International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 3 Issue 3 (September 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.225

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (3)
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Fatih Kana, Beste Şenkal & Yusuf Mete Elkıran

pp. 40 - 54   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.225.1

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarını sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama işlemi yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının materyal olarak sosyal medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu, sosyal medyada yer alan sayfaları ve hesapları takip ettiği, bu sayfa ve hesaplardan beğendikleri materyalleri öğretmenlik yaparken de kullanmak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords: Sosyal Medya, Materyal, Alan Eğitimi

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (3)
Türkiye'de Görsel Sanatlar Dersi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Üzerine

Hüseyin Ulus

pp. 55 - 69   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.225.2

Abstract

Bugün Görsel Sanatlar dersinin, başta okul yöneticileri ve veliler tarafından genel eğitim programının bütününü oluşturan diğer disiplinlerden ayrı bir alan olarak düşünülüyor olması, sanat eğitiminin yalnızca yetenekli öğrenciler için gerekli bir öğrenme alanı olarak görülmesi ve Resim İş Eğitimi Anabilim dallarından mezun edildikten sonra Görsel Sanatlar öğretmeni olacak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini ikinci bir seçenek olarak değerlendiriyor olmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi açısından büyük bir sorun teşkil ettiği düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmada; Resim İş Eğitimi Anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının karşılaştığı yapısal sorunlar, Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda anabilim dalı statüsüne çekilen Resim İş Eğitimi bölümlerinin mevcut problemleri ve bu problemlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında okutulan Görsel Sanatlar dersine yansımaları incelenmiştir. İncelenen dokümanlar ve yapılan alanyazın taraması sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak; Resim İş Eğitimi Anabilim dallarında yeniden yapılandırma girişimi sonucunda yıllardır çözüm bulunamayan bazı problemlerin olduğu, bu problemlerin Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını etkilediği ve en önemlisi, eski adıyla Resim İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi bölümlerinin, söz konusu bölümlerde görevli akademik personel ile görüşülmeden anabilim dalı olarak tek bir bölüm altında toplanmasının her iki alan açısından da sorunlar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Eğitim, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme, Görsel Sanatlar Dersi, Sanat Eğitimi, Resim İş Eğitimi