International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 2 Issue 4 (December 2018)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.196

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (4)
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları

Günışık Öktem Berksan

pp. 117 - 131   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.196.1

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 62 ortaokul öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilere “Sosyal Bilgiler………………..a/e benzer. Çünkü…………………” şeklinde yarım bırakılmış formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığıyla öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu da kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olarak 31 geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek 5 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar; yol gösteren, aydınlatan bir ders olarak Sosyal Bilgiler, bilgiye ulaştıran faydalı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, içeriği değerli bir ders olarak Sosyal Bilgiler, kapsamlı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, eğlenceli, sevilen bir ders olarak Sosyal Bilgiler şeklindedir.

Keywords: Sosyal Bilgiler, ortaokul öğrencileri, metafor, metaforik algı

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 2 (4)
Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği)

Mücahit Yıldırım

pp. 132 - 151   |  DOI: 10.29329/ijiape.2018.196.2

Abstract

2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren 222 sayılı ve 1739 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerle sekiz yıllık zorunlu eğitim süresi on iki yıla çıkarılmış ve zorunlu eğitim süreci 4+4+4 şeklinde formüle edilerek üç kademeden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda temel eğitim okulları ilkokul ve ortaokul olarak birbirinden bağımsız hale getirilmiştir.

 Bu çalışma, dönüşümleri henüz yapılmayan Tekkeköy ilçesinde merkezdeki ve kırsal kesimdeki okulların dönüşümlerine ışık tutma ve sağlıklı dönüşümlerin yapılabilmesi için bilgi verme amacını gütmektedir. Çalışmada merkezde ve kırsal alanlarda bulunan okulların öğrenci sayıları ve yerleşim yerlerinden yola çıkılarak hangi okulun ilkokul ve hangi okulun ortaokul olması gerektiği konusunda faydalı olmak amacıyla; Tekkeköy mahallelerinin yeryüzü şekilleri, nüfus ve yerleşme özellikleri ortaya çıkarılmış, gelecek yıllara ait potansiyel öğrenci sayıları da göz önünde bulundurularak en uygun dönüşüm şekli ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Okulların dönüşümlerinde birçok etken rol oynamaktadır. Henüz Tekkeköy ilçesinde okul dönüşümleri gerçekleştirilmediğinden dolayı, yeryüzü şekilleri, iklim, arazi yapısı, eğim, rüzgâr yönü, ulaşım, yerleşme, nüfus özellikleri, şehirleşme, trafik, veli tutumu, öğrenci sayıları, okul kültürü, okulun fiziki yapısı gibi etkenler, güvenli ve hayatı kolaylaştırıcı bir dönüşüm gerçekleştirmek için göz önünde bulundurulması gereken etkenler olarak dikkate alınmalıdır.

Keywords: Samsun, Tekkeköy, Coğrafi Faktörler, Beşeri Faktörler, Okul Dönüşümü