International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(2) 46-52

Türkiye'deki Öğrenme Nesne Ambarları

Ebru Yılmaz İnce

pp. 46 - 52   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.261.2

Published online: June 30, 2020  |   Number of Views: 727  |  Number of Download: 797


Abstract

Dijital çağ bireylerin yaşamlarını etkilemekte, araştırma ve öğrenme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Web tabanlı içeriklerin ulaşılabilir, zengin ve işlevsel olması sebebiyle internet ortamı, kişilerin araştırma tercihi haline gelmiştir. Bireylerin eğitim ihtiyacını internet üzerinden karşılamaları e-öğrenme kavramını ortaya çıkarmıştır. E-öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, internet ortamında ders içerikleri eğitmen ve bilgisayar uzmanları işbirliğiyle hazırlanmakta ve öğrenciye öğrenme yönetim sistemleri gibi ortamlarda bireylere sunulmaktadır. Eğitmenler ders içeriklerini interaktif, motive edici ve eğlenceli hale getirmeleri için öğrenme nesneleri kullanmaktadır. Öğrenme nesnelerinin hazırlanmasında, bilgisayar uzmanı/programcısı kişilerin olması gerekliliği kısmen azaltmak adına öğrenme nesnelerinin tekrar kullanılabilirlik, uyarlanabilirlik, erişilebilirlik, süreklilik, değerlendirilebilirlik, ortamlar arası kullanılabilirlik, keşfedilebilirlik, birbirleri arası değişebilirlik, yönetilebilirlik ve güvenirlilik gibi özelliklerini karşılamak için öğrenme nesne ambarlarında saklanmaktadır. Öğrenme nesne ambarları arama, kalite kontrolü, toplama, talep etme, saklama, yayınlama ve alma işlevleri yerine getiren sistemlerdir. Bu çalışma, Türkiye’de öğrenme nesne ambarı üzerine yapılmış çalışmaları betimlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, tablolaştırılarak sunulmuştur.

Keywords: Dijital çağ, e-öğrenme, öğrenme nesnesi, öğrenme nesne ambarı, doküman analizi.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ince, E.Y. (2020). Türkiye'deki Öğrenme Nesne Ambarları . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(2), 46-52. doi: 10.29329/ijiape.2020.261.2

Harvard
Ince, E. (2020). Türkiye'deki Öğrenme Nesne Ambarları . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(2), pp. 46-52.

Chicago 16th edition
Ince, Ebru Yilmaz (2020). "Türkiye'deki Öğrenme Nesne Ambarları ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (2):46-52. doi:10.29329/ijiape.2020.261.2.

