International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 3 Issue 2 (June 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.204

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (2)
Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Cihat Yağlı & Ahmet Onur Çobanoğlu

pp. 27 - 39   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.204.1

Abstract

Taşımalı eğitim uygulamasının ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Çan ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması gerçekleştirilen ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini bu kapsamdaki dört okulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırmada kullanılan verilerin toplanması amacıyla; sınıf listeleri, öğretmen not çizelgeleri, başarı belgesi alma durumu formları ve seviye belirleme sınavı toplu sonuç listeleri incelenerek öğrencilerin akademik başarıları düzeylerini ortaya koyan bilgiler bir veri formunda toplanmıştır. Velilerin analizinde yüzde, frekans, parametrik  testlerden bağımsız örneklemler için t-testi bağımlı örneklemler için tek gönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda oluşan veriler araştırma tamamlandıktan sonra sunulup değerlendirme yapılacaktır.

Keywords: Taşımalı Eğitim, Öğrenci, Akademik Başarı