Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

International Journal of Innovative Approaches in Education 2017, Vol. 1(1) 21-34

Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

pp. 21 - 34   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2017.84.3   |  Manu. Number: MANU-1712-16-0003

Published online: December 24, 2017  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 130


Abstract

Eğitim, öğrencileri sadece yaşadıkları güne değil, geleceğe de hazırlamayı amaçlar. Dijital teknolojideki hızlı gelişmeler hayatın her alanına olduğu gibi eğitim alanına da yansımıştır. Artık ansiklopedilerin yerini internet arama motorları almış, bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay hale gelmiştir. İlkokul çağından itibaren öğrenciler zamanlarının çoğunu bilgisayar oyunları, sosyal medya ağları ve cep telefonlarındaki mesajlaşma programlarını kullanarak geçirmektedir. Ev ödevlerini yaparken dahi bilgi kaynağı olarak internet arama motorlarını kullanmaktadırlar. Ancak çok büyük bir “bilgi çöplüğü” olan internet ortamında doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Öğrencilerin, internet kullanırken doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada ve elde ettikleri bilgiyi kullanmada yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır. Bu çalışma teknoloji çağında yaşadığımız için ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için kaçınılmaz olan teknoloji kullanımı konusunda, spesifik olarak, dijital göçmen sınıf öğretmenlerimizin durumunu görmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin bilgi kaynağı olarak internet kullanımında yol gösterici bir teknik olan WebQuest tekniği kullanımları üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın evrenini Çanakkale ilinde görev yapan dijital göçmen sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel özellikte olup, durum analizi özelliği taşımaktadır.

Keywords: dijital yerli, dijital göçmen, webquest


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akdemir, A. (2017). Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 21-34. doi: 10.29329/ijiape.2017.84.3

Harvard
Akdemir, A. (2017). Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), pp. 21-34.

Chicago 16th edition
Akdemir, Ayse (2017). "Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi". International Journal of Innovative Approaches in Education 1 (1):21-34. doi:10.29329/ijiape.2017.84.3.

References
 1. Aldemir,A. (2003). Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı. ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-29.pdf
 2. Alibec,C., Sandiuc, C. (2015). The Benefıts Of E-Learnıng Through Webquests. A Case Study. The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24
 3. BİLGİÇ, G. H., DUMAN, D. ve SEFEROĞLU, S. S. (2011). “Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri”, İnönü Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, s. 257-263, Malatya
 4. Byrand, D. (2005). Using the Internet to Research Curriculum-Based Topics at the Grade Five Level. A Thesis Submitted to the Faculty of Education In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Education University of Prince Edward Island.
 5. Canbaz, N. (2010). Yetişkin eğitimi kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitim ihtiyacını belirleme. Yüksek lisans tezi . Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 6. ÇETİN, M. & ÖZGİDEN, H. (2013). “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler Ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Gümüşhane.
 7. Çoruk, A., Genç, S., Tutkun, T. (2015). Values Educatıon Problematıc: Determınıng The Status Accordıng To Classroom Teachers Opınons. Journal of Theory and Practice in Education: 11(2), 374-397
 8. Demir, K. (2006). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi Ankara. Tez No:187631
 9. Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açsından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlilik algılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi . Gazi Üniversitesi
 10. Dodge, B. (2001). Five rules for writing a great WebQuest. Learning and Leading with Technology, 28(8), 6-9.
 11. ERKAN, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası K ü l t ü r Yayınları, Ankara.
 12. Fisch, K., & McLeod, S. (2007). Did you know? [Video file]. Retrieved from
 13. http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U.
 14. Gee, J.P. 2004. Situated Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling. London: Routledge. [Google Scholar]
 15. Gilster, P. 1997. Digital Literacy. Chichester: Routledge.. [Google Scholar]
 16. Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 17. Hassanien, A. (2006). Using Webquest to support learning with technology in higher education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education, 5(1), 41–49.
 18. Karabulut,B. (2015). In The Era Of Informatıon Socıety Dıgıtal Natıves, Immıgrants And Hybrıds. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [21]:11-23
 19. Komara, C., Tzuo, P., Yang, C.(2011). WebQuests and collaborative learning in teacher preparation: a Singapore study. Educational Media International, September 2011, 48(3): 209–220
 20. Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and social media: The
 21. use of social media gains a foothold in teen life as they embrace the conversational nature
 22. of interactive online media. Pew Internet & American Life Project. Retrieved from Pew Internet and American Life Project: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf.pdf.
 23. Lim, S., & Hernandez, P. (2007). The WebQuest: An illustration of instructional technology implementation in MFT training. Contemporary Family Therapy, 29, 163-175
 24. Loung, C., & Unal, Z. (2013). Advantages and Disadvantages of Classroom Instruction with WebQuests: Connecting Literacy and Technology. Journal of Reading Education,38(2):31-38
 25. O, Kelly.(2016) Teaching Digital Natives. Pensacola Magazine p30-33.
 26. Öksüz, C. ,  Uça, S. (2010). WebQuest kullanımına ilişkin algı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,43(1):131-149 
 27. Özerbaş, M. (2012). WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
 28. Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 299-315
 29. Polat, C. (2005). İniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitei Örneği. Ankara: Doktora Tezi.
 30. Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. NCB University Press, 9(5), 1-6.
 31. Prensky, M. (2001b, November/December). Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6.
 32. PRENSKY, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, http://www.wisdompage.com/Prensky01.html, (22.04.2014).
 33. Simina, O. (2005). Next in the line: Romanians at the gate of the EU. SISEC Discussion Papers No: II/1
 34. Teo, T. (2016). Do digital natives differ by computer self-efficacy and experience? An empirical study. Interactive Learning Environments. Vol. 24, No. 7, 1725–1739
 35. TONTA, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23, 4, s. 742-768
 36. www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
 37. www.mebbis.meb.gov.tr