Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Yazar Rehberi

Öncelikle makalenizi IJIAPE'a göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki talimatlar makale yazım kurallarını, hakem değerlendirme sürecini ve derginin ön koşullarını içermektedir. Lütfen makalenizi göndermeden önce bu yazıyı dikkatlice okuyunuz. Bu sayede makalenizin derginin şartlarına uymasını ve tüm süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaksınız.

DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (IJIAPE) Eğitim Bilimleri alanında bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. IJIAPE güncel eğitim araştırmaları üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi 2022 yılı itibariyle yalnızca İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

MAKALE TÜRLERİ

IJIAPE orijinal araştırma makaleleri, inceleme (derleme) makaleleri ve mektup (kısa yazı) türü makaleleri kabul etmektedir.

Orijinal araştırma makaleleri derginin kapsamı içerisinde önemli ve orijinal bilimsel sonuçları rapor eder. Genel olarak, bunların 8 ile 16 sayfa arasında olması, uygun şekil ve/veya tablolara sahip olması, referansları olması ve 150-300 kelimelik bir özeti olması beklenir.

İnceleme (Derleme) makaleleri, bilginin durumunu özetlemekte ve dergi kapsamındaki araştırmaların gelecekteki yönelimlerini özetlemektedir. Bu makalelerin beklenen sayfa sınırı veya maksimum referans sayısı yoktur, uygun şekil ve/veya tabloları içermeli ve 150-300 kelimeden oluşan özet içermelidir. Yazının başlığı "İnceleme (Derleme): " ile başlamalıdır.

Mektuplar (Kısa yazı), hakemli ve kısa yazılardır (2–4 sayfa arası). Bunlar, dergi kapsamındaki bilimsel araştırmalarla ilgili yeni gelişmeleri, önemli ilerlemeler, deneysel ve teorik yöntem ve tekniklerin yeni yönlerini bildirmek için kullanılabilir. Mektuplar, en fazla üç şekil ve/veya tabloya ve 100 kelimeyi geçmeyen bir özete sahiptir. Yazının başlığı "Mektup: " ile başlamalıdır.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Pen Academic, akran değerlendirmesi sürecine büyük önem vermektedir. Hakem süreci bilimsel ilkelerden ödün verilmeden büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Başvurulara ait hakem raporları derginin tarandığı indeksler ile şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Tüm başvurular ilk önce editörler tarafından IJIAPE'a uygunluk açısından gözden geçirilmektedir. Şekilsel ve içerik olarak uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilerek değerlendirmeye alınır. Kör hakemlik uygulaması gereği hakemler birbirini veya makale yazar veya yazarlarının kimliğini bilmedikleri gibi yazarlarda hakemlerin kimliklerini bilmemektedirler. Değerlendirme sürecinin ardından editör hakem raporlarının ışığında makalenin kabul veya red durumuna karar verir. Major veya Minor değişiklik talep edilen makaleler için süreç en başa alınarak yeniden hakemlere gönderilir. Makale gönderim tarihinden itibaren hakem süreci ortalama 1-3 ay arası sürmektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

ETİK ve İNTİHAL POLİTİKASI

Yayın Etiği: IJIAPE, Committee on Publication Ethics (COPE) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ilkelerine tabidir. COPE'nin iyi yayıncılık uygulamalarına ilişkin kurallarına kesinlikle uymakta ve şüpheli suistimal davranışlarını ele alırken COPE akış çizelgelerinde belirtilen prosedürleri takip etmektedir.

İntihal Politika: IJIAPE, Crossref Benzerlik Kontrolünün bir üyesidir. Başvurulardan rastgele seçilen makaleler incelemeden önce intihal için taranır. % 20'den fazla benzerlik oranına sahip makaleler red edilmektedir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

Tüm makaleler, American Psychological Association Publication Manual (6th ed.)’da belirtilen yapı ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale dosyaları şu şekilde olmalıdır:

  • Kapak sayfası dosyası
  • Makale tam metin dosyası
  • Ek dosyalar (varsa)

A. Kapak Sayfası Dosyası

Bu dosya makale başlığı, yazar bilgileri ve makale ek bilgilerini içermelidir. Bu dosya “Cover Page File” türünde yüklenmelidir.

Yazar Bilgileri: Makalenin tüm yazarlarının bilgileri kapak sayfası dosyasında yer almalıdır. Bu belgede makale başlığı ve her yazar için ad, soyad, bölüm, kurum, eposta adresi, telefon numarası, ORDIC numarası ve kısa bir biyografik açıklama bulunmalıdır. Ayrıca makalenin ilgili yazarı da burada tanımlanmalıdır.

