Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(4) 117-131

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları

Günışık Öktem Berksan

pp. 117 - 131   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.196.1   |  Manu. Number: MANU-1903-27-0003.R1

Published online: June 19, 2019  |   Number of Views: 36  |  Number of Download: 158


Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 62 ortaokul öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilere “Sosyal Bilgiler………………..a/e benzer. Çünkü…………………” şeklinde yarım bırakılmış formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığıyla öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu da kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olarak 31 geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek 5 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar; yol gösteren, aydınlatan bir ders olarak Sosyal Bilgiler, bilgiye ulaştıran faydalı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, içeriği değerli bir ders olarak Sosyal Bilgiler, kapsamlı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, eğlenceli, sevilen bir ders olarak Sosyal Bilgiler şeklindedir.

Keywords: Sosyal Bilgiler, ortaokul öğrencileri, metafor, metaforik algı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Berksan, G.O. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(4), 117-131. doi: 10.29329/ijiape.2018.196.1

Harvard
Berksan, G. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(4), pp. 117-131.

Chicago 16th edition
Berksan, Gunisik Oktem (2018). "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları ". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (4):117-131. doi:10.29329/ijiape.2018.196.1.

References
 1. Arslan, M. M. ve Bayrakcı M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108. [Google Scholar]
 2. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma (Yöntem, Teknik ve İlkeler). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 3. Bilgili, A. S. (2009). “Geçmişten Günümüze Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler”. Ali Sinan Bilgili (Ed.), Sosyal Bilgilerin Temelleri (ss. 2-31) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.  [Google Scholar]
 4. Demir, Ö. ve Acar, M. (2002), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.  [Google Scholar]
 5. Demircioğlu, İ. H. (2005). “Öğretim Stratejileri”. Cemil Öztürk, Dursun Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss.157-264) içinde. Ankara: Pegem A Yayınları. [Google Scholar]
 6. Doğanay, A. (2005). “Sosyal Bilgiler Öğretimi”. Cemil Öztürk, Dursun Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss.17-52) içinde. Ankara: Pegem A Yayınları. [Google Scholar]
 7. Dönmez, C., ve Yeşilbursa, C. C. (2014). “Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (3), 415-436. [Google Scholar]
 8. Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi, İstanbul: Alkım Yayınevi. [Google Scholar]
 9. Erden, M. ve Y. Akman (1997). Gelisim-Öğrenme-Öğretme, (5. Bs.), Ankara: Arkadaş Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. ve Öner Ü. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Metaforik Algıları”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 419-436. [Google Scholar]
 11. Güneş, C. ve Tezcan, R. (2017). “Metafor Nedir, Ne Değildir”. Bahadır Kılcan (Ed.), Metafor ve Metafor Eğitiminde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi. (ss. 1-14) içinde. Ankara Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Kılıç D. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Konuları Üzerinde Oluşturdukları Metaforların Söylem Analizi Tekniği İle İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 13. MEB (2004).  İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara. [Google Scholar]
 14. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book (2nd Ed.), Thousand Oaks: Sage Publications. [Google Scholar]
 15. Öztürk, T. ve Keçe, M. (2015). “7. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler”. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 298-310. [Google Scholar]
 16. Sönmez, V. (1999). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 17. Şeyihoğlu, A. ve Gençer G. (2011). “Hayat Bilgisi Öğretiminde ‘Metafor’ Tekniğinin Kullanımı”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (3), 83-100. [Google Scholar]
 18. Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe Sözlük. (11.bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu. [Google Scholar]
 19. Yaşar Ş. ve Bayır, Ö. G. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler, E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1213-1225. [Google Scholar]
 20. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]