International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 2 Issue 3 (September 2018)

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (3)
Toplumsal Yargıların Kültürel Söylemlerle İfadesi: 'Verilir, Verilmez' Örneği

Hüseyin Mertol & Nil Didem Şimşek

pp. 67 - 75   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.177.1

Abstract

Bu çalışmada; Türk toplumunda sıkça kullanılan “vermek (ver-)” fiilinin yeterliliğinin olumlu ve olumsuz hâlinin (ver-il-ir; ver-il-mez) söz gruplarıyla bir araya gelerek yargı bildiren söylemler oluşturması ve bu söz gruplarının davranışlar, nesneler ve olaylarla ilgili kullanıldıkları nitelemeler ve toplumsal yargılar üzerinde durulmuştur.

Türk toplumunda çok önemli olan inançların, duyguların, düşüncelerin, ideallerin nasıl oluştuğu; bütün toplumların güzelle çirkini, iyiyle kötüyü, uygun olanla (olumlu) olmayanı (olumsuz); günahla sevabı; ödülle cezayı oluştururken ifade ettikleri 30 olumlu (ver-il-ir) ve 20 olumsuz kavramsal nitelikli yargı (ver-il-mez) araştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan söz varlığı, Türk toplumunun “toplumsal değerler ve kültürel söylemler” açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir.

Bu çalışmada görüşme tekniği kullanılarak, farklı yaş aralıklarında ve eğitim seviyelerinde 100 kadın ve 100 erkek olmak üzere toplamda 200 kişinin katılımıyla toplumsal yargı ifadelerinde “neyin verilir neyin verilmez” olduğu konusunda yargı bildiren toplumsal söylem kullanımlarına cevap aranmıştır. Söylemler nesneye, özneye ve özneye/nesneye olmak üzere kategorize edilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur

Keywords: Toplumsal yargı, kültürel söylem, söz varlığı

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (3)
İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Nalan Özbey & Adnan Küçükoğlu

pp. 76 - 109   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.177.2

Abstract

Bu araştırmada; İngiltere’de 2. Aşamanın 6. yılı (10-11 yaş) ile 3. Aşamanın 7. yılı (11-12 yaş) olan ve 10-12 yaş aralığına tekabül eden öğrencilere uygulanan Bilişim öğretim programıyla, Avustralya’da 5-6.yıl 10-12 yaş aralığında öğrencilere uygulanan Digital Teknolojiler öğretim programları incelenmiş, incelenen programlar Türkiye’ deki ortaokul 5-6. sınıf 10-12 yaş aralığındaki öğrencilere uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programıyla karşılaştırılmış ve birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada karşılaştımalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşım kullanılarak İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreçleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için, araştırma kapsamına alınan üç ülkedeki Eğitim Bakanlıklarının elektronik sayfasından, Eğitim Bakanlıklarının öğretim programını uygulamada rehber olarak yararlanılması için önerdiği bilişim ağlarından yararlanılmıştır.  Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılarak, veriler karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’de uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreci incelenmiş, beş tema belirlenmiş ve bulgular elde edilmiştir. Bu üç öğretim programı incelendiğinde yapılandırmacılık temel felsefesini ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini temel aldığı söylenebilir. Özellikle İngiltere ve Türkiye’nin öğretim programlarının amaç, kazanım, öğrenme- öğretme süreçlerinin ve ölçme- değerlendirmenin, Avustralya öğretim programına nazaran daha çok paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin bu iki ülkeden en önemli farklılığı ise İngiltere ve Avustralya’nın okulöncesi eğitimden itibaren Bilişim ve Digital teknolojiler öğretim programlarını, Türkiye’nin ise 5 ve 6. sınıftan itibaren Bilişim Teknolojiler ve Yazılım öğretim programını uygulamalarıdır.

Keywords: Bilişim, Dijital Teknolojiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Öğretim Programı

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (3)
Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış

Hilal Yüceil & Gamze Mertol

pp. 110 - 116   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.177.3

Abstract

Bu çalışmada, Maurizio Viroli’nin ‘Vatan Aşkı’ kitabındaki yurtseverlik ve milliyetçilik kavramlarından yola çıkılacaktır. Bu iki kavramın birbiri ile benzer ve farklı yanları olduğu vurgulanacaktır. Milliyetçilik ile yurtseverlik birbiri ile benzeşen yönleri olsa bile farklı kavramlardır. Yurtseverlik ile milliyetçiliği birbirinden ayırma çabaları her zaman olmuştur. Bu benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak yapılan çalışmanın amacı, “Yurtseverlik ve milliyetçilik hangi noktalarda benzer yönler sergiler? “,“Hangi noktalar da ise birbirinden ayrılır?” sorularının yanıtını bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu yapıda bu kavramların nerede durduğunun tartışması yapılmıştır.

Keywords: Yurtseverlik, Milliyetçilik, Viroli