References
 1. Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44. [Google Scholar]
 2. Amador, C. E. V., Salas, J. P. C., Arteaga, J. M., Rodríguez, F. J. Á., Soto, M. D. T., & Soto, A. T. (2020). Factors Determining Learning Object Quality for People With Visual Impairment: Integrating a Service Approach. In User-Centered Software Development for the Blind and Visually Impaired: Emerging Research and Opportunities (pp. 38-51). IGI Global. [Google Scholar]
 3. Cebeci, Z., Erdoğan, Y., & Kara, M. (2007). TürkÖnde: Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu. 24. Ulusal Bilişim Kurultayı, 14-16 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı, (54-63), Ankara. [Google Scholar]
 4. Cervone, H. F. (2012). Digital learning object repositories. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 28(1), 14-16. [Google Scholar]
 5. Choudhury, S., & Pattnaik, S. (2020). Emerging themes in e-learning: A review from the stakeholders' perspective. Computers & Education, 144, 103657. [Google Scholar]
 6. Çakıroğlu, Ü., & Akkan, Y. (2009). Dünyadaki ve Türkiye'deki Bazı Önemli Öğrenme Nesnesi Ambarları. İlköğretim Online, 8(1). [Google Scholar]
 7. EBA (2019). Eğitim Bilişim Ağı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 21.02.2019 tarihinde http://www.eba.gov.tr/hakkimizda adresinden alışmıştır.  [Google Scholar]
 8. Gökdaş, İ., & Kayri, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2). [Google Scholar]
 9. Hatala, M., Richards, G., Eap, T., & Willms, J. (2004, May). The interoperability of learning object repositories and services: standards, implementations and lessons learned. In Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate track papers & posters (pp. 19-27). [Google Scholar]
 10. Imran, H., Belghis-Zadeh, M., Chang, T. W., & Graf, S. (2016). PLORS: a personalized learning object recommender system. Vietnam Journal of Computer Science, 3(1), 3-13. [Google Scholar]
 11. İnce, M. (2012). Web tabanlı öğrenme nesnesi ambarı geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Isparta.  [Google Scholar]
 12. İnce, M. (2017).Açık Kaynak Öğrenme Nesne Ambarları için Zeki Öğrenme İçerik Yönetim Ana Çatısı Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Isparta. [Google Scholar]
 13. Ince, M., Yigit, T., & Isik, A. H. (2017). AHP-TOPSIS method for learning object metadata evaluation. Int. J. Inf. Educ. Technol, 7(12), 884-887 [Google Scholar]
 14. İnce, M., Yiğit, T., & Işık, A. H. (2019). A hybrid AHP-GA method for metadata-based learning object evaluation. Neural Computing and Applications, 31(1), 671-681. [Google Scholar]
 15. Karaman, S., Özen, Ü., & Yıldırım, S. (2006). AtaNesA Nesne Ambarının Yapısı ve İşleyişi. EĞİTİM VE BİLİM, 31(140). [Google Scholar]
 16. Karaman, S., 2005. Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir İçerik Geliştirme Sisteminin Hazırlanması ve Öğretmen Adaylarının Nesne Yaklaşımlı İçerik Geliştirme Profillerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniverisitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 142, Ezrurum. [Google Scholar]
 17. Karakırık, E. (2008). SAMAP: A Turkish Math Virtual Manipulatives Site, In meeting of 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. [Google Scholar]
 18. Öceş, D., & Cebeci, Z. (2009). Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. [Google Scholar]
 19. Richards, G., McGreal, R., Hatala, M., & Friesen, N. (2002). The Evolution of Learning Object Repository Technologies: Portals for On-Line Objects for Learning. International Journal of E-Learning & Distance Education/Revue internationale du e-learning et la formation à distance, 17(3), 67-79. [Google Scholar]
 20. Sağlam, B. (2011). Web Tabanlı Nesne Ambarının Tasarımı ve Öğretimde Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 21. Salinas, G. (2019). Digital Learning Objects for Teaching Telemedicine at University UNIANDES-Ecuador. Advances in Emerging Trends and Technologies, 2, 337. [Google Scholar]
 22. Seker, B. S., & Övez, F. T. D. (2018). Social Sciences Teachers' Opinions on Usage of Educational Information Network. Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2320-2333. [Google Scholar]
 23. Topuz, A., & Göktaş, Y. (2015). Türk eğitim sisteminde teknolojinin etkin kullanımı için yapılan projeler: 1984-2013 dönemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(2), 99. [Google Scholar]
 24. Wiley, D. A. (2000). Learning Object Design and Sequencing Theory Doctoral dissertation, Brigham Young University, Hawaii. [Google Scholar]
 25. Yalvaç, M., & Bayraktutan, F. (2004, October). Elektronik Öğrenme Nesnelerine Erişim ve Metadata. In First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-learning, Istanbul, Turkey. [Google Scholar]
 26. Yigit, T., & Ince, M. (2014). A Framework for Web-Based Learning Object Repository in Computer Engineering Education. The Anthropologist, 17(3), 883-893. [Google Scholar]
 27. Yigit, T., Isik, A. H., & Ince, M. (2014).Multi Criteria Decision Making System for Learning Object Repository.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 813-816. [Google Scholar]