ORCiD numaranızın yazar bilgilerine eklediğinizden emin olun. TRDizin'de taranan dergilerin yazarlarının ORCİD numarası olmak zorundadır. Dergimiz TRDizin başvurusunu yapmış ve dizin tarafından izlenmektedir. Bu nedenle tüm yazarlarımızın ORCID numaraları mutlaka olmalıdır. ORCiD hakkında bilgi almak veya yeni bir ORCiD numarası oluşturmak için tıklayın.

Örnek kapak sayfası dosyası için buraya tıklayın

B. Makale Tam Metin Dosyası

Bu dosya makale başlığı, özet, anahtar kelimeler; ana metin girişi, materyal ve method, sonuçlar, tartışma; teşekkür; çatışmasızlık beyanı; referanslar; ekler (varsa) bilgilerini içermelidir. Bu dosyada yazar bilgileri kesinlikle yer almamalıdır.

Örnek tam metin dosyası için buraya tıklayın

Kelime ve Sayfa Limitleri

Başlık sayfasında, makale başlığı, 150 - 300 kelimelik bir özette ve 4-8 kelimelik anahtar kelimeler bulunmalıdır. Makale metin, tablolar, şekiller ve referanslar dahil olmak üzere en fazla 30 sayfa / 10.000 kelimeden (1.5 satır aralıklı) daha fazla olmamalıdır.

Sayfa Yapısı

Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralıklı. Üstte ve altta 3 cm / sağ ve solda 2,5 cm boşluk olmalıdır.

Başlık

Bağlaçlar dışında her kelimenin ilk harfi büyük, 14 punto ve kalın olmalıdır. Eğer makale Türkçe ise, başlığın İngilizce tercümesi de yazılmalıdır.

Özet

Özet 200 ila 400 kelime arasında olmalıdır. Eğer makale Türkçe ise, özetin İngilizce tercümesi de yazılmalıdır. Lütfen özetin 1 tab girintili, 10 punto, tek satır aralıklı olması gerektiğini unutmayın.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler, okuyucuların makalenizi bulmasına yardımcı olur. Lütfen 4 ila 8 kelime arasında anahtar kelime yazınız. Anahtar kelimelerin, metninizin içeriğiyle uyumlu olduğundan emin olunuz.

Başlıklar

Lütfen makalenizdeki bölüm başlıklarının seviyesini belirtin:

Birinci seviye başlıklar (örn. Giriş, Yöntem ve Materyal, Sonuç) koyu, ortalı ve ilk harfi büyük olmalıdır.

İkinci seviye başlıklar koyu ve sola hizalı olmalıdır.

Üçüncü seviye başlıklar italik, koyu ve sola dayalı olmalıdır.

Dördüncü seviye başlıklar, paragrafın başlangıcında, koyu ve italik olmalıdır. Metin ile başlık: işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Beşinci seviye başlıklar, paragrafın başında, italik olmalıdır. Metin ile başlık: işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Tablolar

Tablolar, metinde var olan bilgileri kopyalamak yerine yeni bilgiler sunmalıdır. Okuyucular, tabloyu metne atıfta bulunmadan yorumlayabilmelidir. Lütfen tabloları düzenlenebilir şekilde olulturunuz.

Tablolar tam metin içerisinde olmalıdır. Tablo başlıkları APA'ya uygun olarak verilmelidir. Tabloda açıklanması gereken semboller ve tablo bibliyografyası tablonun hemen altında açıklanmalıdır.

Tabloların bir bütün olarak görünmesini sağlayınız. Gerekirse, yeni bir sayfadan başlatarak tablonun bölünmesini engelleyiniz.

Üçüncü kaynak tablolarında, gerekli izinleri almaya ve etik kurallara uymaya özen gösteriniz.

Şekiller

Şekiller yüksek kalitede ve ölçeklenebilir olmalıdır. Şekiller tercih edilen dosya formatlarımızdan birinde sağlanmalıdır: PNG, JPEG veya Microsoft Word (DOC veya DOCX).

Şekiller tam metin içerisinde olmalıdır. Şekil başlığı ve bibliyografyası, APA'ya göre, şeklin hemen altında belirtilmelidir.

Şekillerin bir bütün olarak görünmesini sağlayınız. Gerekirse, yeni bir sayfadan başlatarak şekillerin bölünmesini engelleyiniz.

Üçüncü kaynak şekillerinde, gerekli izinlerin alınmasına ve etik kurallara uyulmasına özen gösteriniz

Formüller ve Denklemler

Denklemler, resim yerine düzenlenebilir biçimde olmalıdır.

Fon - Finansman Bilgileri

Lütfen finansman ve bağış veren organlarınız tarafından istenen tüm ayrıntıları aşağıdaki gibi sağlayınız:

Teşekkür: Bu çalışma, Hibe [Fon Numarası] altında [Fon Ajansı] tarafından desteklenmiştir.

