International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(2) 26-45

Sınıf Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Uygulamarının Fen Bilimleri Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri : Ordu Örneği

Sinan Çınar & Nurullah Kereci

pp. 26 - 45   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.261.1

Published online: June 30, 2020  |   Number of Views: 35  |  Number of Download: 129


Abstract

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım uygulamalarının fen bilimleri öğretimine entegrasyonu hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak “özel durum yöntemi” benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Ordu ilinin Ünye ilçesinde devlet okullarında görev yapan 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım yöntemini bir öğretim yöntemi olarak algılamadıkları ve mühendislik tasarım yöntemi hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarıma dayalı fen etkinlikleri hazırlama konusunda istekli oldukları ve bu konuda bilgi ve beceri sahibi olmak için hizmet içi eğitim kurslarına katılmaya gönüllü oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizdeki sınıf öğretmenlerinin her birini mühendislik tasarıma dayalı bir hizmetiçi eğitimden geçirmek oldukça zor bir süreç olacağı düşünüldüğünde; özellikle öğretmenlerin faydalanacağı Mİlli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-öğrenme sistemi olan; EBA, Hayat Boyu Öğrenme Portalı, Okul Dışı Öğrenme Portalı gibi uygulamalarda örnek etkinliklere ve yardımcı materyallere yer verilmeli ve bu tür portallardan öğretmenler haberdar edilmelidir.

 

Keywords: Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Mühendislik Tasarım Uygulamaları, Fen Bilimleri Öğretimi.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cinar, S. & Kereci, N. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Uygulamarının Fen Bilimleri Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri : Ordu Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(2), 26-45. doi: 10.29329/ijiape.2020.261.1

Harvard
Cinar, S. and Kereci, N. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Uygulamarının Fen Bilimleri Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri : Ordu Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(2), pp. 26-45.

Chicago 16th edition
Cinar, Sinan and Nurullah Kereci (2020). "Sınıf Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Uygulamarının Fen Bilimleri Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri : Ordu Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (2):26-45. doi:10.29329/ijiape.2020.261.1.

