Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(1) 18-26

Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde)

Güzin Yasemin Tunçay

pp. 18 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.204.2   |  Manu. Number: MANU-1906-29-0004

Published online: August 09, 2019  |   Number of Views: 34  |  Number of Download: 253


Abstract

Çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiğinde düşünsel gelişmelerin sonucunda, ekosistemin sadece insana yararı nedeniyle değil, kendi içinde değeri olduğu savunulmakta ve çevre etiği, çevreyi kendi değerinden ötürü özneleştirirken sorumluluğu insana yüklemektedir. Bu araştırmada da hemşire adaylarının çevre etiği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonunda yapılmıştır. Araştırmada veriler sayı ve yüzdelik ile değerlendirilmiş ve Mann Whitney U ve Kruskal Wallis varyans analizi testleri de kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu konuyla ilgili aldıkları eğitiminin de farkındalık düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri, yaş, cinsiyet ve eğitim gördükleri sınıfa vs. değişkenlere göre farklılık göstermediği saptanmıştır. 

Keywords: çevre etiği, farkındalık, hemşire adayı, öğrenci, eğitim.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tuncay, G.Y. (2019). Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(1), 18-26. doi: 10.29329/ijiape.2019.204.2

Harvard
Tuncay, G. (2019). Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(1), pp. 18-26.

Chicago 16th edition
Tuncay, Guzin Yasemin (2019). "Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (1):18-26. doi:10.29329/ijiape.2019.204.2.

References
 1. Algan, N. (2008). İklim Etiği, mülkiye, Cilt: XXXII, Sayı: 259, Yaz 2008, s. 191-204. [Google Scholar]
 2. Bozkurt, O. (2014). Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, 4. Baskı, Ankara. [Google Scholar]
 3. Çobanoğlu,  N. (2009). Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi, 1. Basım, Ankara, s. 9, 243. [Google Scholar]
 4. Des Jardins, J. R. (2006). Çevre Etiği, Çevre Felsefesine Giriş, Çev.: Ruşen Keleş, İmge Yayınevi, Ankara, s. 46, 261, 243, 264, 526.  [Google Scholar]
 5. Doğan, M. (2003). Çevre Etiği ve Biyolojik Çeşitlilik. 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Kitabı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, kitabın hazırlanmasında katkıda bulunanlar: Murat Arıcı ve ark. TÜBA’nın katkılarıyla yayımlanmıştır. [Google Scholar]
 6. Güven, E. ve Aydoğdu M. (2012). Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 185-202. [Google Scholar]
 7. Keleş, R, Hamamcı, C, ve Çoban, A. (2012). Çevre Politikası, Genişletilmiş 7. baskı, İmge Kitapevi, Ankara, 277. [Google Scholar]
 8. Kılıç, S. (2008).  Çevre Etiği, Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Sonuçları, Orion Kitabevi, Ankara, s. 32, 33. [Google Scholar]
 9. Özer, N. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, T.C. Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi. [Google Scholar]
 10. Özer, N. ve Keleş, Ö. (2016). Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması, Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt 4, sayı: 1. [Google Scholar]
 11. Reclamm, P. (2008). Ethik in Medizin, Ein Studienbuch, 3., aktualisierte Auflage, Stuttgart, p. 21. [Google Scholar]
 12. Rüzgar, N. ve Akdemir, A. (2017). Retorik Söylemin İçerik Kalitesi ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması, Türk İşletme Araştırmaları Dergisi-Journal of Business Research, 9/2: 258-282. [Google Scholar]
 13. Theobald, W. (2009). Grüne Gentechnik-Kritik eines Bewertungmodells. Teil 1: Bewertungsgrundlagen, Umweltwiss Schadst Forsch, 21: 419-432. [Google Scholar]
 14. Yapıcı, G., Ögenler, O., Kurt, A. Ö., Koças, F., Şaşmaz, T. (2017). Assessment of Environmental Attitudes and Risk Perceptions among University Students in Mersin, Turkey, J Environ Public Health. Volume 2017, Article ID 5650926, 8 pages, https://doi.org/10.1155/2017/5650926. [Google Scholar] [Crossref]