International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 4 Issue 3 (September 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması

Seher Yarar Kaptan & Ecrin Kara

pp. 53 - 81   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271.1

Abstract

Bu araştırmada, birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 2018 yılında güncellenen öğretim programlarında yer alan kök değerlere ilişkin algıları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Artvin/Borçka ilçesine bağlı bir ilkokul ile Rize/Çayeli ilçesine bağlı bir ilkokulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Müstakil 3. sınıf 10, müstakil 4. sınıf 10, birleştirilmiş 3. ve 4. sınıf 12 öğrenciden oluşmaktadır. Karma bir araştırma olan bu çalışmada, hem nicel hem de nitel yaklaşım takip edilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Örnek Olay/ Durum Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Nitel boyutta ise yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Kök Değerlere İlişkin Görüş Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; müstakil sınıf öğrencilerinin adalet, dostluk ve saygı kök değerlerine; birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin ise sabır, sorumluluk ve yardımseverlik kök değerlerine daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kök değerlere yönelik görüşleri incelendiğinde ise; iki farklı sınıf türünde öğrenim gören öğrencilerin kök değerlere yönelik algılarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Birleştirilmiş ve müstakil sınıf öğrencilerinin her ikisinin de öz denetim değerine ilişkin ifadelerinin sınırlı olduğunun tespit edilmiş olması ise dikkat çekici bir bulgudur. Bununla beraber genel olarak karşılaştırıldığında müstakil sınıf öğrencilerinin kök değerlere yönelik algılarının birleştirilmiş sınıf öğrencilerine göre çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords: Değer Eğitimi, Kök Değer, Birleştirilmiş Sınıf, Müstakil Sınıf

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci

Osman Çekiç & Yaşar Dilber

pp. 82 - 100   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271.2

Abstract

Bu araştırma ile eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının stratejik plan ve stratejik plan hazırlama süreci ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini almak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada Bursa ili merkez iki ilçesinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile farklı eğitim kurumlarında görev yapan toplam 50 müdür yardımcısından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşleri alınmıştır. Verilerin içerik analizi sonucunda; müdür yardımcılarının kurumlarının misyon ve vizyonlarına tam olarak hâkim olmadıkları, stratejik plan hazırlama konusunda hizmet içi eğitim almadıkları fakat bu konuda eğitim almak istedikleri, kurumlarında hazırlanan stratejik planlarda özellikle iç paydaşların sürece dâhil olmadıkları, kurum müdürleri tarafından motive edilmedikleri, hazırlanan stratejik planların çeşitli nedenlerden dolayı çok işlevsel olmadığını fakat stratejik planlamanın kurumun geleceği açısından önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında stratejik planlar hazırlanırken özellikle tüm kurum çalışanları ve dış paydaşların sürece dâhil edilmesi gerektiği şeklinde beklentileri bulunmaktadır.

Keywords: Stratejik Plan, Müdür Yardımcıları, Stratejik Planların Değerlendirilmesi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Serap Genç

pp. 101 - 107   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271.3

Abstract

Bu çalışmada 2019-2020 öğretim yılı ikinci yarı yılında pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sürecini öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu amaçla Çanakkale İlinde görev yapmakta olan 17 öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Yapılandırılmış formda beş soru yer almaktadır. Veriler toplandıktan sonra betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamasını zorunlu kalınan süreçte alternatif bir uygulama olarak gördükleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin öğretmen, öğrenci ve veli açısından farklı avantaj ve dezavantajları öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu avantajlardan bazıları salgından korunma, müfredata devam imkanı, ev ortamında derslere devam vb. olarak sıralanmıştır. İfade edilen dezavantajlardan bazıları ise arkadaş ortamından uzak kalma, uygun öğrenme ortamı oluşturamama, devam sorunları vb olarak ifade edilmiştir.  Öğretmenler uzaktan eğitim uygulamalarının devam etmesi durumunda teknolojik koşulların iyileştirilmesi, devam zorunluluğunun getirilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Uzaktan eğitim zaman ve mekan açısında daha esnek koşullar sağladığı için pandemi gibi olağanüstü koşullarda eğitim kurumlarının işlevlerini yerine getirmesinde faydalı bir yol olarak düşünülebilir. Uzaktan eğitim uygulamalarını çok yönlü düşünüp tüm öğrenme-öğretme ortaklarına yönelik süreci kolaylaştırıcı önlemlerin alınması uygulamanın verimini arttıracaktır.

Keywords: Uzaktan eğitim, öğretmen görüşleri, pandemi, Covid-19

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Assessing Impacts of the School Clinic on Academic Performance in Selected Secondary Schools in Oyo State

Abiodun Samuel Olowolafe, Busuyi Francis Olowo, M. A. Ogunsanwo & Ojo Peter Oladele

pp. 108 - 120   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271.4

Abstract

Background: School Clinic is a health care facility within school intended to provide basic health care for students and refer them to the specialist or primary health center, these appreciate efforts and consideration to protect the health of children and other children with whom they may come in contact. This study was to assessing the impacts of the school clinic on academic performance on selected secondary schools in Oyo state.

Methods: The target populations of the study comprised only Senior Secondary School one to three (SSS 1-3) students within Ibadan metropolis, Oyo State. The study adopted non-experimental survey using quantitative approach. Purposive and simple random sampling techniques were used to select the sample.  Assessing the Impacts of the School Clinic on Academic Performance on Selected Secondary Schools Questionnaire (AISCAPQ) was used to collect data for the study. Frequency and percentage scores of descriptive statistics were used to analyse research questions.

Results: The findings showed that school clinic is very supportive to teaching and learning outcome of the students through ability to have access to a good source for health information (59%), able to identify their health needs (57%), stayed in good physical health (59%) and mental health environments (41%). More also, the students have access to obtain test (23%), good medical treatment (28%) and also have access to specialist (23%). The study further showed that the impact of school clinic practices manifested in student academic performances through quick accessibility to drugs for immediate treatment which keeps them healthy for learning (71%) and provisions of treated bed nets in the school hostel that prevented malaria parasites and also protected the students learning activities (64%). The result further showed that there was a great relationship between the use of school clinic and student academic performance in the selected secondary schools which have manifested in reduction of students absenteeism (30%), drop-outs (31%) and also improved school performance (38%).

Conclusion: The study concluded that school clinic was very supportive to teaching and learning, has good impact and also contributed to the students’ academic performance. The study recommended that each school should have school clinic and psychological care should part of services deliver by health care personnel in the clinic.  Government should ensure establishment of school clinic in all government school both in rural and urban area and government should ensure regulation standard of school clinic.

Keywords: School clinic; academic performance; assessing; secondary schools; Nigeria

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (3)
Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar

Engin Meydan

pp. 121 - 130   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.271.5

Abstract

Bu çalışma, kimya eğitiminde motivasyonun önemine vurgu yapmak ve Türkiye’de yapılan kimya eğitiminde motivasyon çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada kimya motivasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Türkiye’de son on yılda yapılan kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaların değerlendirilmesinde belgesel tarama yönteminin genel belge tarama ve içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Türkiye’de kimya motivasyonu ile ilgili yapılan çalışmalar ULAKBİLİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında alınmıştır. Çalışma sonucunda kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların son on yıl içerisinde yapıldığı, çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu, çalışmalarda nicel yöntemlerin kullanıldığı ve daha çok lisans öğrencileri ile daha sonra ise orta öğretim öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür

Keywords: Kimya eğitimi, motivasyon, kimya eğitiminde motivasyon çalışmaları