References
 1. Akaygün, S, Aslan-Tutak, F, Bayazıt, N, Demir, K. ve Kesner, J. E. (2015). Kısaca FeTeMM eğitimi: öğretmenler ve öğrencileri için iki günlük çalıştay. 2. International Conference on New Trends in Education, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Akgündüz, D. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu: Günün eğitimi mi yoksa gereksinim mi?. https://www.researchgate.net/publication/281098450. [Google Scholar]
 3. Altaş, S. (2018). STEM eğitimi yaklaşımının sınıf öğretmeni adaylarının mühendislik tasarım süreçlerine, mühendislik ve teknoloji algılarına etkisinin incelenmesi. Yükseklisans tezi, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş-2018. https://hdl.handle.net/20.500.12639/83 [Google Scholar]
 4. Aydeniz, M. (2017). STEM eğitiminde global gelişmeler ve türkiye için çıkarımlar. Çepni, S. (Ed). Kuramdan Uygulamaya STEMA Eğitimi. Apegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Bakırcı, H. ve Karışan, D. (2018). Exploration of preservice teachers’ STEM teaching intentions with respect to the department and grade, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 152 – 175. https://doi.org/10.17984/adyuebd.439199 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Bakırcı, H. ve Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin fetemm yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 367-389. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.417939 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804 [Google Scholar]
 8. Biçer, B., G., Uzoğlu, M. ve Bozdoğan, E., A.  (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019 (12), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/44949/457736 [Google Scholar]
 9. Bozan, M.A., ve Anagün, S. Ş. (2019). Sınıf öğretmenlerinin stem odaklı mesleki gelişim süreçleri: bir eylem araştırması, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(1), 279-313 DOI: 10.18039/ajesi.520851. [Google Scholar]
 10. Bozkurt Altan, E. ve Üçüncüoğlu, İ. (2019). Fen bilimleri öğretmen adayları için stem odaklı laboratuvar uygulamaları etkinliği: sağlıklı yaşam modülü’ne yönelik değerlendirmeler, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4, (9), 329-347. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/39344/477950 [Google Scholar]
 11. Can, K. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2018). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FETEMM) Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018 (6), 62-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/39821/450515 [Google Scholar]
 12. Cantrell, P., Young, S. & Moore, A. (2003). Factors affecting science teaching efficacy of preservice elementary teachers. Journal of Science Teacher Education, 14(3), 177-192. https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1025974417256.pdf [Google Scholar]
 13. Çevik, M., Danıştay, A., Yağci, A. (2017). Evaluation of STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) Awareness of Secondary School Teachers with Various Variables. Sakarya University Journal of Education, 7 (3) , 584-599. https://doi.org/10.19126/suje.335008 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Clements, D. H. & Sarama, J. (2016). Math, science and technology in the early grades. The Future of Children, 26 (2),75-94. doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.12.009 [Google Scholar]
 15. Demir Başaran, S. ve Temircan, S. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının stem öğretimi yönelimleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Researc, 11(61), 659-667. doi.org/10.17719/jisr.2018.2958 [Google Scholar]
 16. Doğru, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 150-158. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11130/133120 [Google Scholar]
 17. Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi ,4 (3), 43-67. DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m [Google Scholar]
 18. Felix, A. L. (2010). Design-based science for STEM Student recruitment and teacher professional development. Mid-Atlantic ASEE Conference, Villanova University. [Google Scholar]
 19. Gilliam M., Jagodo, P., Fabiyi, C., Lyman, P., Wilson, C. Hill, B. & Bouris, A. (2017). Alternate reality games as an informal learning tool for generating stem engagement among underrepresented youth: a Qualitative Evaluation of the Source, Journal of Science Education and Technology, 26 (3), 295–308. Doi 10.1007/S10956-016-9679-4 [Google Scholar]
 20. Gökbayrak, S. ve Karışan, D. (2017). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 63-84. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/436937 [Google Scholar]
 21. Hacıoğlu, Y., Yamak, H. ve Kavak, N. (2016). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3),807-830. Doi: 10.14686/buefad.v5i3.5000195411 [Google Scholar]
 22. Hsu, M. C., Purzer, S. & Cardella, M. E. (2011). Elementary teachers’ views about teaching design, engineering, and technology. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 31-39. https://doi.org/10.5703/1288284314639 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Kanter, D., (2010). Doing the project and learning the content: designing project-based science curricula for meaningful understanding. Science Education, 94(3), 525–551. https://doi.org/10.1002/sce.20381 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Kertil, M. & Gürel, C. (2016). Mathematical modeling: A bridge to STEM education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 44-55. DOI:10.18404/IJEMST.95761 [Google Scholar]
 25. Kınık Topalsan, A. (2018). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının geliştirdikleri mühendislik tasarım temelli fen öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 15(1):186-219. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.66 [Google Scholar]
 26. Kırılmazkaya, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının fetemm öğretimine ilişkin görüşlerinin araştırılması (Şanlıurfa Örneği), Harran Education Journal, 2(2), 59-73. https://doi.org/10.22596/2017.0202.59.74 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Kızılay, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fetemm alanları ve eğitimi hakkındaki görüşleri. International Journal of Social Science. 47,403-417. https://www.jasstudies.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=346 [Google Scholar]
 28. Kier, M. W., Blanchard, M. R., Osborne, J. W. & Albert, J. L. (2014). The development of the STEM career interest survey (STEM-CIS). Research in Science Education, 44(3), 461-481. DOI 10.1007/s11165-013-9389-3 [Google Scholar]
 29. Marulcu, İ., ve Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12, s.13-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/1593/19804  [Google Scholar]
 30. MEB (2016). STEM Eğitim Raporu. https://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf. 10.11.2019 tarihinde indirilmiştir. http://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3 [Google Scholar]
 31. MEB (2018). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2017-2018: Ankara. 7.10.2018 tarihinde indirilmiştir. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf [Google Scholar]
 32. MEB (2018). Fen Bilimleri dersi öğretim programı. (İlkokul ve ortaokul 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf [Google Scholar]
 33. MEB (2018). 2023 Vizyon Belgesi Ankara: MEB. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ [Google Scholar]
 34. Metin, M. (2015). Eğitim Bilimleri Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi  [Google Scholar]
 35. Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H.-H., Tank, K. M. & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In J. Strobel, S¸. Purzer, ve M. Cardella (Eds.), Engineering in precollege settings: Research into practice. West Lafayette, IN: Purdue Press. [Google Scholar]
 36. National Academy of Engineering [NAE], ve National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 education understanding the status and improving the prospects. Edt. Katehi, L., Pearson, G. ve Feder, M. Washington, DC: National Academies Press. [Google Scholar]
 37. Next Generation Science Standards[NGSS]. (2013). The next generation science standards. http:// www.nextgenscience.org  [Google Scholar]
 38. Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzal, G., ve Gürdal, A. (2008). Hizmet içi eğitime katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti: Tekirdağ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (9), 1, 45-57. file:///C:/Users/Sinan/Downloads/JKEF_9_1_2008_45_57.pdf [Google Scholar]
 39. Özcan, H. ve Koştur, H.İ. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri, Journal of Education, 8(4), 364-373. Doi: 10.19126/suje.466841 [Google Scholar]
 40. Şahin, E. (2015). Meslek lisesi öğretmenlerinin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin ve öğretim stili tercihlerinin incelenmesi (Bursa ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 297-316. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17451 [Google Scholar]
 41. Schnittka, C.& Bell, R. (2011). Engineering design and conceptual change in science: Addressing thermal energy and heat transfer in eighth grade. International Journal of Science Education, 33(13), 1861-1887. https://doi.org/10.1080/09500693.2010.529177 [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Siew, N.M., Amir, N. & Chong, CL. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Research Open Access Published: 05 January 2015. https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-4-8 [Google Scholar]
 43. Şimşek, H., Hırça, N. ve Coşkun S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18),249-268. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19552/208334 [Google Scholar]
 44. Tekerek, B., ve Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(2), 348-359. https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad/issue/37928/379114 [Google Scholar]
 45. TIMMS (2015). TIMMS 2015 Ulusal Raporu. Ankara. 10.11.2019 tarihinde indirilmiştir. http://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3 [Google Scholar]
 46. Timur, B., ve İnançlı E. (2018). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının stem eğitimi hakkındaki görüşleri. International Journal of Science and Education, 1(1), 48-66 Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 48-66. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubed/issue/39599/438856 [Google Scholar]
 47. TÜBİTAK’ın 2011-2016 Bilim Teknoloji Kalkınma Planı. Ankara. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek_9_ubtys_2015_eylem_plani.pdf [Google Scholar]
 48. TÜSİAD (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırma.  11.11.2019 tarihinde indirilmiştir. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/8054-stem-alaninda-egitim-almis-isgucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi [Google Scholar]
 49. TUSİAD PWC Raporu (2017). 2023 ‘e doğru Türkiye’ de STEM gereksinimi. 11.11.2019 tarihinde indirilmiştir. https://www.pwc.com.tr/tr/assets/image/pwc-tusiad-2023-e-dogru-turkiye-de-stem-gereksinimi-raporu.pdf [Google Scholar]
 50. Yıldırım, B. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (24), 272-293.  https://doi.org/10.29329/mjer.2018.147.15 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Yıldırım ve Türk (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2).195-213. DOI: 10.24315/trkefd.310112 [Google Scholar]