Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(3) 121-130

Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar

Engin Meydan

pp. 121 - 130   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.271.5   |  Manu. Number: MANU-2006-26-0003

Published online: September 29, 2020  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 22


Abstract

Bu çalışma, kimya eğitiminde motivasyonun önemine vurgu yapmak ve Türkiye’de yapılan kimya eğitiminde motivasyon çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada kimya motivasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Türkiye’de son on yılda yapılan kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaların değerlendirilmesinde belgesel tarama yönteminin genel belge tarama ve içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Türkiye’de kimya motivasyonu ile ilgili yapılan çalışmalar ULAKBİLİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında alınmıştır. Çalışma sonucunda kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların son on yıl içerisinde yapıldığı, çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu, çalışmalarda nicel yöntemlerin kullanıldığı ve daha çok lisans öğrencileri ile daha sonra ise orta öğretim öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür

Keywords: Kimya eğitimi, motivasyon, kimya eğitiminde motivasyon çalışmaları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Meydan, E. (2020). Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), 121-130. doi: 10.29329/ijiape.2020.271.5

Harvard
Meydan, E. (2020). Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), pp. 121-130.

Chicago 16th edition
Meydan, Engin (2020). "Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (3):121-130. doi:10.29329/ijiape.2020.271.5.

References
 1. Akbaba, S., (2010). Eğitimde Motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (13) , 343-361. [Google Scholar]
 2. Baldwin, J., Ebert-May, D., &Burns, D. (1999). The development of a college biology self-efficacy instrument for non-majors. Science Education, 83, 397 – 408. [Google Scholar]
 3. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall. [Google Scholar]
 4. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1 – 26. [Google Scholar]
 5. Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Applied Psychology: An International Review, 54, 245 – 254. [Google Scholar]
 6. Bandura, A. (2006). Going global with social cognitive theory: From prospect to pay dirt. In S. I. Donaldson, D. E.Berger,  K. Pezdek (Eds.), Therise of applied psychology: New frontier sand rewarding careers. 53 – 70.Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 7. Black, A. E., Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ auto nomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination the oryperspective. Science Education, 84,740 – 756. [Google Scholar]
 8. Britner, S.L. (2008). Motivation in high school science students: A comparison of gender differences in life, physical, and earth science classes. Journal of Research in Science Teaching, 45, 955 – 970. [Google Scholar]
 9. Bryan R., R., Glynn S., M., Kittleson J., M., 2011, Motivation, Achievement, and Advanced Placement Intent of High School Students Learning Science, Science Education, 95, 1049 – 1065. [Google Scholar]
 10. Ceci, S. J., Williams, W. M. (2007). Why aren’t more women in science? Washington, DC: American Psychological Association. [Google Scholar]
 11. Cemaloğlu, N.  (2014). Veri Toplama Teknikleri: Nicel ve Nitel. Abdurrahman Tanrıdöğen (Edt.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (S.133-164), Ankara, Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. College Board (2010b). AP Potential. Retrieved January 9, 2011, from https://appotential.collegeboard.com/app/loginGetAction.do. [Google Scholar]
 13. College Board. (2009). 2009 – 10 Bullet in for AP students and parents. New York. Retrieved January 9, 2011,fromhttp://professionals.collegeboard.com/profdownload/ap-student-parent-bulletin-2009-10.pdf. [Google Scholar]
 14. College Board. (2010a). The sixth annual AP report to the Nation. Retrieved January 9, 2011, from http://www.collegeboard.com/html/aprtn/pdf/ apreporttothe nation.pdf. [Google Scholar]
 15. Creswell, J.W.,PlanoClark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks,CA: Sage. [Google Scholar]
 16. Eccles, J. S., Simpkins, S. D., Davis-Kean, P. E. (2006). Math and science motivation: Along itudinal examination of the links between choices and beliefs. Developmental Psychology, 42, 70 – 83. [Google Scholar]
 17. Eccles, J. S.,Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53,109 – 132. [Google Scholar]
 18. Glynn, S. M.,Koballa, T. R., Jr. (2006). Motivation to learn college science. In J. J. Mintzes W. H.Leonard (Eds.), Handbook of college science teaching. National Science Teachers Association Press.,. 25 – 32. [Google Scholar]
 19. İlhan, N, Yıldırım, A, Yılmaz, S. (2013). Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Validity and Reliability. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18) , 297-310. [Google Scholar]
 20. Koballa, T. R.,Jr., Glynn, S. M. (2007). Attitudinal and motivational constructs in science education. Handbook of Research on Science Education, 1, 1-30. [Google Scholar]
 21. National Science Foundation. (2009). Women, minorities, and persons with disabilities in science and engineering. Division of Science Resources Statistics Report, 09-305. http://www.nsf.gov/statistics/wmpd/pdf/nsf09305.pdf. [Google Scholar]
 22. Organisation for Economic Cooperation and Development. (2007). Assessing scientific, reading and math-ematical literacy: A framework for PISA 2006. http://www.oecd.org/dataoecd/63/35/37464175.pdf. [Google Scholar]
 23. Özkurt Sivrikaya, S. (2019). Kimya Motivasyonuyla İlişkili Değişkenler: KMYO Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13, (19), 1310-1330. DOI: 10.26466/opus.578106 [Google Scholar]
 24. Pajares, F.,Schunk, D.H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. In R. Riding, S. Rayner (Eds.), Self-perception Ablex Publishing, 239 – 266. London: [Google Scholar]
 25. Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667 – 686. [Google Scholar]
 26. Sadler, P. (2010). Advanced Placement in a changing education all and scape. In P. Sadler, R. Tai, K. Klopfenstein,and G. Sonnert (Eds.), Promise and impact of the Advanced Placement Program Harvard Education Press.. 3 – 16. Cambridge. [Google Scholar]
 27. Sanfeliz, M.,Stalzer,M. (2003). Science motivation in the multi cultural classroom. The Science Teacher, 70(3), 64 – 66. [Google Scholar]
 28. Scantlebury, K.,Baker, D. (2007). Genderissues in science education research: Remembering where the differencelies. In S. Abell N. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education. 257 – 286.Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 29. Schunk, D. H.,Pintrich, P. R., Meece, J. L. (2008). Motivation in education. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ:Pearson [Google Scholar]
 30. Şen, Ş, Yılmaz, A. (2014). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10) , 17-37. [Google Scholar]
 31. Tosun, C, Şenocak, E, Özeken, Ö. (2014). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Kimya Dersine Karşı Motivasyonlarına ve Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerine Etkisi ve Öğrenme Ortamı Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3) , 99-114. [Google Scholar]
 32. Tosun, C. (2013). Adaptation of Chemistry Motivation Questionnaire-II to Turkish: A Validity and Reliability Study. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) , 173-202. [Google Scholar]
 33. Turgut, Y.  (2014). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel. Abdurrahman Tanrıdöğen (Edt.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (S.93-247), Ankara, Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Yüksel, M, Dağdeviren, M, Kabak, M. (2018). Kimya Eğitiminin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin Balık Kılçığı Analizi ve Ahp-Promethee Teknikleri ile İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1) , 442-472 . DOI: 10.17522/balikesirnef.437833. [Google Scholar]