International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2017, Vol. 1(1) 21-34

Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Ayşe Akdemir

pp. 21 - 34   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2017.84.3

Published online: December 24, 2017  |   Number of Views: 426  |  Number of Download: 929


Abstract

Eğitim, öğrencileri sadece yaşadıkları güne değil, geleceğe de hazırlamayı amaçlar. Dijital teknolojideki hızlı gelişmeler hayatın her alanına olduğu gibi eğitim alanına da yansımıştır. Artık ansiklopedilerin yerini internet arama motorları almış, bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay hale gelmiştir. İlkokul çağından itibaren öğrenciler zamanlarının çoğunu bilgisayar oyunları, sosyal medya ağları ve cep telefonlarındaki mesajlaşma programlarını kullanarak geçirmektedir. Ev ödevlerini yaparken dahi bilgi kaynağı olarak internet arama motorlarını kullanmaktadırlar. Ancak çok büyük bir “bilgi çöplüğü” olan internet ortamında doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Öğrencilerin, internet kullanırken doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada ve elde ettikleri bilgiyi kullanmada yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır. Bu çalışma teknoloji çağında yaşadığımız için ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için kaçınılmaz olan teknoloji kullanımı konusunda, spesifik olarak, dijital göçmen sınıf öğretmenlerimizin durumunu görmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin bilgi kaynağı olarak internet kullanımında yol gösterici bir teknik olan WebQuest tekniği kullanımları üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın evrenini Çanakkale ilinde görev yapan dijital göçmen sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel özellikte olup, durum analizi özelliği taşımaktadır.

Keywords: dijital yerli, dijital göçmen, webquest


How to Cite this Article

APA 6th edition
Akdemir, A. (2017). Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 21-34. doi: 10.29329/ijiape.2017.84.3

Harvard
Akdemir, A. (2017). Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), pp. 21-34.

Chicago 16th edition
Akdemir, Ayse (2017). "Dijital Göçmen Sınıf Öğretmenlerinin Webquest Tekniği Kullanım Durumlarının İncelenmesi". International Journal of Innovative Approaches in Education 1 (1):21-34. doi:10.29329/ijiape.2017.84.3.

References
 1. Aldemir,A. (2003). Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı. ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-29.pdf [Google Scholar]
 2. Alibec,C., Sandiuc, C. (2015). The Benefıts Of E-Learnıng Through Webquests. A Case Study. The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24 [Google Scholar]
 3. BİLGİÇ, G. H., DUMAN, D. ve SEFEROĞLU, S. S. (2011). “Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri”, İnönü Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, s. 257-263, Malatya [Google Scholar]
 4. Byrand, D. (2005). Using the Internet to Research Curriculum-Based Topics at the Grade Five Level. A Thesis Submitted to the Faculty of Education In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Education University of Prince Edward Island. [Google Scholar]
 5. Canbaz, N. (2010). Yetişkin eğitimi kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin teknoloji okuryazarlığı eğitim ihtiyacını belirleme. Yüksek lisans tezi . Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. [Google Scholar]
 6. ÇETİN, M. & ÖZGİDEN, H. (2013). “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler Ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Gümüşhane. [Google Scholar]
 7. Çoruk, A., Genç, S., Tutkun, T. (2015). Values Educatıon Problematıc: Determınıng The Status Accordıng To Classroom Teachers Opınons. Journal of Theory and Practice in Education: 11(2), 374-397 [Google Scholar]
 8. Demir, K. (2006). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi Ankara. Tez No:187631 [Google Scholar]
 9. Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açsından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlilik algılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi . Gazi Üniversitesi [Google Scholar]
 10. Dodge, B. (2001). Five rules for writing a great WebQuest. Learning and Leading with Technology, 28(8), 6-9. [Google Scholar]
 11. ERKAN, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası K ü l t ü r Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 12. Fisch, K., & McLeod, S. (2007). Did you know? [Video file]. Retrieved from [Google Scholar]
 13. http://www.youtube.com/watch?v=pMcfrLYDm2U. [Google Scholar]
 14. Gee, J.P. 2004. Situated Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling. London: Routledge. [Google Scholar] [Google Scholar]
 15. Gilster, P. 1997. Digital Literacy. Chichester: Routledge.. [Google Scholar] [Google Scholar]
 16. Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Hassanien, A. (2006). Using Webquest to support learning with technology in higher education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism Education, 5(1), 41–49. [Google Scholar]
 18. Karabulut,B. (2015). In The Era Of Informatıon Socıety Dıgıtal Natıves, Immıgrants And Hybrıds. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [21]:11-23 [Google Scholar]
 19. Komara, C., Tzuo, P., Yang, C.(2011). WebQuests and collaborative learning in teacher preparation: a Singapore study. Educational Media International, September 2011, 48(3): 209–220 [Google Scholar]
 20. Lenhart, A., Madden, M., Macgill, A.R., & Smith, A. (2007). Teens and social media: The [Google Scholar]
 21. use of social media gains a foothold in teen life as they embrace the conversational nature [Google Scholar]
 22. of interactive online media. Pew Internet & American Life Project. Retrieved from Pew Internet and American Life Project: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf.pdf. [Google Scholar]
 23. Lim, S., & Hernandez, P. (2007). The WebQuest: An illustration of instructional technology implementation in MFT training. Contemporary Family Therapy, 29, 163-175 [Google Scholar]
 24. Loung, C., & Unal, Z. (2013). Advantages and Disadvantages of Classroom Instruction with WebQuests: Connecting Literacy and Technology. Journal of Reading Education,38(2):31-38 [Google Scholar]
 25. O, Kelly.(2016) Teaching Digital Natives. Pensacola Magazine p30-33. [Google Scholar]
 26. Öksüz, C. ,  Uça, S. (2010). WebQuest kullanımına ilişkin algı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,43(1):131-149  [Google Scholar]
 27. Özerbaş, M. (2012). WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) [Google Scholar]
 28. Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 299-315 [Google Scholar]
 29. Polat, C. (2005). İniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitei Örneği. Ankara: Doktora Tezi. [Google Scholar]
 30. Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. NCB University Press, 9(5), 1-6. [Google Scholar]
 31. Prensky, M. (2001b, November/December). Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6. [Google Scholar]
 32. PRENSKY, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, http://www.wisdompage.com/Prensky01.html, (22.04.2014). [Google Scholar]
 33. Simina, O. (2005). Next in the line: Romanians at the gate of the EU. SISEC Discussion Papers No: II/1 [Google Scholar]
 34. Teo, T. (2016). Do digital natives differ by computer self-efficacy and experience? An empirical study. Interactive Learning Environments. Vol. 24, No. 7, 1725–1739 [Google Scholar]
 35. TONTA, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23, 4, s. 742-768 [Google Scholar]
 36. www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 [Google Scholar]
 37. www.mebbis.meb.gov.tr [Google Scholar]