International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 6 Issue 1 (March 2022)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Performance of Academic Staff in Universities in Southwestern Nigeria

Oluwafi̇sayo Falowo

pp. 1 - 10   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.1

Abstract

This paper studies the job performance of academic staff by examining the teaching effectiveness of academic staff and the level of research productivity of academic staff. Two hundred and fifty academic staff and nine hundred and sixty-seven students were used as samples for the study. Data from the study were analysed using descriptive statistics. Findings revealed that teaching by academic staff in Southwestern Nigeria was effective using indicators of teaching performance such as mastery of work by staff, attitude to teaching, accessibility of lecturers by students and supervision. Also, findings showed that academic staff are moderately productive in research. The study found out that academic staff in Southwestern Nigeria are performing above average. However, effort should be directed to helping academics improve on research productivity especially writing of books.

Keywords: Performance, teaching, research, university

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Gamification Based Assessment in Pandemic Process: Game Programming Course

Ebru Yılmaz İnce

pp. 11 - 20   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.2

Abstract

This research was carried out in order to increase students’ participation and motivation of learning with distance education during the Covid-19 pandemic process. It is aimed to determine the effects of including gamification elements in the game programming lesson on students' motivation and active participation in the lesson in the pandemic process. Gamification base assessment is realized according to student performance within the framework. Qualitative research method was used, in order to collect qualitative data open-ended questions were applied. In this study, the participants were in computer programming. According to the research results motivation, active participation, gamification method and gamification base assessment categories are founded. Gamification method category has socialization, social media usage, participation and motivation codes. And gamification base assessment category has fair, appropriate and performance codes. Thus, according to the research finding, it has been determined that gamification has positive effects on learning

Keywords: Gamification, game programming course, motivation, participation, distance education.

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Effect of Cooperative Teaching Strategy and Instructional Materials Utilization on Mathematics Learning Achievement of Senior Secondary School Students in Fika Local Government Area, Yobe State, Nigeria

Musa Saleh, Maryam Hassan Gambo & Adamu Saleh Isah

pp. 21 - 31   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.3

Abstract

This study determined the effect of cooperative teaching strategy and instructional material utilization on Mathematics learning achievement of senior secondary school students in Fika LGA, Yobe State, Nigeria. Two (2) objectives were stated and two (2) null hypotheses were tested. Quasi-experimental design was adopted. The population comprised of one hundred and forty (140) students selected from the four senior secondary schools in the study area. Thirty five (35) students were purposively selected from each of the four senior secondary schools. Achievement Test in Mathematics was adapted for the study. Three stages were used in collecting the data: pre-treatment, treatment and post-treatment phases. Independent sample t-test was used to analyze the two (2) null hypotheses. The results were considered at P< 0.05 level. The finding of the study showed that cooperative teaching strategy had significant effect on mathematics learning achievement of senior secondary school students. It is further discovered that instructional material utilization had significant effect on mathematics learning achievement of the students. It is recommended among others that effective use of cooperative teaching strategy and instructional material utilization in teaching mathematics in schools should be used by teachers to enhance student learning achievement in mathematics.

Keywords: Cooperative Teaching Strategy, Instructional Material Utilization and Mathematics Learning Achievement

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Yetişkin Bireylerin Sanatsal Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Hamid Aydemir

pp. 32 - 49   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.4

Abstract

Bu araştırmayla 50 yaş üzeri yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerinin incelendiği bu araştırma hedeflerine ulaşmak için; uzman kişilerin bilgisine başvurarak bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama sistemi; Adana, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Konya ve Sakarya illerinde yaşayan 66’sı kadın, 75’i erkek toplam 141 kişiye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgilerinin ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Bireylerin eğitim düzeyleri ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların arasındaki farklılıkların incelenmesinde ve bireylerin beğendikleri eserleri sanatsal açıdan değerli bulmaları ya da satın almak isteme durumları arasındaki farklılıkların incelenmesinde çapraz tablolar kullanılarak Ki-Kare (x2) analizi kullanılmıştır. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Ayrıca katılımcıların eserlere yönelik ifade ettikleri düşünceleri tablolar haline getirilerek içerik analizi yapılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler arasında bu makalede ele alınan; “eğitim düzeyi” değişkeninin katılımcıların “beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları eserler” anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Bunun yanında bireylerin “satın almak istedikleri eserler ile kesinlikle satın almak istemem dedikleri eserler ve satın alınacak eserlerin sergileneceği mekânlar arasında anlamlı bir fark görülememiştir. Eğitim düzeyi değişkeninden bağımsız olarak katılımcıların beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları ve satın almak istedikleri eserler arasında anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Ayrıca “din, şiddet, kitsch, çirkin ve çıplak” kavramlarının da yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkilediği görülmüştür.

