International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 124-138

Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri

Engin Meydan

pp. 124 - 138   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.8

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 24  |  Number of Download: 105


Abstract

Çalışmada değişen eğitim ve öğretim ortamlarının öğrencilerin öğrenmelerinde nasıl bir değişiklik yaptığına dair görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Fen bilimleri alanında eğitim alan 55 ön lisans öğrencisine araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış “Dijital kavramı ve dijital ortamlarda kimya öğretimi hakkında öğrenci görüşleri” adlı görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünün dijital ortamlarda geçirdikleri, dijital ortamlardan bilgi edinmede yararlandıkları anlaşılmıştır. Ancak öğrencilerin kimya dersi ile ilgili ve öğrenme ortamlarının tamamen dijitalleşmesi ile ilgili sorulara dijitalleşmeye karşı çekimser veya olumsuz bir tavırla yaklaştıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dijital ortamlarda derslerin içeriklerine yönelik hazırlanacak materyallerin katkısı hakkında fikir sahibi olmadıkları anlaşılmıştır.

Keywords: Dijital Ortamlarda Eğitim, Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi, Öğrencilerin Dijital Kavramı Hakkındaki Görüşleri, Web Kaynaklarının Öğretime Etkisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Meydan, E. (2021). Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 124-138. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.8

Harvard
Meydan, E. (2021). Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 124-138.

Chicago 16th edition
Meydan, Engin (2021). "Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):124-138. doi:10.29329/ijiape.2021.333.8.

