International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(2) 27-39

Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Cihat Yağlı & Ahmet Onur Çobanoğlu

pp. 27 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.204.1

Published online: September 30, 2019  |   Number of Views: 198  |  Number of Download: 681


Abstract

Taşımalı eğitim uygulamasının ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Çan ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması gerçekleştirilen ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini bu kapsamdaki dört okulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırmada kullanılan verilerin toplanması amacıyla; sınıf listeleri, öğretmen not çizelgeleri, başarı belgesi alma durumu formları ve seviye belirleme sınavı toplu sonuç listeleri incelenerek öğrencilerin akademik başarıları düzeylerini ortaya koyan bilgiler bir veri formunda toplanmıştır. Velilerin analizinde yüzde, frekans, parametrik  testlerden bağımsız örneklemler için t-testi bağımlı örneklemler için tek gönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda oluşan veriler araştırma tamamlandıktan sonra sunulup değerlendirme yapılacaktır.

Keywords: Taşımalı Eğitim, Öğrenci, Akademik Başarı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yagli, C. & Cobanoglu, A.O. (2019). Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(2), 27-39. doi: 10.29329/ijiape.2019.204.1

Harvard
Yagli, C. and Cobanoglu, A. (2019). Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(2), pp. 27-39.

Chicago 16th edition
Yagli, Cihat and Ahmet Onur Cobanoglu (2019). "Taşımalı İlköğretim Uygulamasındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (2):27-39. doi:10.29329/ijiape.2019.204.1.

References
 1. Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı Eğitim Uygulamasında Öğretmenler ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 2. Bostancı, M. (2002). TBMM Soru Önergesi, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 3. Ensari, H. (2003). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayınları. [Google Scholar]
 4. Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 5. Kolcu, E. (2011). Kırsal Kesimin Eğitim Durumu Ve Taşımalı Eğitim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 6. Küçük Süleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı eğitim: Bursa ili örneği. İlköğretim Online, 5 (2), 16-23. [Google Scholar]
 7. MEB. (1994). Temel Eğitim Pilot Projesi Uygulama Programı. Ankara.   [Google Scholar]
 8. Memek, A. (2014). Taşımalı eğitim yapılan okullardaki yönetici ve öğretmenlerin taşımalı eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri (Şanlıurfa İli örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. [Google Scholar]
 9. Milli Eğitim Bakanlığı (2000). Taşımalı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 10. Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği. (2014, 11 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 29116). Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/12024357_tasimayonetmeligi.pdf [Google Scholar]
 11. Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Kastamonu İli Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 427-444. [Google Scholar]
 12. Şan, A. (2012). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Öğrencilerinin Sorunları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 13. Şentürk Cankurtaran, N. (2005). Taşımalı ilköğretim (Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Yurtbakan, E. ve Altun T. (2018). Taşımalı Eğitimle Öğrenim Gören Öğrencilerin Başarılarına İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (Cilt 3, Sayı:2). [Google Scholar]