International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 4 Issue 4 (December 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri

Fatih Kana, Gizem Meriç & Hatice Zorlu Kana

pp. 131 - 142   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318.1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadığı deneyimlerini ve duygu durumlarını belirlemektir. Araştırma Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü formasyon öğrencilerinden öğretmenlik uygulaması dersini almış olan 8 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği yoluyla analiz edilmiştir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması için gittikleri okullarda heyecanın yanında endişe yaşamakta, uygulamalarda eksikliklerini görmekte, derslerde duygu değişimleri yaşamakta; öğrencilerin derse etkin katılımları, etkili ders işlemeleri kendilerini başarılı görmelerini sağlamakta; öğrencilerle iletişim kuramamalarını, derste sınıf yönetimini sağlayamamalarını, dersi erken ya da geç bitirmelerini eksiklik olarak görmektedirler

Keywords: Türk dili ve edebiyatı, formasyon, deneyim, duygu durumları

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi

İlim Sarıkaya & Alptürk Akcöltekin

pp. 143 - 175   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318.2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, her yıl TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma yarışmasına, beden eğitimi branşın da proje hazırlanamamasına yönelik beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının tutum ve düşüncelerini incelemektir. Araştırma tarama yönteminde tasarlanmış karma araştırma modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Kafkas Ünivesitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksekokulun da öğrenim hayatlarına devam eden, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 321 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşaması nicel ve nitel olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri proje yarışmaları tutum ölçeği ile nitel veriler ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular yardımı ile elde edilmiştir. Araştırmanın veri analizi kısmında, elde edilen nicel verilerin analizinde verilerin dağılımına bakılarak verilerin parametrik olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının cinsiyetleri arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının sınıf düzeyi arasında, öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel araştırma yöntemleri dersi alıp/almama değişkenleri arasında ve son olarak da öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının bilimsel bir araştırmaya katılıp/katılmama durumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir ( p>0.05). Buna ek olarak öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının aktif sporcu olma durumlarına göre ve öğretmen adaylarının proje yarışmalarına yönelik tutumlarının lisanslı sporcu olma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucu elde edilmiştir ( p<0.05).

Proje yarışmaları çerçevesinde öğretmen adaylarının bu proje yarışmalarına danışman olarak katılmaya gönüllü oldukları sonucu elde edilmesiyle birlikte, proje yarışmalarının öğrencilerin bilime bakış açısını olumlu yönde etkilediği, bilimsel araştırma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı ve öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi olmalarına zemin hazırladığı sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca öğrenciler arasında ki grup etkileşimin fazla olmasından dolayı arkadaşlık ortamının etkili olup güç kazanacağı, öğrencilerin tecrübe kazanarak yeni bilgilere ulaşabilecekleri yararlı bilgiler edinecekleri görülmüştür. Buna ek olarak öğrenci gelişimiyle beraber proje yarışmalarına danışman olarak katılacak öğretmenlerin de gelişim gösterip meslek hayatlarına fayda sağlanacağı ve öğretmenlerin de tecrübe sahibi olarak daha faydalı olabilecekleri sonucu elde edilmiştir. Süreç devam ederken ve süreç bitiminde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin ve iletişim gibi çeşitli özelliklerinin de  geliştiği sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yarışma sürecine katılabilmeleri durumunda bu durumun onları mutlu edebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords: Proje yarışmaları, TÜBİTAK, öğretmen adayları tutumları, bilimsel araştırma

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut & Selin Akçöltekin

pp. 176 - 184   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318.3

Abstract

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterliliklerini demografik değişenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 37 maddede ve 6 faktörden oluşan “Bilimsel Araştırma Öz Yeterlilik” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe tümüne ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı .95 iken faktörlerin güvenirlik katsayısı ise .92; .81; .89; .89; .88 ve .86’tir. Ölçeğin ilgili boyutundan alınan yüksek puan katılımcının o boyuta ilişkin öz yeterliliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Araştırmanın örneklemini Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 2 farklı programında öğrenim gören 278 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterlilik arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunduğu bu farkında kadın öğrenciler lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki incelendiğinde 1 ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında istatistikî olarak anlamlı fark bulunduğu bu farkında 3. sınıf öğrencileri lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri açısından 3. sınıf öğrencileri lehine bu istatistikî farkın ortaya çıkmasında öğrencilerin 3. sınıfta bilimsel araştırma yöntemleri dersi almalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Son olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ve branşlarının takım sporu veya bireysel spor olması durumu ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir.

Keywords: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliği, Öz Yeterlilik

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi

Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin & Salih Zeki Genç

pp. 185 - 194   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318.4

Abstract

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ilkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ders çeşidi ve sınıf seviyesi belirlenirken değer eğitimine uygunluğu dikkate alınmıştır. Araştırmada Tuna Matbaacılık tarafından basılan 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki metinler ele alınmıştır. Metinlerde tespit edilen değerler içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda metinlerde temel insani, demokratik ve milli değerler içinde ele alınabilecek farklılıklara saygı, öz güven, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, öz denetim, sabır, vatanseverlik, adalet gibi değerler tespit edilmiştir. İlgili değerlere örnek olacak ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Ders kitaplarında yer alan değerlerin yaş grubuna uygun olduğu düşünülmektedir.

Keywords: Değerler, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (4)
Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Serap Genç

pp. 195 - 204   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.318.5

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı yaratıcılık ve eğitim konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların analizini gerçekleştirmektir. Araştırmanın amacından hareketle çalışmada; incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. “Eğitim ve yaratıcılık” anahtar sözcükleri ile YÖK tez merkezinde basit tarama yapılarak 1990 – 2016 yılları arasında tamamlanmış 19 adet lisansüstü çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmış ve frekans, yüzde analizleri yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yaratıcılık ve eğitim konusunun daha çok yüksek lisans düzeyinde ele alındığı (f=15), tezlerde nicel veri analiz yöntemlerinin yoğunlukta olduğu (f=10), yaratıcılık ve eğitim konusunun en fazla Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında çalışıldığı (f=7) ve yapılan çalışmaların büyük oranda Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı (f=4) sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: yaratıcılık ve eğitim