International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 2 Issue 2 (June 2018)

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (2)
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

Göksu Çiçekli Koç

pp. 34 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.148.1

Abstract

Dil, anlama becerileri olan dinleme ve okuma ile anlatma becerileri olan yazma ve konuşmadan oluşmaktadır. İnsanlar kendilerini ifade edebilmek ve diğer insanlarla anlaşabilmek için anlatma becerilerinden en fazla konuşmayı tercih etmektedirler.  Konuşma her ne kadar doğuştan getirilen bir özellik olarak kabul edilse de verilecek eğitimle daha düzgün ve daha etkili hale gelebilmektedir. Araştırmalar öğretmenin sınıf içindeki yaklaşımının öğrencilerin daha düzgün ve daha etkili konuşma dili kazanmasında önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır. İlköğretim öğrencilerinin konuşma konusunda öğretmenlerini, özellikle Türkçe öğretmenlerini örnek aldıkları düşünüldüğünde Konuşma Eğitimi dersinin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Dolayısıyla bu derse yönelik tutumun da yüksek olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının Konuşma Eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü ve bölüm tercih durumu değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada Ceran (2012) tarafından geliştirilen “Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 34 maddeden oluşan Likert tipi ölçek 47 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının Konuşma Eğitimi dersine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiş ancak cinsiyet, mezun olunan lise türü ve bölüm tercih durumu değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir.

Keywords: Konuşma Eğitimi, Türkçe Öğretmen Adayı, Türkçe Eğitimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (2)
Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri

Ayşe Alkan & Hüseyin Mertol

pp. 46 - 56   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.148.2

Abstract

Günümüz bilişim çağında bilgisayar ve internet hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Öğrenciler arasında da yaygın olarak kullanılan internet ve bilişim teknolojilerinin doğru, amacına uygun olarak kullanılması öğrencilerin doğru bilgiye ulaşma ve onu kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma; 2016-2017 yılında önceden tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin internet kullanım amaçları ve internet kullanımı konusunda görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Toplamda 51 özel yetenekli öğrenci ile yapılan çalışmada veriler bilinçli internet kullanımı araştırma anketi yardımı ile toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medya kullanımları, internet kullanım amaçları ve internet kullanırken dikkat ettikleri noktalar belirlenmiştir. Sonuç olarak özel yetenekli öğrencilerin interneti genellikle araştırma yapmak ve video izlemek için kullandıkları, internet güvenliği, zararlı yazılımlar ve kullanım hakkında bilgi sahibi oldukları ve internette yabancı insanlarla iletişim kurmanın doğru olmadığını düşündükleri söylenebilir.

Keywords: Özel yetenekli, İnternet, Bilişim

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (2)
2015 PİSA Sonuçlarının Yorumlanması ve Finlandiya-Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kıyaslanması

Pınar Özel

pp. 57 - 66   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.148.3

Abstract

PİSA, OECD’nin bir eğitim araştırmasıdır. PİSA’nın altıncı döngüsü olan PİSA 2015 uygulaması, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540 bine yakın öğrencinin katılımıyla 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PISA araştırmasının altıncı döngüsü olan 2015 uygulaması, Türkiye’de bilgisayar tabanlı olarak 5895 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye matematik okuryazarlığı sıralamasında 72 ülke içerisinde 50., okuma becerilerinde 50., fen okuryazarlığı ortalama puan sıralamasında ise 54. Sıradadır. Türkiye öğrenciler okul sonrasında derslerine haftalık ortalama 24,5 saat zaman ayırmaktadır. Almanya, Finlandiya, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerde ise öğrenciler haftalık ortalama 10-15 saat arası okul sonrasında derslerine zaman ayırmaktadır. Ayrıca Türkiye’de okul öncesi eğitim almayan öğrenci oranı %46,3 iken, OECD oranı %4,5’tir. Finlandiya’da, eğitimde fırsat eşitliği, hümanist anlayış, hakim olan okuma kültürü, yaşam boyu öğrenme ilkesi, disiplin, esnek ve yerel bir eğitim sistemi, yüksek gelir seviyesi, öğrenci azlığı, öğretmenlik mesleğine duyulan saygı ve güven, sınav kaygısının olmaması vb. bakış açısının varlığı Finlandiya eğitim sistemini gıpta ile bakılan bir sistem haline getirmektedir. Türkiye’de ise durum halen Avrupa ülkeleri gerisindedir. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye’de, kişi başına düşen milli gelir Avrupa ülkelerinden azdır. Genç nüfus oranı hala Avrupa ülkelerine göre daha fazladır. Şehirleşme hızı Sanayileşme hızından geridir. Eğitime ayırdığı bütçe her ne kadar yıldan yıla artış gösterse de istenilen seviyelerde değildir. Uygulanan eğitim sistemleri sürekli ve sık aralıklarla değişmektedir. Öğretmenlerine güven tartışılmaktadır.

Keywords: Eğitim, Finlandiya, öğrenci, öğretmen, Pisa, Türkiye