International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(4) 185-194

Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi

Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin & Salih Zeki Genç

pp. 185 - 194   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.318.4

Published online: December 22, 2020  |   Number of Views: 545  |  Number of Download: 741


Abstract

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ilkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ders çeşidi ve sınıf seviyesi belirlenirken değer eğitimine uygunluğu dikkate alınmıştır. Araştırmada Tuna Matbaacılık tarafından basılan 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki metinler ele alınmıştır. Metinlerde tespit edilen değerler içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda metinlerde temel insani, demokratik ve milli değerler içinde ele alınabilecek farklılıklara saygı, öz güven, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, öz denetim, sabır, vatanseverlik, adalet gibi değerler tespit edilmiştir. İlgili değerlere örnek olacak ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Ders kitaplarında yer alan değerlerin yaş grubuna uygun olduğu düşünülmektedir.

Keywords: Değerler, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Koc, G.C., Engin, G. & Genc, S.Z. (2020). Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), 185-194. doi: 10.29329/ijiape.2020.318.4

Harvard
Koc, G., Engin, G. and Genc, S. (2020). Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), pp. 185-194.

Chicago 16th edition
Koc, Goksu Cicekli, Gizem Engin and Salih Zeki Genc (2020). "Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (4):185-194. doi:10.29329/ijiape.2020.318.4.

References
 1. Aydın, M. Z. ve Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 2. Balcı, F. A., ve Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14 (1). [Google Scholar]
 3. Berkant H. G., Efendioğlu A. ve Sürmeli Z. (2014.) Değerler eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi.  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/5 Spring 2014, 427-440. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 5. Demirhan, İşcan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 6. Deniz, K. ve Karagöl, E. (2018). Değerler eğitimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 244-255. [Google Scholar]
 7. Ersoy, F. ve Şahin, T. (2012). Sosyal Bilgiler ders kitaplarının değerler eğitimi, yaklaşımları açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice – 12 (2), [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue], Bahar/Spring, 1535-1558. [Google Scholar]
 8. Fırat, H., ve Mocan, A. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki hikâyelerde yer alan değerler. Turkish Journal of Social Research / Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (3). [Google Scholar]
 9. Gömleksiz, M. N., ve  Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 95-134. [Google Scholar]
 10. Halstead, J. M. (1996). Values in Education and Education in Values. Halstead, J.M. & Taylor, M.J. (Ed). Values and Values Education in Schools (p. 3-15) içinde. London: Falmer Press. [Google Scholar]
 11. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlk ve Orta Okul 4-5-6-7. Sınıflar). Erişim adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf [Google Scholar]
 12. Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. (2017). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 13. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Susar Kırmızı, F. (2014). 4. sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinde yer alan değerler. Journal of Values Education, 12 (27). [Google Scholar]
 15. Tay, B., Durmaz, F. Z. Ve Şanal M. (2013). Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD / GUJGEF 33 (1): 67-93. [Google Scholar]
 16. Tonga, D. ve S. Uslu. (2015). Sosyal Bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 91-110. [Google Scholar]
 17. Topal, Y. (2019). Değerler eğitimi on kök değer. Mavi Atlas, 7 (1), 245-25. [Google Scholar]
 18. Tüysüz, S. (2019). İlkokul Sosyal Bilgiler 4 Ders Kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık. [Google Scholar]
 19. Yaman, H., Taflan, S. ve Çolak, S. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18), 107-120. [Google Scholar]
 20. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Zafer, K. U. Ş., Merey, Z. ve Karatekin, K. (2013). İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 11 (25), 183-214. [Google Scholar]