International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 5 Issue 1 (March 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Sinir Sistemi Konusunun Öğrenme Günlükleriyle Öğretilmesindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi  

Banuçiçek Özdemir & Aysel Temelli

pp. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.1

Abstract

Bu araştırma; Ön lisans eğitimi esnasında öğrencilerin anlamakta, terimlerin anlamlarını teorikten uygulamaya geçirmekte zorlandıkları İnsan Anatomisi Dersinin Sinir Sistemi konusunun öğretilmesinde yansıtıcı düşünme stratejilerinden biri olan öğrenme günlükleriyle öğrencilerin bu ders konusuyla ilgili öğrenmelerinin ve öğretim elemanıyla ilgili düşüncelerinin yansımalarını belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden İlk ve Acil Yardım Bölümü (A.T.T) öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Yansıtıcı Düşünme Stratejileriyle eğitim yapan araştırmacı tarafından araştırmanın problem cümlesine yönelik 4 aşamalı şekilde Öğrenme Günlükleri şeklinde toplanmıştır. Bu aşamalar ; Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğrenci günlüklerinden derse girişi yönelik öğrencilerin görüşleri, öğretime sağladığı faydalara yönelik öğrenci görüşleri, derste kullanılan yöntem ve tekniklere yönelik öğrenci görüşleri ve araştırmacının uygulama esnasındaki tutumuna yönelik öğrenci görüşleri neler olduğudur. Veri analizi; nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin öğrenme günlüklerinde yazmış oldukları bilgiler detaylı bir şekilde incelenmiş ve dört kategori (DGYÖG, ÖGÖSFYÖG, YTYÖG, AUETYÖG) belirlenmiştir. Daha sonra bu dört kategoriye yönelik ayrı ayrı DGYÖG1,2,3,4…; ÖGÖSFYÖG 1,2,3…, YTYÖG 1,2,3… , AUETYÖG1,2,3,… şeklinde kodlar oluşturulmuştur. Ayrıca her bir koda yönelik öğrenci görüşlerine Ö1,2,3…şeklinde yer verilmiştir. Kodlama işlemi yapıldıktan sonra öğrenme günlüğünde öğrenciler tarafından yazılan yazılar tablolaştırılmıştır. Bu tablolarda oluşturulan kodlara yönelik öğrenci görüşlerinin maddeleri öğrencilerin öğrenme günlüğünde yazdıklarına göre frekans (f) ve yüzdelikleri (%) hesaplanmış ve bu verilere dayanarak yorum yapılmıştır. DGYÖG koduna yönelik en fazla (%26.31)  “Derse başlamadan önce hazır bulunuşluğumuzu ölçer” ifadesi sahipken, en az “Araştırmacı derse güler yüzlü girer” ve “Sıcakkanlı ve samimi bir biçimde derse başlar” (% 6.31) ifadelerinin olduğu; ÖGÖSFYÖG kodunun en fazla (%22.05) “Dersi anlaşılabilir hale gelir ve daha iyi anlamamızı sağlar” ifadesi sahipken, en az (%1.47) ise “Derse odaklanmamızı sağladı” ifadelerinin sahip olduğu ortaya çıkmıştır. YTYÖG koduna göre en fazla (%19.27) “Şekil ve şema çizerek dersi işler” ifadesi sahipken, en az (%3.61) ise “Konuyla ilgili slayt kullandı ”ifadelerinin sahip olduğu ortaya çıkmıştır. AUETYÖG koduna en fazla (%18.33) “Araştırmacının uygulama süreci boyunca giyim tarzı, hitap şekli vb. den dolayı ders huzur ve enerji vericiydi” ifadesi sahipken, en az (%4.16) “Derse teşekkür ederek başladı” ifadesi olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin derse girişe yönelik araştırmacının hazır bulunuşluğu ölçerek derse başladığı, öğrenci günlüklerin öğretime faydasının konuyu anlaşılabilir ve daha iyi öğrenmesine sebep olduğu, en fazla kullanılan yöntemin şekil ve şema çizerek olduğu, araştırmacının ders esnasındaki tutumuna yönelik ise giyim tarzı, hitap şekli vb. den dolayı ders huzur ve enerji verici olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords: Yansıtıcı Düşünme stratejileri, Öğrenme Günlükleri, İnsan Anatomisi, Sinir Sistemi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
The Role of General Self-efficacy on Academic Integrity