References
 1. Akgül, G, Tanrıseven, İ. (2019). Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde      Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri       Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (6), 2501-2512. DOI:          10.24106/kefdergi.3379 [Google Scholar]
 2. Aksoy, N, Küçük Demi̇r, B. (2019). Matematik Öğretiminde Dijital Oyun Tasarlamanın       Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıklarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim         Fakültesi Dergisi, 39 (1) , 147-169. DOI: 10.17152/gefad.421615 [Google Scholar]
 3. Aymen Paker, E., Taş, E. (2017). Nesnel ve Dijital “Uygula Öğren Periyodik Cetvel” Materyalinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, (Cilt: 5, Sayı: 1; Haziran 2017, s. 20 - 42). [Google Scholar]
 4. Balaman, F. (2017). Dijital Öykülemenin Öğrencilerin Proje Tabanlı Sanal Öğrenme           Yeterliklerine Etkileri. CurrentResearch in Education, 3 (2) , 81-94. [Google Scholar]
 5. Cemaloğlu, N., (2014). Veri Toplama Teknikleri: Nicel ve Nitel. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Editör: Abdurrahman Tanrıdöğen, 133-164 ss., Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 6. Ci̇ğerci̇, F, Gülteki̇n, M. (2019). Dijital Hikâyelerin Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi.        Harran Maarif Dergisi, 4 (2) , 45-73. DOI: 10.22596/2019.0402.45.73. [Google Scholar]
 7. Çokluk, N, Ökmen, Y. (2020). Sözlü Kültürden Dijital Kültüre Hikâye Anlatımı: Youtuberlar          Üzerine Kültürel Bir Çözümleme. Selçuk İletişim, 13 (3) , 1114-1148. [Google Scholar]
 8. Demir, G, Alpullu, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetiminin    Değerlendirilmesi. Eurasian Research in Sport Science, 5 (1), 94-102. [Google Scholar]
 9. Dinçer, B., Yılmaz, S. (2020). Matematiksel kavramların öğretiminde dijital ortamdaki        naloji kullanımının akademik başarıya etkisinin araştırılması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 326-345. [Google Scholar]
 10. Dola, N, Aydın, İ. (2020). Dijital Öykü Yazarlığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.             Journal of Language Education and Research, 6(1), 17-34. DOI:            10.31464/jlere.637597 [Google Scholar]
 11. Erdoğdu, F, Aydın Şengül, Ö. (2021). Akran Dönütü Desteği ile Tasarımlanan Dijital Öğretim Materyallerinin Problem Çözmeye ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarına Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 129-159. DOI: 10.17943/etku.791024. [Google Scholar]
 12. İnci, M, Akpınar, Ü, Kandır, A. (2017). Dijital Kültür ve Eğitim. Gazi Üniversitesi Gazi      Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (2), 493-522. Retrievedfrom    http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/30949/335348 [Google Scholar]
 13. Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 14. Karaer, H, Avcı, E. (2018). Kimya Öğretiminde Atasözlerinin Kullanılmasına Yönelik         Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Language Teaching and Educational Research, 1 (2),          139-162. [Google Scholar]
 15. Kaya, S, Tarkın Çelikkkıran, A. (2020). Kimya Öğretiminde Öğretim Teknolojilerinin         Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10,          (3), 897-916 . DOI: 10.24315/tred.657608 [Google Scholar]
 16. Korkmaz, Ö, Çakır, R, Öztürk, Y. (2018). Doğru İnternet Kullanımının Bilgi           Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve İnternet Bağımlılığı Kavramları Çerçevesinde         İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 27-39. [Google Scholar]
 17. Özpınar, İ. (2017). Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Süreci ve Dijital Öykülerin Öğretim Ortamlarında Kullanımına Yönelik Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi;  Vol. 6, Iss. 3,  (Oct 2017): 1189-1210. DOI:10.14686/buefad.340057. [Google Scholar]
 18. Saban, A, Ersoy, A., (2017) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Sağlam, M, Topsümer, F. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama   Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi       Dergisi, (32) , 485-504 . DOI: 10.31123/akil.617102 [Google Scholar]
 20. Sümer, S, Eldeniz Çetin, M. (2018). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Dinlediklerini       Anlama Düzeyleri Üzerinde Geleneksel Hikâye Okuma ve Dijital Hikâye           Kullanımının Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Education Sciences, 13     (1) , 44-55. [Google Scholar]
 21. Taşkıran, A. (2017). Dijital çağda yükseköğretim. Açıköğretim Uygulamaları ve      Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 96-109  [Google Scholar]
 22. Ti̇ryaki̇, E, Karakuş, O. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Uygulama Aracılığıyla           Okuduğunu Anlama Becerisinin İncelenmesi. Journal of Advanced Education     Studies, 1(1), 1-11. [Google Scholar]
 23. Tüzün, Ü, Eyceyurt Türk, G. (2020). Bir STEAM Uygulaması: Sürrealist Kimya. Türkiye    Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 5 (1), 35-52. DOI: 10.37995/jotcsc.620308 [Google Scholar]
 24. Ulum, E. & Ercan Yalman, F. (2018). Fen bilimleri dersinde dijital hikâye hazırlamanın ders            başarısı düşük ve bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrenciler üzerindeki etkisinin          incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi          Dergisi, 12(2), 306-335. [Google Scholar]
 25. Uslu Pehli̇van, E, Kurtoğlu Erden, M, Cebesoy, Ü. (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital     Öykü Oluşturma Deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10   Sayı: ERTE Özel Sayısı, 1-22. [Google Scholar]
 26. Ünlü, B, Yangın, S. (2020). Dijital Öykülerle Desteklenmiş Sosyal Bilgiler Dersinin Eleştirel           Düşünme Becerilerine Etkisi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler   Dergisi, 6 (11) , 1-29. DOI: 10.34086/rteusbe.714620 [Google Scholar]
 27. Yayla, Ö, Çetiner, H. (2019). Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 6 (1), 219-228. [Google Scholar]
 28. Yılmaz, Ö. (2017). Fen Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme: Genel Kimya Dersi   Laboratuvar Uygulaması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 72-    85. DOI: 10.17556/erziefd.315041 [Google Scholar]
 29. Yılmaz, Y, Üstündağ, M, Güneş, E, Çalışkan, G. (2017). Dijital Hikayeleme Yöntemi İle     Etkili Türkçe Öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7 (2) , 254-275.    DOI: 10.17943/etku.322366 [Google Scholar]