International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2017, Vol. 1(1) 45-58

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi

Yusuf Mete Elkıran

pp. 45 - 58   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2017.84.5

Published online: December 24, 2017  |   Number of Views: 270  |  Number of Download: 803


Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının, öğrenim sürecinde veya sosyal yaşamlarında kimseden yardım almadan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerini kullanarak; arama motorlarından araştırmalar yapabilmek, sahip olduğu bilgileri depolayabilmek, içinde görsel, işitsel öğeler olan ve efektli sunum dosyası hazırlayabilmek, görüntülü görüşme ve toplantı yapabilmek, haberleşmede metinsel veya görsel öğeler paylaşabilmek, haberleşmede elektronik postalara sığmayan verileri paylaşabilmek, matematiksel işlemler yapabilmek, elektronik temelli sosyal paylaşım ortamlarını kullanabilmek, bir eğitim setini kurup kullanabilmek konularında görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; gönüllü olarak katılan Türkçe öğretmeni adaylarından 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi iki veri kodlayıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucu elde edilen bulgular kodlar şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcıların sadece birkaçı bilgisayar destekli çalışmalarda zorlandıklarını ve çekingen olduklarını belirtmişlerdir. Ancak yarısına yakın katılımcı bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeterli özgüvene sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Bu durumu katılımcılar, kendi bireysel yatkınlıklarına bağlamışlardır. Araştırmada katılımcıların neredeyse hepsinin iletişim kurmak için teknoloji araçlarını kullandığı ve kullanmaktan da memnuniyet duyduğu tespit edilmiştir. Ancak eğitimle ilgili olarak teknolojik araçlara yakınlık hususunda bazı katılımcıların eğer tercih seçeneği varsa kitapları tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların hepsinin internet ortamında deneyimli bir sosyal medya kullanıcısı olduğu ve ihtiyaç duyduklarında teknolojik yeniliklere uyum sağladıkları anlaşılmıştır.

Keywords: Türkçe öğretmen adayları, bilgi ve iletişim teknolojileri


How to Cite this Article

APA 6th edition
Elkiran, Y.M. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 45-58. doi: 10.29329/ijiape.2017.84.5

Harvard
Elkiran, Y. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), pp. 45-58.

Chicago 16th edition
Elkiran, Yusuf Mete (2017). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi". International Journal of Innovative Approaches in Education 1 (1):45-58. doi:10.29329/ijiape.2017.84.5.

References
 1. Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1). [Google Scholar]
 2. Avcı, Y., & Küçük, S. (2017). Türk Dili öğretimi sorunları. International Journal of Social Sciences and Education Research,  3(3). [Google Scholar]
 3. Çoruk, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Kişisel Gelişime Yönelik Algıları ve Kişisel Gelişim Çabaları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 233-246. [Google Scholar]
 4. Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Turkish Adaptation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument/Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 297-315. [Google Scholar]
 5. Izmirli, S. (2017). Can we use Facebook groups to establish social presence in online courses? World Journal On Educational Technology: Current Issues, 9(4), 173-182. [Google Scholar]
 6. Kana, F. (2015). Investigation of Pre-Service Teachers' Communication Skills. Online Submission, 6(3), 34-42. [Google Scholar]
 7. Kana, F. ve Yaşar, E. (2017). Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmenlik Sürecine İlişkin Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(13), 164-176. [Google Scholar]
 8. Karasar, N. (2005 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 9. Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 62-79. [Google Scholar]
 10. MEB (2016). Fatih Projesi- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://fatihprojesi.meb.gov.tradresinden 17.06.2016 tarihinde ulaşılmıştır. [Google Scholar]
 11. Odabaşı, H. F., ve Kabakçı, I. (2007). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, 12-14. [Google Scholar]
 12. Özdemir, M., & Yıldız, R. (2016). Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Nesnelerine Yönelik Tercihleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2). [Google Scholar]
 13. Özden, M. (2009 ). Kaynak Türkçe Metinler. İstanbul: Ürün Yayınları. [Google Scholar]
 14. Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı:24, Ankara, Pegam A Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Şahin İzmirli, Ö. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Uygulamalarının Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (6) [Google Scholar]
 16. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. [Google Scholar]