Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(1) 23-33

Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası

Mustafa Kocaarslan, Turgay Öntaş & Taner Atmaca

pp. 23 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.134.3   |  Manu. Number: MANU-1803-08-0001

Published online: March 31, 2018  |   Number of Views: 90  |  Number of Download: 121


Abstract

Bu çalışmanın amacı endüstri devrimi sonrası gittikçe yaygınlık kazanan kitlesel örgün eğitimin ve ilk kademesinde öğretilen okuma-yazma becerilerinin sosyo-politik yanına yönelik bazı tespitler yapmaktır. Siyasal rejimlerin kendi idaresini sürdürme kaygısı ve beklentisi olduğu hatırdan çıkarılmadığında her devletin kendi idaresine ve iradesine hizmet edecek zihin örüntüsüne sahip bireyler yetiştirme çabası olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Bireylerin devletle olan resmi bağının güçlendirildiği kurumlar ilk etapta okullar olmaktadır. Okulların okuma-yazma eylemini devletin öngördüğü içerik ile birlikte örtük bir yolla bireylere sunmasının aynı zamanda resmi ideolojinin eğitim aracılığıyla bireylere aktarılması-dayatılması manasına gelip gelmediği konusunun güncel entelektüel tartışmalara kapı araladığı bilinen bir gerçektir. Bu durum aslında büyük iktidarın yani devlet aygıtının yurttaşlar üzerindeki tahakkümünün de resmidir. Devlet, resmi ideolojisini yurttaşlarına okullar aracılığı ile sunar. Okullar bu yönüyle eğitimin ideolojik işlevine de ev sahipliği yapar. Okulların ilk kademesindeki öğrenciler yaş grubu itibari ile zihinsel şekillenme açısından hassas bir evrededir. Kişilik ve karakterin en hızlı ve yoğun şekillendiği dönem erken çocukluk evresidir. Bu dönem okuma yazma öğrenilen evreye de tekabül etmektedir. Erken çocukluk döneminde çocukların okuma-yazma öğrenirken bir yandan da kullanılan metinler ve öğretim içeriği ile doğrudan ve dolaylı olarak sosyo-politik zihin haritaları oluşturduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde okuma-yazma öğretiminin akademik ve entelektüel yönü olduğu kadar ideolojik yönü de vardır.

Keywords: İdeoloji, sosyalizasyon, okuma-yazma, çocukluk


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kocaarslan, M., Ontas, T. & Atmaca, T. (2018). Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(1), 23-33. doi: 10.29329/ijiape.2018.134.3

Harvard
Kocaarslan, M., Ontas, T. and Atmaca, T. (2018). Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası. International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(1), pp. 23-33.

Chicago 16th edition
Kocaarslan, Mustafa, Turgay Ontas and Taner Atmaca (2018). "Eğitimin ve Okuma-Yazmanın Sosyo-Politik Bağlantısı ve Çocukluğun İnşası". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (1):23-33. doi:10.29329/ijiape.2018.134.3.

References
 1. Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 2. Alver, K. (2005). Okumanın halleri: Okumanın sosyolojisi üzerine. Sivil Toplum: Düşünce Araştırma Dergisi 3(12), 36-43.
 3. Apple, M.(2012). Eğitim ve iktidar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 4. Benda, J. (2006). Aydınların ihaneti. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 5. Block, C., Gambrell, L., & Pressley, M. (Eds.). (2002) Improving comprehension instruction rethinking research, theory, and classroom practice. San Francisco, Ca. Jossey-Bass.
 6. Bodrova, E., & Leong, D. (1996). Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education. Englewood Cliffs, N.J: Merrill.
 7. Cohen, L. Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. NewYork: Routledge.
 8. Eskicumalı, A.(2003). Eğitim ve toplumsal değişme: Türkiye’nin değişim sürecinde eğitimin rolü, 1923-1946, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 19 (2). 15- 29. 
 9. Fichter, J. (2002). Sosyoloji nedir?. Ankara. Anı Yayıncılık.
 10. Freire,P., ve Macedo, D.(1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okuma.(S.Ayhan,Çev.) İstanbul: İmge Yayınları.
 11. Giddens, A.( 1994). Sociology. Cambridge,UK. Polity Press.
 12. Hannay, L. M. (1984). Cultural reproduction via the hidden curriculum. Doctoral Dissertation. Ohio: The Ohio State University.
 13. Huey, E. B. (1974). The psychology and pedagogy of reading. Boston: MIT.
 14. Göktürk, A. (1997). Okuma uğraşı. İstanbul:YKY.
 15. Konuk, O.(2006). “Bir Sorun ve Çözüm Alanı Olarak Türk Eğitim Sistemi”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. Ankara: Nova Yayınevi.
 16. Manguel, A. (2010). Okumanın Tarihi. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 
 17. Mannheim, K. (1951). Freedom, Power and Democratic Planning. London: Routladge&Kegan Paul.
 18. McNaughton, S. (2006). Considering culture in research-based interventions to support early literacy. In D. Dickinson & S. Neuman (Eds.), Handbook of Early Literacy
 19. Research, Vol. 2 (pp. 229-240). New York: The Guilford Press.
 20. No Child Left Behind Act of 2001 [NCLB] (2001). 14 Kasim 2015 tarihinde http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf sayfasından erişilmiştir.
 21. Oskay, Ü.(1971).Gelişme Açısından Kültür Değişimi. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 22. Öntaş, T. (2014). Özel öğretim kurumundaki sınıf öğretmenlerinin milli eğitim ideolojisini yeniden üretme pratiklerinin okul etnografyasıyla incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 23. Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-239.
 24. Öztan, G. G. (2009). Türkiye'de çocukluğun politik inşası. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 25. Parlak, İ. (2005). Türkiye'de eğitim-ideoloji ilişkisi: erken cumhuriyet dönemi tarih ve yurt bilgisi ders kitapları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ankara. 
 26. Perfetti, C. A. (1985).  Reading Ability.  NY: Oxford University Press.
 27. Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In D. Kuhn & R. Siegler (Eds.), Cognition, perception, and language (Vol. 2, pp. 679-744). In W. Damon (Ed.),
 28. Handbook of Child Psychology (5th ed.). New York: Oxford University Press.
 29. Slavin, R. E. (1997). Educational psychology: Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon.
 30. Spindler, G. D. (2011). Anthropology and education: an overview. D. J. Hodges (Ed.), The Anthropology of Education Classic Readings (s. 19-40). USA: Cognella.
 31. Sweet, A. P. & Snow, C.  Reconceptualizing Reading Comprehension. In C.C. Block, L. B.  Gambrell, & M. Pressley (Eds.) Improving Comprehension Instruction: Rethinking Research (pp. 54-79) Newark, DE, International Reading Association, 2002.
 32. TEDMEM. (2015). Ulusal Eğitim Programı 2015-2022. Ankara: Türk Eğitim Derneği. 
 33. Tezcan, M. (2003). Eğitimin Siyasal Temelleri. V. Sönmez içinde, Öğretmenlik Mesleğine Giriş (s. 367-383). Ankara: Anı Yayıncılık.
 34. Üstel, F. (2001). II. Meşrutiyet ve Vatandaşın İcadı. T. Bora, & M. Gültekingil içinde, Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (s. 166-179). İstanbul: İletişim Yayınları.
 35. Wasik, B. (2004). Family literacy programs: Synthesizing across themes, theories, and recommendations. In B. Wasik (Ed.), Handbook of family literacy (pp. 617-632). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 36. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.