Müge Karakaş

pp. 21 - 32   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.2

Abstract

The present study firstly, aimed to investigate pre-service teachers’ perceptions of general self-efficacy (GSE hereafter) and academic integrity (AI hereafter). Secondly examined whether there was a relationship between general self-efficacy and academic integrity in the Turkish pre-service teacher education context through descriptive statistics and correlation analysis. The study was conducted at an English Language Teaching (ELT) Department at a state university with the participation of 63 4th year students. The analysis of data revealed that the group of pre-service teachers have a moderate mean value related to GSE. As for AI the group scores revealed that mostly tendency to dishonesty in references took place. Positive low correlation was found between GSE and tendency to dishonesty in references. The study was carried out with a small number of participants. Further studies may be carried out with number of participants to make generalizations. Findings of the study reflect the case at a state university ELT department. The study may be repeated with qualitative study to enhance the findings of the quantitative data.

Keywords: General Self-Efficacy, Pre-Service Teachers, Academic Integrity

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
An Investigation Into Problem Solving Skills of Gifted Students' via Multi-Facet Rasch Analysis

Şirin Çetin, İrem Kar & Burcu Durmaz

pp. 33 - 43   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.3

Abstract

Problem solving, which is an important skill for mathematics, has long been recognized as the focus of the curriculum. This study focuses on both the systematic of problem solving and the use of strategies for different solutions, so aim of this study was to examine gifted middle school students' mathematical problem-solving skills via multi-facet Rasch analysis. For this purpose, data were collected via 12 non-routine mathematical open-ended problems from a total of 276 students who attend Science and Art Centers. The data were scored by two independent researchers according to the criteria in the range of 1-5 points per problem. In the study, it was seen that Grader 1 behaved more tolerant than Grader 2 in terms of evaluation for all problems except 6th problem. In addition, the most difficult and the easiest problems were differed between graders. From the findings of the study, it can be said that even if the evaluation criteria were clearly defined the difference between graders was not resolved. It can be suggested that to take necessary precautions for making vital decisions in all grade levels via teacher made tests and to use more than one grader instead of just one grader for evaluation.

Keywords: Gifted, Mathematics Education, Non-Routine Problems

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Implementation of Free Education: A Catalyst for Secondary Education Quality in Ondo State Secondary Schools, Nigeria

Babatunde Akinwande Akingunloye, Comfort Abosede Okotoni & Busuyi Francis Olowo

pp. 44 - 62   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.4

Abstract

The study assessed the implemented free education on the quality of education in Ondo State public secondary schools. Descriptive research design was adopted for the study. The population for the study comprised the 304 principals and the students of public secondary schools in Ondo State. The sample for the study comprised 720 senior secondary school students and 18 principals of public secondary schools in the State. The multistage sampling technique was used in the selection of the sample for the study. Data for the study were obtained using two research instruments. Data collected were analysed using frequency counts, percentage scores, bar charts and Chi Square. The findings of the study showed that the level of the implementation of providing free shuttles was moderate (34.1%), library facilities  high  at (30.4%),  the level of the implementation of provided computer facilities moderate at  (40.2%), while laboratory facilities was high (37%). The study also showed that free education programmes have no significant influence on quality of education in Ondo State (χ2 = 5.778; df = 9; p = 0.762). West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) results of students used from year 2012 to 2015 collected also showed that the pass rate of students in the external examination was 30%, which showed that quality of education in the state has been on the decline. The study concluded that quality education in Ondo State secondary schools was not influenced by the free education programme implementation in the State.

