: Türkçe öğretmen adayları, bilgi ve iletişim teknolojileri

References

 • Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online13(1).
 • Avcı, Y., & Küçük, S. (2017). Türk Dili öğretimi sorunları. International Journal of Social Sciences and Education Research,  3(3).
 • Çoruk, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Kişisel Gelişime Yönelik Algıları ve Kişisel Gelişim Çabaları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 233-246.
 • Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Turkish Adaptation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument/Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 297-315.
 • Izmirli, S. (2017). Can we use Facebook groups to establish social presence in online courses? World Journal On Educational Technology: Current Issues, 9(4), 173-182.
 • Kana, F. (2015). Investigation of Pre-Service Teachers' Communication Skills. Online Submission6(3), 34-42.
 • Kana, F. ve Yaşar, E. (2017). Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmenlik Sürecine İlişkin Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi4(13), 164-176.
 • Karasar, N. (2005 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama1(1), 62-79.
 • MEB (2016). Fatih Projesi- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://fatihprojesi.meb.gov.tradresinden 17.06.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Odabaşı, H. F., ve Kabakçı, I. (2007). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, 12-14.
 • Özdemir, M., & Yıldız, R. (2016). Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2).
 • Özden, M. (2009 ). Kaynak Türkçe Metinler. İstanbul: Ürün Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı:24, Ankara, Pegam A Yayıncılık.
 • Şahin İzmirli, Ö. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Uygulamalarının Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (6)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş.
4

The Effect of The Listening Text's Type of Voice To Comprehension Skill in Teaching Turkish as a Foreign Language

Fatih Kana, M. Furkan Uzan, Zeynep Özekinci & İsmail Kızıldağ

  |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.4

Manuscript Views: 50  |  Manuscript Download: 17

Abstract

The aim of the study is to search the effects of using recorded listening materials or speaker-based listening materials as listening activities on the learners’ listening skills that learn Turkish as a foreign language. The method of the study is mixed method case study. The participants are the students studying in TÖMER. In this study semi-structured interwiev form is used to collect the data. And also two listening texts that have the similar content,one recorded an one performed by a speaker, and listening comprehension tests are used. The learners are going to be evaluated by comprehension tests which will be handed out after each listening texts performed every other week.ın line with the answers given by the learner in the comprehension tests, we are going to search which kind of listening activity is more effective. The data collected in the study will be analzyed by the content analysis method. According to findings from the study, participants were found to be more successful in the speaker-centered listening test than multiple-choice tests in that the recorded listening test was more successful than the test used. Another outcome of the study is that the participants were more successful than the speaker-centered listening test in the listening test recorded in the gap filling questions.

Keywords: Turkish as a foreign language, listening education, mixed research method, foreign students.

References

 • Bonet,D., (2001). The business of listening a practical guide to effective listening. Crisp Learning Publishing. ISBN: 1560525908.
 • Casperzs, D. ve Stasinska, A. (2015). Can we teach effective listening? An exploratory study. Journal of University Teaching & Learning Practice, 12(4).
 • Demirel, Ö. (1999). lköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi Dil Pasaportu Dil Biyografisi Dil Dosyası, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Denzin, Y. K.,Lincoln,YS., (1996). The Landscape of qualitative research: Theories and issues. Sage Publications, Ltd.
 • Frost, K., Elder, C. ve  Wigglesworth, G. (2011). Investigating the validity of an integrated listening-speaking task: A discourse-based analysis of test takers’ oral performances.  Language Testing 29(3). 345–369.
 • Hanbay, O. (2013). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • McBride,K.,(2011) The effect of rate of speech and distributed practice on the development of listening comprehension, Computer Assisted Language Learning, 24(2).
 • Nightingale,V.,(2011). The handbook of media audiences. Blackwell Publishing Ltd.
 • Pohjalainen, J., Raitio, T., Yrttiaho, S. ve  Alku, P. (2013). Detection of shouted speech in noise: Human and machine. Acoustical Society of America.  [http://dx.doi.org/10.1121/1.4794394], 2377–2389
 • Sayeekumar, M.,M.A., M.Phil,(2013). Develop Effective Listening Skill. Language in India, 13(5).
 • Taşer, S., (1996). Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınları, İstanbul.
 • Thanajaro,M.,(2000). Using authentic materials to develop listening comprehension in the english as a second language classroom. PhD Thesis.  Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Keser, U., (1995). English Listening Comprehension in the War Academy. Gazi Üniversitesi, Ankara, s.8
 • Yaman, H. & Tulumcu, F.M. (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi / The Development of Listening Skill’s Self Efficacy for Learners of Turkish as a Foreign Language”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9327, p. 2371-2386.
 • Yıldırım,A.,Şimşek,H.,(2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.  Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • http://www.skillsyouneed.com/ips/listening-skills.html
5

Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

  |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.3

Manuscript Views: 41  |  Manuscript Download: 17

Abstract

Eğitim, öğrencileri sadece yaşadıkları güne değil, geleceğe de hazırlamayı amaçlar. Dijital teknolojideki hızlı gelişmeler hayatın her alanına olduğu gibi eğitim alanına da yansımıştır. Artık ansiklopedilerin yerini internet arama motorları almış, bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay hale gelmiştir. İlkokul çağından itibaren öğrenciler zamanlarının çoğunu bilgisayar oyunları, sosyal medya ağları ve cep telefonlarındaki mesajlaşma programlarını kullanarak geçirmektedir. Ev ödevlerini yaparken dahi bilgi kaynağı olarak internet arama motorlarını kullanmaktadırlar. Ancak çok büyük bir “bilgi çöplüğü” olan internet ortamında doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Öğrencilerin, internet kullanırken doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada ve elde ettikleri bilgiyi kullanmada yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır. Bu çalışma teknoloji çağında yaşadığımız için ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için kaçınılmaz olan teknoloji kullanımı konusunda, spesifik olarak, dijital göçmen sınıf öğretmenlerimizin durumunu görmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin bilgi kaynağı olarak internet kullanımında yol gösterici bir teknik olan WebQuest tekniği kullanımları üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın evrenini Çanakkale ilinde görev yapan dijital göçmen sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel özellikte olup, durum analizi özelliği taşımaktadır.

Keywords: dijital yerli, dijital göçmen, webquest

References

 • Aldemir,A. (2003). Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı. ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-29.pdf
 • Alibec,C., Sandiuc, C. (2015). The Benefıts Of E-Learnıng Through Webquests. A Case Study. The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24
 • BİLGİÇ, G. H., DUMAN, D. ve SEFEROĞLU, S. S. (2011). “Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri”, İnönü Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, s. 257-263, Malatya
 • Byrand, D. (2005). Using the Internet to Research Curriculum-Based Topics at the Grade Five Level. A Thesis Submitted to the Faculty of Education In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Education University of Prince Edward Island.
 • Canbaz, N. (2010). Yetişkin eğitimi kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitim ihtiyacını belirleme. Yüksek lisans tezi . Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 • ÇETİN, M. & ÖZGİDEN, H. (2013). “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler Ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Gümüşhane.
 • Çoruk, A., Genç, S., Tutkun, T. (2015). Values Educatıon Problematıc: Determınıng The Status Accordıng To Classroom Teachers Opınons. Journal of Theory and Practice in Education: 11(2), 374-397
 • Demir, K. (2006). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi Ankara. Tez No:187631
 • Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açsından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlilik algılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi . Gazi Üniversitesi
 • Dodge, B. (2001). Five rules for writing a great WebQuest. Learning and Leading with Technology, 28(8), 6-9.
 • ERKAN, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası K ü l t ü r Yayınları, Ankara.
 • Fisch, K., & McLeod, S. (2007). Did you know? [Video file]. Retrieved from
 • http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U.
 • Gee, J.P. 2004. Situated Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling. London: Routledge. [Google Scholar]
 • Gilster, P. 1997. Digital Literacy. Chichester: Routledge.. [Google Scholar]
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hassanien, A. (2006). Using Webquest to support learning with technology in higher education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education, 5(1), 41–49.
 • Karabulut,B. (2015). In The Era Of Informatıon Socıety Dıgıtal Natıves, Immıgrants And Hybrıds. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [21]:11-23
 • Komara, C., Tzuo, P., Yang, C.(2011). WebQuests and collaborative learning in teacher preparation: a Singapore study. Educational Media International, September 2011, 48(3): 209–220
 • Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and social media: The
 • use of social media gains a foothold in teen life as they embrace the conversational nature
 • of interactive online media. Pew Internet & American Life Project. Retrieved from Pew Internet and American Life Project: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf.pdf.
 • Lim, S., & Hernandez, P. (2007). The WebQuest: An illustration of instructional technology implementation in MFT training. Contemporary Family Therapy, 29, 163-175
 • Loung, C., & Unal, Z. (2013). Advantages and Disadvantages of Classroom Instruction with WebQuests: Connecting Literacy and Technology. Journal of Reading Education,38(2):31-38
 • O, Kelly.(2016) Teaching Digital Natives. Pensacola Magazine p30-33.
 • Öksüz, C. ,  Uça, S. (2010). WebQuest kullanımına ilişkin algı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,43(1):131-149 
 • Özerbaş, M. (2012). WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
 • Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 299-315
 • Polat, C. (2005). İniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitei Örneği. Ankara: Doktora Tezi.
 • Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. NCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Prensky, M. (2001b, November/December). Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6.
 • PRENSKY, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, http://www.wisdompage.com/Prensky01.html, (22.04.2014).
 • Simina, O. (2005). Next in the line: Romanians at the gate of the EU. SISEC Discussion Papers No: II/1
 • Teo, T. (2016). Do digital natives differ by computer self-efficacy and experience? An empirical study. Interactive Learning Environments. Vol. 24, No. 7, 1725–1739
 • TONTA, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23, 4, s. 742-768
 • www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
 • www.mebbis.meb.gov.tr