International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(4) 176-184

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Abdullah Kürşad Akbulut & Selin Akçöltekin

pp. 176 - 184   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.318.3

Published online: December 22, 2020  |   Number of Views: 17  |  Number of Download: 52


Abstract

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterliliklerini demografik değişenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 37 maddede ve 6 faktörden oluşan “Bilimsel Araştırma Öz Yeterlilik” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe tümüne ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı .95 iken faktörlerin güvenirlik katsayısı ise .92; .81; .89; .89; .88 ve .86’tir. Ölçeğin ilgili boyutundan alınan yüksek puan katılımcının o boyuta ilişkin öz yeterliliğinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Araştırmanın örneklemini Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun 2 farklı programında öğrenim gören 278 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin bilimsel araştırma öz yeterlilik arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunduğu bu farkında kadın öğrenciler lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki incelendiğinde 1 ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında istatistikî olarak anlamlı fark bulunduğu bu farkında 3. sınıf öğrencileri lehine olduğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri açısından 3. sınıf öğrencileri lehine bu istatistikî farkın ortaya çıkmasında öğrencilerin 3. sınıfta bilimsel araştırma yöntemleri dersi almalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Son olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ve branşlarının takım sporu veya bireysel spor olması durumu ile bilimsel araştırma öz yeterlilikleri arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı sonucu elde edilmiştir.

Keywords: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliği, Öz Yeterlilik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akcoltekin, A., Akbulut, A.K. & Akcoltekin, S. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), 176-184. doi: 10.29329/ijiape.2020.318.3

Harvard
Akcoltekin, A., Akbulut, A. and Akcoltekin, S. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(4), pp. 176-184.

Chicago 16th edition
Akcoltekin, Alpturk, Abdullah Kursad Akbulut and Selin Akcoltekin (2020). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (4):176-184. doi:10.29329/ijiape.2020.318.3.

References
 1. Akçöltekin, A. (2016). Investigation of the effects of trainings on the development of high school teachers’ attitudes about scientific researches and project competitions. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1349-1380. [Google Scholar]
 2. Akçöltekin, A. (2019). Bilimsel araştırmalara yönelik öğretmen öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2713-2727. doi:10.24106/kefdergi.3707 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Babkie, A. M., and Provost, M. C. (2004). Teachers as researchers. Intervention in School and Clinic, 39(5), 260- 268. doi:10.1177/10534512040390050201. [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Bard, C. C., Bieschke, K. J., Herbert, J. T. and Eberz, A. B. (2000). Predicting research interest among rehabilitation counselling students and Faculty. Rehabilitation Counseling Bulletin, 44(1), 48-55. [Google Scholar]
 5. Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd edition). New Jersey: Pearson International Education. [Google Scholar]
 6. Ekiz, D. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 8. Godson, I. (1994). Studying teacher’s life and work. Teaching and Teachers Education, 10(1), 29-37. [Google Scholar]
 9. Gündoğdu, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerinin yordanmasi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 11. Lane, A. M., Hall, R. and Lane, J. (2004). Self-efficacy and statistics performance among Sport Studies students. Teaching in Higher Education, 9(4), 435- 448. [Google Scholar]
 12. Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. [Google Scholar]
 13. McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357-382. doi: 10.1080/03057640500319065 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Metin, M. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 15. Montcalm, D. M. (1999). Applying Bandura’s theory of self-efficacy to the teaching of research. Journal of Teaching in Social Work, 19(1), 93-107. [Google Scholar]
 16. Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik T. ve Çevik, C. (2008). Öğretmen adaylarının Bilimsel Araştırma Öz-yeterliklerinin incelenmesi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya: 1-3 Eylül 2008. [Google Scholar]
 17. Postholm, M. B. (2009). Research and development work: Developing teachers as researchers or just teachers? Educational Action Research, 17(4), 551-565. doi:10.1080/09650790903309425 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson. [Google Scholar]
 19. Unrau, Y. A. and Grinnell, R. M. J. (2005). The impact of social work research courses on research self-efficacy for social work students, Social Work Education, 24(6), 639-651. [Google Scholar]
 20. Ünal, S. ve Ada, S. (2007). Eğitim bilimine giriş. Nobel Yay. Ankara. [Google Scholar]
 21. Y.Ö.K (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı, Ankara. Web: http://www. yok. gov. tr/index. Php [Google Scholar]
 22. Yücel Toy, B. ve Güneri Tosunoğlu, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-22. [Google Scholar]