Çıkar Çatışmaları

Potansiyel bir çıkar çatışması, finansal ilişkiler, kişisel ilişkiler veya rekabet, akademik rekabet veya ideolojilerdeki veya inançlardaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal olabilirler. Yazar olarak, aşağıdaki durumları sağlayan bir bildirimde bulunmanız gerekir:

1. Aldığınız her türlü maddi destek (fon, bağış, sponsorluk) onaylanmıştır.

2. Kapak dosyasında çıkar çatışması potansiyeli olan ticari veya finansal ilişkileriniz tanımlanmıştır.

3. Sponsorunuzla, araştırmanızın sonuçlarını herhangi bir şekilde önyargılı hale getirecek bir anlaşma imzalamadınız.

4. Makalenin yazarları arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu kapak dosyasında açıklayınız.

Örneğin;

Çıkar Çatışması Bildirimi: Çıkar çatışması politikası ve bir araştırmacı olarak etik zorunluluğum uyarınca, ekteki belgede bildirilen araştırmadan ……… [firması, kurumu, kişisinin] etkilenebileceğini bildiriyorum. Bu çıkar çatışması durumunu dergiye tamamen açıkladım ve olası çatışmaları yönetmek için onaylanmış bir planım bulunmaktadır.

Herhangi bir çıkar çatışması durumu bildirilmez ise, makalenize yayıın sırasında aşağıdaki ifadeyi ekleyeceğiz: "Yazarlar tarafından potansiyel çıkar çatışması bildirilmedi".

Referanslar - Kaynakça

Lütfen kaynakçanızı hazırlarken APA Kaynakça Stili veya NLM Kaynakça Stilini kullanınız.

Biyografik not

Lütfen her yazar için 200 kelimeyi aşmayan kısa bir biyografik not (eğitim ve kariyer bilgisi) veriniz.

MAKALEYİ GÖNDERME

Makaleniz ile ilgili tüm süreçler - gönderim, hakem değerlendirmesi ve revizyon - e-Dergi Yönetim Sistemi tarafından yürütülmektedir. Daha önce bu dergiye bir makale göndermediyseniz, E-dergi Yönetim Sisteminde bir hesap oluşturmanız gerekecektir.

Ejournal hesabınıza ORCiD numaranızı eklemeyi unutmayın. ORCiD numarası yayıncının ayrıntılı yazar bilgilerinize ulaşması için son derece önemlidir.

Ejournal Sistemi üzerinden makale göndermek için tıklayınız

MAKALE REVİZYON KURALLARI

Revizyon Süresi

Yazarların yayın öncesi formaliteleri hızlandırmak için 7-10 gün içinde revize edilmiş makaleleri ve cevap mektubunu göndermeleri istenir. Ekstra zaman gerekirse, lütfen bizi bilgilendirin.

Revizyon Kuralları

Yazarlar tam metin dosyasında tüm düzeltmeleri sarı renkte vurgulanmış olarak belirtmelidirler. Revize edilmiş tam metin dosyası "Tam metin dosyası" türünde sisteme yüklenmelidir.

Yazar Cevap Mektubu

Yazarlar, her bir yorum için geri bildirimlerini ayrı bir mektupta yazmalı ve revize edilmiş makale ile birlikte sisteme yüklemelidir. Hakemlerin (özellikle teknik alanlarda) önerilere aykırı davranmakta çok isteksiziz. Bu nedenle, yazarların hakemlerin önerilerini son derece önemsemeleri istenmektedir. Bu dosya sisteme "Cevap mektubu dosyası" türünde yüklenmelidir. Lütfen yazar cevap mektubu için aşağıdaki formatı kullanınız;

 Yazar Cevap Mektubu

YAYIN ÜCRETİ

Bu dergi ücretsiz bir dergi olup; gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti alınmamaktadır.

TELİF HAKKI

Telif hakkı, orijinal çalışmanızı korumanıza ve başkalarının çalışmanızı izniniz olmadan kullanmanıza izin vermemesini sağlamaktadır.

IJIAPE açık erişimli bir dergidir ve "Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-NC-ND" uyarlamasını kabul eder. Kabul edilen tüm makalelerin yazarları "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" imzalamalıdır. Yayınlanan makalelerin tüm hakları ilgili dergiye aittir ve derginin izni olmadan kullanılamaz. Yazarlar, makalelerini derginin internet sitesi aracılığıyla yaymayı ve kullanmayı kabul eder.

Telif Hakkı Transfer Anlaşması

AÇIK ERİŞİM

Bu dergi, kamuoyuna serbestçe araştırma yapmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesi ile içeriğine açık erişim sağlar. IJIAPE, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni (BOAI) desteklemektedir. Açık erişim politikası hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.


1.540 defa okundu.