Keywords: Free Education, Secondary Education, Quality Education, Nigeria

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Öğretmenlerin Sosyal Beceriye Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Emine Merve Uslu & Salih Zeki Genç

pp. 63 - 86   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.5

Abstract

Çalışmanın amacı, altı farklı branştan öğretmenlerin sosyal beceri kavramı hakkındaki algılarının belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin “sosyal beceriye yönelik algı” olgusu detaylı şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, açık uçlu, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen veri analizi sonucunda araştırma bulguları; sosyal beceri ile ilgili kavramsal bilgiler, sosyal beceri gelişimini etkileyen etmenler, sosyal beceriyi geliştiren etkinlikler ve sosyal beceriyi destekleyen mesleki ve bireysel özellikler olarak temalandırılmıştır. Öğretmenlerin sosyal beceri gelişimlerini destekleyecek nitelikte çalışmalara katılmaları önemli bulunmaktadır. Elde edilen veriler ışığında hem mesleki hem de kişisel gelişim üzerimde olumlu etkisi bulunan sosyal becerilerin, eğitim öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenci açısından önemi üzerinde durulmuştur.

Keywords: Sosyal Beceri, Algı, Öğretmen, Olgubilim

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi

Merve Uçar & Sibel Güven

pp. 87 - 110   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.6

Abstract

Araştırmada ilkokul öğretmenlerinden alınan görüşler ile kariyer engeli olarak cam tavanın okullarda personel güçlendirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale İli 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet ilkokullarında görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler tek bir ölçek formuyla eş zamanlı olarak toplanmıştır. Araştırma formun ilk bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde Cam Tavan ölçeği, üçüncü bölümde Personel Güçlendirme ölçeği yer almaktadır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cam tavan ve personel güçlendirme arasında düşük düzeyde ve negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlerin cam tavan düzeyleri arttıkça psikolojik güçlendirme düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Cam Tavan, İlkokul, Personel Güçlendirme

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi

Adem Beldağ & Büşra Mert

pp. 111 - 123   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.7

Abstract

Çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanında yer alan sözlü ve yerel tarih uygulamalarının kullanımının öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkisini belirlemektir. Kontrol grupsuz ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunun yer almadığı bu çalışmada deneysel işlem uygulanmadan önce ön test, deneysel işlem bittikten sonra son test ardından da izleme testi uygulanarak deneysel işlemin etkisi iki test arasındaki farka göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 4. Sınıfta öğrenim gören 12 kız, 9 erkek olmak üzere 21 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında gönüllülük esasına göre hareket edilmiştir. Çalışma kapsamında “Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras” öğrenme alanında sözlü ve yerel tarih ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda haftada üçer saat olmak üzere toplam on iki saatte kazanımların işlenmesi önerilmiş ve bu doğrultuda etkinlikler uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kavramsal Başarı Testi (KBT) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Ayrıca uygulanan sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilgilerin kalıcılığını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Sözlü ve yerel tarih uygulamalarının öğrencilerin tarihi ve yakın çevrelerini tanımadaki etkililiğinden yararlanılması için kazanım odaklı olarak geliştirilen etkinlikler öğretmenlerin kullanımına sunulabilir.

Keywords: Kavramsal Başarı Testi, Sosyal Bilgiler, Sözlü Tarih, Yerel Tarih

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri

Engin Meydan

pp. 124 - 138   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.8

Abstract

Çalışmada değişen eğitim ve öğretim ortamlarının öğrencilerin öğrenmelerinde nasıl bir değişiklik yaptığına dair görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Fen bilimleri alanında eğitim alan 55 ön lisans öğrencisine araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış “Dijital kavramı ve dijital ortamlarda kimya öğretimi hakkında öğrenci görüşleri” adlı görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünün dijital ortamlarda geçirdikleri, dijital ortamlardan bilgi edinmede yararlandıkları anlaşılmıştır. Ancak öğrencilerin kimya dersi ile ilgili ve öğrenme ortamlarının tamamen dijitalleşmesi ile ilgili sorulara dijitalleşmeye karşı çekimser veya olumsuz bir tavırla yaklaştıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dijital ortamlarda derslerin içeriklerine yönelik hazırlanacak materyallerin katkısı hakkında fikir sahibi olmadıkları anlaşılmıştır.