Keywords: Sanatsal Tercih, Estetik Beğeni, Yetişkin Eğitimi, Sanat Eğitimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Banuçi̇cek Özdemi̇z, Salih Zeki Genç & Hikmet Şevgin

pp. 50 - 62   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.5

Abstract

Bu çalışmanın başlıca amacı fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarının swot analizi ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 23 fen bilimleri öğretmeninin konu hakkındaki görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen görüşler Swot analizinin dört temel teması olan güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler temaları altında yüzde (%) ve frekans (f) olarak incelenmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler sonucunda pandemi döneminde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim uygulamaları ile yürütülmesinin güçlü yönlerine ilişkin olarak; teknolojinin imkanlarından yararlanılabilmesine olanak tanıması, sürenin etkili kullanılmasına imkan verdiği, farklı kaynaklara ulaşılabilmesine imkan tanıdığı, bireysel öğrenme fırsatı yarattığı, zaman ve enerji tasarrufu sağlamakla birlikte disiplin problemlerini ortadan kaldırma noktalarında faydalı olduğunu ifade etmektedirler. Zayıf yönlerine ilişkin olarak ise, uygulamalı dersler için zor olduğu, tüm öğrencilere ulaşılamamasına neden olduğu, öğrencilerle iletişim kurulamaması, yeterli teknolojik donanıma sahip olunmaması, sınıf yönetiminde zorluk yaşanması ve derslerin teorikte kalması olduğunu ifade etmektedirler. Fırsatlar bağlamında incelendiğinde, teknoloji kullanım yeterlililiğini geliştirmesi, farklı eğitim imkanlarına ulaşılabilmesine olanak tanıması, bilgiye ulaşım kolaylığı sağlaması, okula gitmek için zaman harcanmaması ve bireysel öğrenme alanlarını arttırdığını ifade etmektedirler. Son olarak tehditler bağlamında incelendiğinde ise; güvenlik tehdidi yaratması, dış etkenlerin dersi engellemesi, iletişimin azalması, ölçme değerlendirmenin adil yapılamaması, yaparak yaşayarak öğrenme ortamının olmaması, konuların tam olarak öğretilememesi ve sosyalleşmenin azalması olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords: Fen Bilimleri Öğretmeni, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Swot Analizi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 6 (1)
Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Okul Yöneticilerinin ve Psikolojik Danışmanların Deneyimleri

Sümeyye Koç & Recep Kaçdi

pp. 63 - 82   |  DOI: 10.29329/ijiape.2022.437.6

Abstract

Bu araştırmada; uzaktan eğitim sürecinde yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik olarak okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ilçesi ortaokul kademesinde görev yapan beş psikolojik danışman ve beş okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimde benzer psikolojik danışma hizmetleri sunulduğu görülmüştür. Psikolojik danışmanların beklentileri, uzaktan eğitim sürecinde okullardaki göre tanımlarının netleştirilmesi, çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin alt yapısının oluşturulması ve okul yöneticilerinin sorumluluk almaları olduğu tespiti edilmiştir. Okul yöneticilerin ise psikolojik danışmanlardan beklentileri, uzaktan eğitim sürecinde aileler ile iletişmde olarak işbirlikli aktif bir çalışma sürdürmeleri şeklindedir. Araştırmada okul yöneticilerinin ve psikolojik danışmanların yürütülen uzaktan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yüz yüze eğitime geçilmesiyle de devam etmesine dair ortak beklenti sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Uzaktan Eğitim, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri, Psikolojik Danışman, Okul Yöneticileri