International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 3 Issue 4 (December 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.226

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (4)
Argumentation Practices in Science Education

Eylem Yalçınkaya Önder & Esin Pekmez

pp. 70 - 81   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.226.1

Abstract

This study aimed to teach the method of argumentation concept to pre-service teachers and to determine the change in argumentation quality of them through activities involving socio-scientific issues and science concepts. 48 pre-service teachers from a public university participated in this study. Convenience sampling technique was used as a non-random sampling method for forming the study groups. The pre-service teachers forming the working group had not received a course or training about argumentation in their formal education program before the current study. The activities of the study were conducted before and after instructed them about the Toulmin Argument Pattern (TAP) and argumentation concepts. Throughout the activities, pre-service teachers found an opportunity to engage in groups and exchange ideas with one another. Data were collected through both written and verbal arguments. The written arguments containing the common views/opinions of the group were taken from each group of students. Verbal arguments were also recorded as video besides to written arguments. The frequency of use of the elements of the students in the TAP was also presented in the study. It is determined that there is no substantial change in the written and verbal argument quality of the students.

Keywords: Pre-service teachers, Argumentation, Written Arguments, Oral Arguments

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (4)
Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde Gerçekleştirilen Bilimsel Söyleşilere İlişkin Görüşleri

Derya Girgin & İsmail Satmaz

pp. 82 - 92   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.226.2

Abstract

Bu çalışma özel yetenekli öğrencilerin bilimsel söyleşilere ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır.  Alan yazın taraması sonucunda, Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler ile ilgili bilimsel söyleşiler konusu alan yazında çalışılmamış bir konu olarak dikkatimizi çekmektedir.  Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber binlerce kilometre uzaktan bile bilimsel söyleşiler izlenebilmektedir.  Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin bilimsel söyleşilere ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında düzenli olarak bilimsel söyleşi düzenleyen Güney Marmara Bölgesinde bulunan bir BİLSEM’in öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yoluyla belirlenen 42 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Bilimsel söyleşilerin içeriği, öğrencilere katkısı, karşılaştıkları olumsuz durumlar, daha iyi olması için öneriler ve söyleşiyi yapan uzman kişi hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Verilerinin analizini alanında uzman iki kodlayıcı gerçekleştirmiştir. Verilerin analizinde Cohen Kappa uyum değerlerinden yararlanılmıştır. Öğrenciler bilimsel söyleşi içeriklerinin ilgi çekici oduğunu, ilgi alanlarını karşıladığını belirtmişlerdir. Bilimsel söyleşilerin daha etkili olması için alanında uzman kişiler tarafından verilmesi, uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve fiziki ortamının söyleşiler için uygun olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  Özel yetenekli öğrenciler özellikle söyleşiye yönelik sorularının sona bırakılmasına ilişkin olmusz duygularını dile getirmişlerdir. Bilimsel söyleşileri veren kişilerin farklı yöntemlerle, çeşitli materyaller kullanarak söyleşileri gerçekleştirmesi de üzerinde durulan önemli husus olmuştur. Bilimsel söyleşilerin özel yeteneklilere yönelik belirli bir program çerçevesinde düzenlenmesi araştırma çerçevesinde önerilmektedir.

Keywords: Özel Yetenekli Öğrenciler, BİLSEM, Bilimsel Söyleşi

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (4)
Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

Hüseyin Ulus

pp. 93 - 110   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.226.3

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel nitelikteki lisansüstü çalışmaların profilini incelemektir. Bu nedenle araştırmada incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla ‘‘Sanat eğitimi’’, ‘‘Güzel sanatlar eğitimi’’, ‘‘Resim iş eğitimi’’ ve ‘‘Görsel sanatlar eğitimi’’ anahtar sözcükleri ile basit tarama yapılarak 560 adet lisansüstü araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılmış olan araştırmalardan deneysel nitelikte olmayan çalışmalar analiz dışı bırakılmış ve sonuç olarak 95 adet lisansüstü araştırma incelenmek üzere ayrılmıştır. Güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel araştırmalar; üniversite, kullanılan ölçme aracı, veri analiz yöntemi, veri toplama araçları ve araştırmaların yıllara göre dağılımı/yoğunluğu tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik alanında yapılmış olan deneysel araştırmalardan büyük çoğunluğunun Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı, yüksek lisans alanında en fazla deneysel araştırmanın 2009, doktora alanında ise 2004 ve 2018 yıllarında yapılmış olduğu, deneysel araştırmalarda en fazla nicel veri analiz yöntemlerinden yararlanıldığı, araştırmaların büyük çoğunluğunda yarı deneysel desen modelinden yararlanıldığı, yüksek lisans ve doktora alanında yapılmış olan araştırmalarda en fazla başarı testinden yararlanılmış olduğu ve son olarak; en yoğun çalışılan konunun Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle deneysel araştırmaların yıllara göre dağılımı göz önünde bulundurulduğunda büyük bir tutarsızlık olmadığı yorumunda bulunulabilir. Buna ilaveten, ilgili anahtar sözcükler yazılarak ulaşılan araştırmaların toplam sayısı 560 olmasına rağmen bunlardan yalnızca 95 çalışmanın deneysel araştırma kategorisinde yer alması, sanat eğitimi alanında yapılmış müdahaleli araştırmaların azlığını ortaya koymaktadır.

Keywords: Güzel sanatlar eğitimi, Sanat eğitimi, Deneysel araştırmalar