Keywords: Dijital Ortamlarda Eğitim, Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi, Öğrencilerin Dijital Kavramı Hakkındaki Görüşleri, Web Kaynaklarının Öğretime Etkisi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Coğrafya Öğretim Programında Yer Alan Fizik Kavramlarının İncelenmesi

Merve Önol & Hayri Çamurcu

pp. 139 - 154   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.9

Abstract

Doğayı inceleyen doğa bilimleri disiplinleri içerisinde başlıca alt disiplinler olarak fen bilimleri disiplinleri akla gelse de fen bilimleri ve sosyal bilimler arasında köprü bir disiplin olarak sınıflandırılan coğrafya da bu sistem içerisinde yer almaktadır. Coğrafya biliminin alt dalı olan fiziki coğrafyanın birçok konusu fen bilimleri ile örtüşmektedir. Bu araştırmada bir sosyal bilim disiplini olan coğrafya dersi ile bir fen bilimi disiplini olan fizik dersine ait kavramlar arasındaki ilişki incelenerek, bu iki disipline ait kavramlar arasındaki uyumun ve ortak noktaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı kazanımlarında ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca ortaöğretim coğrafya dersleri öğretim sürecinde okutulması uygun görülen 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ait 9., 10. ve 11. sınıf ders kitaplarında yer alan fizik kavramları açısından inceleme yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programında bulunan toplam 20 kazanımın ve coğrafya dersi ders kitaplarında yer alan toplam 110 kavramın fizik kavramlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramların 65 tanesinin 9. sınıf coğrafya ders kitabında, 53 tanesinin 10. sınıf coğrafya ders kitabında ve 29 tanesinin 11. sınıf coğrafya ders kitabında olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak coğrafya ve fizik biliminin ortak kavramlarının bulunduğu ve öğretimlerinin disiplinlerarası yaklaşım uygulamalarına uygun olduğu söylenebilmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin ortaöğretim coğrafya dersinde karşılaştıkları fizik kavramlarına ilişkin bilimsel bilgiyi genellikle ilköğretim seviyesinde öğrendikleri belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre coğrafya dersine ait kavramların diğer fen bilimleri disiplinleriyle olan ilişkisinin de kavram bazında ortaya çıkarılması, böylelikle disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile öğretim planlamada bu çalışmalarda yararlanılması önerilmektedir.

Keywords: Coğrafya, Disiplinlerarası Yaklaşım, Fizik, Kavram, Öğretim Programı

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Çoklu Doğrusal Regresyon ve Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Açıklanan Varyans Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hikmet Şevgin

pp. 155 - 166   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.10

Abstract

Bu çalışmanın amacı aynı veri setinde Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin açıklanan varyans değeri açısından karşılaştırmaktır. Doğrusal modeller oldukça basit olmasına rağmen, bazı gerçek hayattaki örneklerin doğrusal olmaması nedeniyle, doğrusal olmayan regresyon etkilerini tanımlamak ve karakterize etmek için daha esnek bir istatistiksel yöntem olan Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller alternatif olarak kullanılabilir. Bu bağlamda regresyon yöntemlerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması önemli görülmektedir. Çalışmaya ait veri seti PISA 2015 çalışması içinden Türk öğrencilere ait okuma becerileri puanları ile öğrencilere ait çeşitli demografik değişkenlerden oluşmaktadır. Örneklemde yer alan öğrenci sayısı 5895 olup kayıp verilerin dikkate alınmaması sonrası çalışma 5089 öğrenciye ait veri üzerinde sürdürülmüştür. Gerekli varsayımlar sınanması sonrası yapılan analizlerde; Çoklu Doğrusal Regresyon analizi toplam varyansın %23,8’ini açıklarken Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller %25,33’ünü açıklamıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkende açıkladıkları varyans miktarı bakımından Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Genelleştirilmiş toplamsal modeller Çoklu Doğrusal Regresyon analiz yöntemine göre açıklanan varyans açısından daha yüksek elde edilmesinde Genelleştirilmiş toplamsal modellerin doğrusal tahmin edicileri olarak düzleştirici fonksiyonları kullanmasının etkili olduğu söylenebilir. Genelleştirilmiş toplamsal modeller, varsayımların sağlanamadığı veriler için Çoklu doğrusal regresyon analiz yöntemine alternatif olarak, neden sonuç temelli çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Eğitim Bilimleri çalışmalarında kullanılması önerilmektedir.

