International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(3) 101-107

Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Serap Genç

pp. 101 - 107   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.271.3

Published online: September 29, 2020  |   Number of Views: 396  |  Number of Download: 756


Abstract

Bu çalışmada 2019-2020 öğretim yılı ikinci yarı yılında pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sürecini öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu amaçla Çanakkale İlinde görev yapmakta olan 17 öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Yapılandırılmış formda beş soru yer almaktadır. Veriler toplandıktan sonra betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamasını zorunlu kalınan süreçte alternatif bir uygulama olarak gördükleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin öğretmen, öğrenci ve veli açısından farklı avantaj ve dezavantajları öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu avantajlardan bazıları salgından korunma, müfredata devam imkanı, ev ortamında derslere devam vb. olarak sıralanmıştır. İfade edilen dezavantajlardan bazıları ise arkadaş ortamından uzak kalma, uygun öğrenme ortamı oluşturamama, devam sorunları vb olarak ifade edilmiştir.  Öğretmenler uzaktan eğitim uygulamalarının devam etmesi durumunda teknolojik koşulların iyileştirilmesi, devam zorunluluğunun getirilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Uzaktan eğitim zaman ve mekan açısında daha esnek koşullar sağladığı için pandemi gibi olağanüstü koşullarda eğitim kurumlarının işlevlerini yerine getirmesinde faydalı bir yol olarak düşünülebilir. Uzaktan eğitim uygulamalarını çok yönlü düşünüp tüm öğrenme-öğretme ortaklarına yönelik süreci kolaylaştırıcı önlemlerin alınması uygulamanın verimini arttıracaktır.

Keywords: Uzaktan eğitim, öğretmen görüşleri, pandemi, Covid-19


How to Cite this Article

APA 6th edition
Genc, S. (2020). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), 101-107. doi: 10.29329/ijiape.2020.271.3

Harvard
Genc, S. (2020). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), pp. 101-107.

Chicago 16th edition
Genc, Serap (2020). "Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (3):101-107. doi:10.29329/ijiape.2020.271.3.

References
 1. Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Journal of Sport and Recreation Researches, 2(11),1-13. [Google Scholar]
 2. Ayvacı, H. Ş. ve Bebek, G.(2016). Genel Fizik-II Dersinin Uzaktan Eğitim Yazılımları İle Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) 16-18 May 2016. [Google Scholar]
 3. Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124. [Google Scholar]
 4. Efiloğlu Kurt, Ö. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının Teknoloji Kabul Modeli ve Bilgi Sistemleri Başarı Modeli Entegrasyonu ile Belirlenmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business, 7 (3), s. 223-234. [Google Scholar]
 5. Gündüz,A.; Aydemir,M. ve Karaman,S. (2018). Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education, 8(2), 83-95. [Google Scholar]
 6. Karakuş, İ. ve Yanpar Yelken, T. (2020). Uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal bulunuşluk ile işlemsel uzaklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1). [Google Scholar]
 7. Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M.Ö., Esendemir, N. ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (19), 220-241.  [Google Scholar]
 8. Olcay, A. ve Döş, B. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 727-750. [Google Scholar]
 9. Öztaş, S. ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği)., Turkish History Education Journal,  6(2), ss. 268-293 [Google Scholar]
 10. Serçemeli̇, M, Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/55152/741358 [Google Scholar]
 11. Solak, H.İ., Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması. AUAd, 6(1), 41-52. [Google Scholar]
 12. Yılmazsoy, B. Ve Kahraman, M. (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 783-818. [Google Scholar]