International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 4 Issue 2 (June 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.261

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (2)
Sınıf Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Uygulamarının Fen Bilimleri Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri : Ordu Örneği

Sinan Çınar & Nurullah Kereci

pp. 26 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.261.1

Abstract

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım uygulamalarının fen bilimleri öğretimine entegrasyonu hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak “özel durum yöntemi” benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Ordu ilinin Ünye ilçesinde devlet okullarında görev yapan 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım yöntemini bir öğretim yöntemi olarak algılamadıkları ve mühendislik tasarım yöntemi hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarıma dayalı fen etkinlikleri hazırlama konusunda istekli oldukları ve bu konuda bilgi ve beceri sahibi olmak için hizmet içi eğitim kurslarına katılmaya gönüllü oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizdeki sınıf öğretmenlerinin her birini mühendislik tasarıma dayalı bir hizmetiçi eğitimden geçirmek oldukça zor bir süreç olacağı düşünüldüğünde; özellikle öğretmenlerin faydalanacağı Mİlli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-öğrenme sistemi olan; EBA, Hayat Boyu Öğrenme Portalı, Okul Dışı Öğrenme Portalı gibi uygulamalarda örnek etkinliklere ve yardımcı materyallere yer verilmeli ve bu tür portallardan öğretmenler haberdar edilmelidir.

 

Keywords: Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Mühendislik Tasarım Uygulamaları, Fen Bilimleri Öğretimi.

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (2)
Türkiye'deki Öğrenme Nesne Ambarları

Ebru Yılmaz İnce

pp. 46 - 52   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.261.2

Abstract

Dijital çağ bireylerin yaşamlarını etkilemekte, araştırma ve öğrenme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Web tabanlı içeriklerin ulaşılabilir, zengin ve işlevsel olması sebebiyle internet ortamı, kişilerin araştırma tercihi haline gelmiştir. Bireylerin eğitim ihtiyacını internet üzerinden karşılamaları e-öğrenme kavramını ortaya çıkarmıştır. E-öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, internet ortamında ders içerikleri eğitmen ve bilgisayar uzmanları işbirliğiyle hazırlanmakta ve öğrenciye öğrenme yönetim sistemleri gibi ortamlarda bireylere sunulmaktadır. Eğitmenler ders içeriklerini interaktif, motive edici ve eğlenceli hale getirmeleri için öğrenme nesneleri kullanmaktadır. Öğrenme nesnelerinin hazırlanmasında, bilgisayar uzmanı/programcısı kişilerin olması gerekliliği kısmen azaltmak adına öğrenme nesnelerinin tekrar kullanılabilirlik, uyarlanabilirlik, erişilebilirlik, süreklilik, değerlendirilebilirlik, ortamlar arası kullanılabilirlik, keşfedilebilirlik, birbirleri arası değişebilirlik, yönetilebilirlik ve güvenirlilik gibi özelliklerini karşılamak için öğrenme nesne ambarlarında saklanmaktadır. Öğrenme nesne ambarları arama, kalite kontrolü, toplama, talep etme, saklama, yayınlama ve alma işlevleri yerine getiren sistemlerdir. Bu çalışma, Türkiye’de öğrenme nesne ambarı üzerine yapılmış çalışmaları betimlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, tablolaştırılarak sunulmuştur.

Keywords: Dijital çağ, e-öğrenme, öğrenme nesnesi, öğrenme nesne ambarı, doküman analizi.