International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 3 Issue 1 (March 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.204

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (1)
Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri

Sevda Yılmaz

pp. 1 - 17   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.204.1

Abstract

Bu araştırma eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür.  Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 33 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 19’u kız ve 14’ü erkektir. Araştırmada ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu altı sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve tanımlanmasını sağlayan yöntemlerden biri olan içerik analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çocukların sahip oldukları haklar konusunda yaşama ve gelişim hakları düzeyinde yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları, katılım ve korunma boyutlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda uygulanan yaptırımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve çocuk haklarını en yoğun şekilde okulda verilen derslerden, sosyal çevreden ve öğretmenlerinden öğrendiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çocukların yaşama boyutu altında sağlık ve barınma hakkını etkin bir şekilde kullandıklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır.

Keywords: Çocuk, Çocuk Hakları, Öğretmen Adayı

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 3 (1)
Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde)

Güzin Yasemin Tunçay

pp. 18 - 26   |  DOI: 10.29329/ijiape.2019.204.2

Abstract

Çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiğinde düşünsel gelişmelerin sonucunda, ekosistemin sadece insana yararı nedeniyle değil, kendi içinde değeri olduğu savunulmakta ve çevre etiği, çevreyi kendi değerinden ötürü özneleştirirken sorumluluğu insana yüklemektedir. Bu araştırmada da hemşire adaylarının çevre etiği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonunda yapılmıştır. Araştırmada veriler sayı ve yüzdelik ile değerlendirilmiş ve Mann Whitney U ve Kruskal Wallis varyans analizi testleri de kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu konuyla ilgili aldıkları eğitiminin de farkındalık düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri, yaş, cinsiyet ve eğitim gördükleri sınıfa vs. değişkenlere göre farklılık göstermediği saptanmıştır. 

Keywords: çevre etiği, farkındalık, hemşire adayı, öğrenci, eğitim.