Keywords: Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller, Çoklu Doğrusal Regresyon, Açıklanan Varyans

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Ecem Nur Burunsuzoğlu & Adil Çoruk

pp. 167 - 184   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.11

Abstract

Bu çalışmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel iletişime ve okul yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme stratejilerini kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, örgütsel iletişim ve örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İlişkisel tarama modelinde yapılan çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale merkez ilköğretim okullarında görev yapan 699 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden rastgele seçilmiş 11 ilkokul ve 10 ortaokulda görev yapan toplam 278 öğretmenden oluşmaktadır.

Araştırma sonuçları incelendiğinde örgütsel iletişimde cinsiyet ve yaş, değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkarken branş değişkeninde anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. Örgütsel sosyalleşmede ise cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Örgütsel iletişim ve alt boyutları, örgütsel sosyalleşme ve alt boyutları ve örgütsel iletişim ile örgütsel sosyalleşme arasında, pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords: Örgütsel Iletişim, Örgütsel Sosyalleşme, Öğretmen, Okul Yöneticisi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Seçmeli Ders Olarak “Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme” : Öğretmen Adayları  İçin Ne İfade Ediyor?

Şefika Melike Çağatay

pp. 186 - 196   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.12

Abstract

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu öğrenme dersi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme programı seçmeli ders olarak eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bu derse ve hayat boyu öğrenme-yetişkin eğitimi kavramlarına yönelik görüşlerini ve öğretmen adaylarının öğrenme ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırma nitel desende bir durum çalışmasıdır. Dersi seçen 38 öğrenciden yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Betimsel analizle kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler ders hakkında bilgi sahibi değildirler ve dersi seçerken araştırma yapmamışlardır. Derse ilişkin kavramlarla ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Dersi yürüten öğretim elemanının kim olduğu ve seçimlik derslerle ilgili arkadaş tavsiyesi ders seçiminde en önemli belirleyicidir. Öğretmen adayları, dersin öğretmenlik mesleğinde ailelerle kuracakları iletişimde katkı sağlayacağını düşünmektedir. Öğretmen adayları, hayat boyu öğrenen birey yolculuğunda fakülte ve üniversite olanakları kapsamında desteklemelidir. Öğrenim gördükleri bölümlerde öğrencilerin öğretim programına ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırılmalıdır.  Öğretmen adaylarının yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme kavramlarına ilişkin beceri, tutum ve görüşleri karma araştırma yöntemleri ile farklı açılardan incelenebilir.

Keywords: Elective course, adult education and life long learning, teacher training, teacher candidates, case study

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (1)
Creating Multimedia Image, Motion and Audio Applications using Macromedia Flash 8.0

Apostolos Klonis

pp. 197 - 204   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.333.13

Abstract

This paper presents a didactic scenario for the creation of a multimedia application combining image and movement, which is intended for the course "Informatics Applications" of the Vocational High School. This is a two-hour scenario that introduces the student to the creation of a multimedia application, mobilizing the interest for the specific activity, since with simple and fast steps it leads him to the creation of his first animation. The first hour is dedicated to the general mobilization of the student and the discovery of the basic concepts and techniques, while the second leads him to the acquaintance with the environment of "Macromedia Flash 8.0" and the creation of the first animation. The development and structure of the teaching scenario is based on the standard of level B training for IT teachers.

Keywords: Animation, Image, Motion, Symbols