International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 5 Issue 3 (September 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.374

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (3)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bir Durum Çalışması

Tülay Dargut Güler & Melek Kalin Sali

pp. 236 - 254   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.374.1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecini desteklemek amacıyla eğitsel bir sosyal ağ olan Edmodo kullanımını incelemektir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma deseni olan durum çalışması belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim gören 8 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın uygulama sürecinde, yabancı dil olarak Türkçe dersleri 18 hafta boyunca Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yürütülmüştür. Ders dışı etkinlikler ise Edmodo programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler gözlem ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerin Edmodo programı ile desteklenebileceği, öğrencilerin bu ortamda gerçekleştirilen bir öğretimde derse karşı ilgilerinin arttığını, uzaktan eğitim sürecinde iletişimde yaşanabilecek sınırlılıkların Edmodo sayesinde üstesinden gelinerek öğrencilerin hem öğretmenleri hem de diğer öğrenenler ile rahat ve güvenli bir şekilde iletişim kurabildikleri, böylece dil öğrenme süreçlerine katkı sağlandığı, bunların yanı sıra öğrencilerin de bu sürece ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.

Keywords: Edmodo, sosyal ağ, dil öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (3)
Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

Fatih Mutlu Özbilen & Osman Çekiç

pp. 255 - 270   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.374.2

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında beş devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 811 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbilen ve Çekiç (2017) tarafından geliştirilmiş “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının sosyal sermayelerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen sınıf düzeyi bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı fakat herhangi bir öğrenci topluluğu ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma bağımsız değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle lisans öğrenimleri süresince öğretmen adaylarına ilgi alanlarına uygun öğrenci topluluklarına ve sivil toplum kuruluşlarına üye olma konusunda rehberlik edilmesi gerektiği önerilmektedir.

Keywords: Sosyal sermaye, öğretmen adayı, öğrenci topluluğu, sivil toplum kuruluşu.