International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 1 Issue 1 (December 2017)

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 1 (1)
Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran & Serdar Arcagök

pp. 1 - 10   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.1

Abstract

Bu araştırmada temel eğitim bölümünde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde 2017-2018 öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 231 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada “ Kültürlerarası Duyarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda öğretmen adaylarının kültürel duyarlılıklarının cinsiyet ve anabilim dalı değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır. Buna karşın öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının sınıf değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. 

Keywords: öğretmen adayları , kültürlerarası duyarlılık, tarama modeli

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 1 (1)
Türkiye’de 2001-2017 Yılları Arasında Yaşanan Laboratuvar ve Deney Kazalarının Değerlendirilmesi

Ahmet Tekbıyık & Meryem Tepe

pp. 11 - 20   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.2

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de 2001-2017 yılları arasında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının tespiti için, internet ve basılı medya araçları kaynak olarak kullanılmıştır. İnternet araçları arasında en yaygın olarak kullanılan arama motorları tercih edilmiştir. Arama sonucunda 2001-2017 yılları arasında gerçekleşen 34 vakaya rastlanmıştır. Veriler betimleyici içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre deney kazanlarının en fazla 8. sınıf fen bilimleri dersinde yaşandığı görülmüştür. 2012 yılı en fazla kaza gerçekleşen yıl olmuştur. Kazaların sebepleri incelediğinde ise, 12 vakanın deney tüpü patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte cıva ile temas ve ispirto parlaması vakalarına da sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, cıva ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazaların en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin deney güvenliğine daha fazla önem vermeleri gerektiğini göstermiştir.

Keywords: Laboratuvar, Deney Kazası, Fen Bilimleri Eğitimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 1 (1)
Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

pp. 21 - 34   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.3

Abstract

Eğitim, öğrencileri sadece yaşadıkları güne değil, geleceğe de hazırlamayı amaçlar. Dijital teknolojideki hızlı gelişmeler hayatın her alanına olduğu gibi eğitim alanına da yansımıştır. Artık ansiklopedilerin yerini internet arama motorları almış, bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay hale gelmiştir. İlkokul çağından itibaren öğrenciler zamanlarının çoğunu bilgisayar oyunları, sosyal medya ağları ve cep telefonlarındaki mesajlaşma programlarını kullanarak geçirmektedir. Ev ödevlerini yaparken dahi bilgi kaynağı olarak internet arama motorlarını kullanmaktadırlar. Ancak çok büyük bir “bilgi çöplüğü” olan internet ortamında doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Öğrencilerin, internet kullanırken doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada ve elde ettikleri bilgiyi kullanmada yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır. Bu çalışma teknoloji çağında yaşadığımız için ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için kaçınılmaz olan teknoloji kullanımı konusunda, spesifik olarak, dijital göçmen sınıf öğretmenlerimizin durumunu görmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin bilgi kaynağı olarak internet kullanımında yol gösterici bir teknik olan WebQuest tekniği kullanımları üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın evrenini Çanakkale ilinde görev yapan dijital göçmen sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel özellikte olup, durum analizi özelliği taşımaktadır.

Keywords: dijital yerli, dijital göçmen, webquest

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 1 (1)
The Effect of The Listening Text's Type of Voice To Comprehension Skill in Teaching Turkish as a Foreign Language

Fatih Kana, M. Furkan Uzan, Zeynep Özekinci & İsmail Kızıldağ

pp. 35 - 44   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.4

Abstract

The aim of the study is to search the effects of using recorded listening materials or speaker-based listening materials as listening activities on the learners’ listening skills that learn Turkish as a foreign language. The method of the study is mixed method case study. The participants are the students studying in TÖMER. In this study semi-structured interwiev form is used to collect the data. And also two listening texts that have the similar content,one recorded an one performed by a speaker, and listening comprehension tests are used. The learners are going to be evaluated by comprehension tests which will be handed out after each listening texts performed every other week.ın line with the answers given by the learner in the comprehension tests, we are going to search which kind of listening activity is more effective. The data collected in the study will be analzyed by the content analysis method. According to findings from the study, participants were found to be more successful in the speaker-centered listening test than multiple-choice tests in that the recorded listening test was more successful than the test used. Another outcome of the study is that the participants were more successful than the speaker-centered listening test in the listening test recorded in the gap filling questions.

Keywords: Turkish as a foreign language, listening education, mixed research method, foreign students.

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 1 (1)
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi

Yusuf Mete Elkıran

pp. 45 - 58   |  DOI: 10.29329/ijiape.2017.84.5

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının, öğrenim sürecinde veya sosyal yaşamlarında kimseden yardım almadan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerini kullanarak; arama motorlarından araştırmalar yapabilmek, sahip olduğu bilgileri depolayabilmek, içinde görsel, işitsel öğeler olan ve efektli sunum dosyası hazırlayabilmek, görüntülü görüşme ve toplantı yapabilmek, haberleşmede metinsel veya görsel öğeler paylaşabilmek, haberleşmede elektronik postalara sığmayan verileri paylaşabilmek, matematiksel işlemler yapabilmek, elektronik temelli sosyal paylaşım ortamlarını kullanabilmek, bir eğitim setini kurup kullanabilmek konularında görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; gönüllü olarak katılan Türkçe öğretmeni adaylarından 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi iki veri kodlayıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucu elde edilen bulgular kodlar şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcıların sadece birkaçı bilgisayar destekli çalışmalarda zorlandıklarını ve çekingen olduklarını belirtmişlerdir. Ancak yarısına yakın katılımcı bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeterli özgüvene sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Bu durumu katılımcılar, kendi bireysel yatkınlıklarına bağlamışlardır. Araştırmada katılımcıların neredeyse hepsinin iletişim kurmak için teknoloji araçlarını kullandığı ve kullanmaktan da memnuniyet duyduğu tespit edilmiştir. Ancak eğitimle ilgili olarak teknolojik araçlara yakınlık hususunda bazı katılımcıların eğer tercih seçeneği varsa kitapları tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların hepsinin internet ortamında deneyimli bir sosyal medya kullanıcısı olduğu ve ihtiyaç duyduklarında teknolojik yeniliklere uyum sağladıkları anlaşılmıştır.

Keywords: Türkçe öğretmen adayları, bilgi ve iletişim teknolojileri