International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(3) 55-69

Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine

Hüseyin Ulus

pp. 55 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.225.2

Published online: January 23, 2020  |   Number of Views: 243  |  Number of Download: 511


Abstract

Bugün Görsel Sanatlar dersinin, başta okul yöneticileri ve veliler tarafından genel eğitim programının bütününü oluşturan diğer disiplinlerden ayrı bir alan olarak düşünülüyor olması, sanat eğitiminin yalnızca yetenekli öğrenciler için gerekli bir öğrenme alanı olarak görülmesi ve Resim İş Eğitimi Anabilim dallarından mezun edildikten sonra Görsel Sanatlar öğretmeni olacak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini ikinci bir seçenek olarak değerlendiriyor olmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi açısından büyük bir sorun teşkil ettiği düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmada; Resim İş Eğitimi Anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının karşılaştığı yapısal sorunlar, Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda anabilim dalı statüsüne çekilen Resim İş Eğitimi bölümlerinin mevcut problemleri ve bu problemlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında okutulan Görsel Sanatlar dersine yansımaları incelenmiştir. İncelenen dokümanlar ve yapılan alanyazın taraması sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak; Resim İş Eğitimi Anabilim dallarında yeniden yapılandırma girişimi sonucunda yıllardır çözüm bulunamayan bazı problemlerin olduğu, bu problemlerin Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını etkilediği ve en önemlisi, eski adıyla Resim İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi bölümlerinin, söz konusu bölümlerde görevli akademik personel ile görüşülmeden anabilim dalı olarak tek bir bölüm altında toplanmasının her iki alan açısından da sorunlar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Eğitim, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme, Görsel Sanatlar Dersi, Sanat Eğitimi, Resim İş Eğitimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ulus, H. (2019). Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(3), 55-69. doi: 10.29329/ijiape.2019.225.2

Harvard
Ulus, H. (2019). Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(3), pp. 55-69.

Chicago 16th edition
Ulus, Huseyin (2019). "Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (3):55-69. doi:10.29329/ijiape.2019.225.2.

References
 1. Akkurt, S. & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60. [Google Scholar]
 2. Akyüz, U. (1998), Akademik sorular ve sanat eğitim, Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı 220, s.6-7. [Google Scholar]
 3. Artut, K. (2002). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Ayaydın, A. (2009). Güzel sanatlar eğitimi resim iş öğretmenliği anabilim dallarının sorunları ve çözüm önerileri, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 30, Sayfa: 31 – 45. [Google Scholar]
 5. Başbuğ, F. ve Başbuğ, Z. (2016). Görsel sanatlar eğitimi üzerine notlar, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 9, Sayı 18. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Çetin, F. Ö. (2013). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerine göre; neden matematik, nasıl matematik ? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25.  [Google Scholar]
 8.  Dewey, J. (1939). Türkiye maarifi hakkında rapor, T.C. Maarif Vekilliği Ana Programa Hazırlıklar, Seri, B. No. 1. [Google Scholar]
 9. Ekici, K. (2011). Yüksek öğretim kurumlarının sanat eğitimi dersleri olmayan programlarında sanat eğitiminin gerekliliği. (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Samsun [Google Scholar]
 10. Erinç, Sıtkı M. (1995). Resmin eleştirisi üzerine, İstanbul: Hil Yayınları. [Google Scholar]
 11. Gökaydın, N. (1990). Eğitimde tasarım ve görsel algı. Ankara: Sedir Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta eğitim görmek-öğrenmek-yaratmak, (3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Kurtuluş, Y. (2002). Sanat eğitimi hareketi ve Tonguç, Eğitim ve Bilim, Cilt 27, Sayı 123 (31-34). [Google Scholar]
 14. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr [Google Scholar]
 15. Milli Eğitim Temel Kanunu (2017). Erişim adresi: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf [Google Scholar]
 16. Özsoy, V. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanmanın ve uygulama sonuçlarının resim iş öğretmeni yetiştirme açısından bir değerlendirmesi. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 17. Özsoy, V. (2016). Görsel sanatlar eğitimi makaleler (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 18. San, İ. (1998). Sanatlar eğitimi, İstanbul MEF Okulları 2. Eğitim Sempozyumu, 21. yy.’da Türk Eğitim Sistemi, Sorunlar, Çözümler, Öneriler, Perspektifler.  [Google Scholar]
 19. Şırlakoğlu, A. (2004). Kültürel yaşam ve sanat etkileri bakımından sanat eğitimi ve sanat eğitimi programlarının önemi. (Yüksek Lisans), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir. [Google Scholar]
 20. Yazar, T., Aslan, T. ve Şener, S. (2014). Sanat eğitimi sorunu olarak ülkemizde ilk ve orta öğretim kurumlarında sanat eğitimine olan ilgisizlik sebepleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 593-605 [Google Scholar]
 21. Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri, (2. Baskı), Ankara: Nobel Dağıtım. [Google Scholar]
 22. Yolcu, E., Gökay, M. ve Yöndem, S. (Ed.) (2009). Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir öneri, Eğitim Araştırmaları Birliği Güzel Sanatlar Eğitimi Programı Komisyonu. Yayın No 1.  [Google Scholar]
 23. Yurdakul, İ. (1990). Ortaöğretimde sanat eğitimi sorunları, Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretimi ve Sorunları, Ankara: Türk eğitim Derneği Yayınları. [Google Scholar]
 24. Sarı, S. (1997). Resim iş öğretmenlerinin yetiştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss. 12-16. [Google Scholar]
 25. Tanır, K. A. (2013). Professional problems of visual arts teacher appointed and not appointed: comparative content analysis. Journal of Education and Future, 3. 35-51. [Google Scholar]