Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

International Journal of Innovative Approaches in Education 2017, Vol. 1(1) 1-10

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran & Serdar Arcagök

pp. 1 - 10   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2017.84.1   |  Manu. Number: MANU-1712-13-0001

Published online: December 24, 2017  |   Number of Views: 166  |  Number of Download: 163


Abstract

Bu araştırmada temel eğitim bölümünde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde 2017-2018 öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 231 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada “ Kültürlerarası Duyarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda öğretmen adaylarının kültürel duyarlılıklarının cinsiyet ve anabilim dalı değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır. Buna karşın öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının sınıf değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. 

Keywords: öğretmen adayları , kültürlerarası duyarlılık, tarama modeli


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Boran, G. & Arcagok, S. (2017). Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 1-10. doi: 10.29329/ijiape.2017.84.1

Harvard
Boran, G. and Arcagok, S. (2017). Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), pp. 1-10.

Chicago 16th edition
Boran, Goksel and Serdar Arcagok (2017). "Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Journal of Innovative Approaches in Education 1 (1):1-10. doi:10.29329/ijiape.2017.84.1.

References
 1. Akın, E. (2016).  Türkçe Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siirt Üniversitesi Örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 29-42.
 2. Bayles, P. P. (2009). Assesing The İntercultural Sensitivity of Elementary Teachers in Bilingual Schools in Texas School District. PhD Thesis. The University of Minnesota.
 3. Bennett, M. J. (1998). Intercultural Communication: A CurrentPerspective. Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. ed. Milton J. Bennett. USA: Intercultural Press.
 4. Bhawuk, D. P. S. , Brislin,R.( 1992). The Measurement of Intercultural Sensitivity Using The Concepts of Individualism and Collectivism. International Journal of Intercultural Relations.(16): 413-436.
 5. Chen, G. and Starosta, W. J. (2000). The Development And Validation of The İntercultural Sensitivity Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Communication Association. Seattle, WA.
 6. Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 7. Demir, S. ve Üstün, E. ( 2017). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), XIV (I),182-204.
 8. Dilmen, N., E. ve Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları. Marmara Üniversitesi Yeni Medya ve Etkileşim Konferansı Bildirgesi içinde (237-247). http://www.ocelott.com/ documents/papers/sosyallesmenin-yeni-yuzu-sosyal-paylasim-aglari-ogutdilmen-.pdf’ten 05.12.2013 tarihinde alınmıştır.
 9. Gezer, M. ve Şahin, İ. F. (2017). Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutum ve Kültürel  Zekâ Arasındaki İlişkinin Yem ile İncelenmesi. Eastern Geographical Review, 22 (38), 173-188. 
 10. Goodlad, J.I. (1986). The learner at the world’s center. Social Education, 50, 424-436.
 11. Hammer, M. R., Bennett, M. J. and Wiseman, R. (2003). Measuring Intercultural Sensitivity: The Intercultural Development Inventory. International Journal of Intercultural Relations. (27),  421–443.
 12. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Teknikleri (18. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 13. Krohtwolh, D.R. (1993). Medhods of Educational And Social Sciences Research: An İntegrateg Apporach. New York: Longman.
 14. Mercan, N. (2016). Çok Kültürlü Ortamlarda Kültürel Zekânın Kültürler Arası Duyarlılık İle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma [A Study On The Relationship Between Cultural Intelligence And Inter-Cultural Sensitivity In Multi-Cultural Environments]. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-13.
 15. Meyer , L. , Sherman , L.  ve  MaKinster , J. (2006) . The effects of the Japan bridge project on third graders ’ cultural sensitivity . Theory and Research in Social Education, 34 , 347 – 369 .
 16. Polat, S. ve Barka, T. O. (2012) Multiculturalism And Intercultural Education: A Comparative Study With A Sample Of Swiss And Turkish Candidate Teachers. World Applied Sciences Journal, 18 (9): 1180-1189.
 17. Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları. Journal of World of Turks, 6 (3), 135-156.
 18. Rengi, Ö. ve Polat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları, Journal of World of Turks, 6 (3), 135-156.
 19. Sezer, G. O. ve Kahraman, P. B. (2017).  Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kültürlerarası Duyarlılıkları Arasındaki İlişki: Uludağ Üniversitesi Örneği, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 550-560.
 20. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2004). Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon, Boston.
 21. Tertemiz, N. I ve Aslantaş, S. (2016). Çok kültürlü Eğitime Dayalı Proje Çalışmasının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerine Etkisi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 7-22.
 22. Üstün, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etni kmerkezcilik Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul.
 23. Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (15), 373-392.