Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(3) 53-81

Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması

Seher Yarar Kaptan & Ecrin Kara

pp. 53 - 81   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.271.1   |  Manu. Number: MANU-2007-15-0003

Published online: September 29, 2020  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 27


Abstract

Bu araştırmada, birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 2018 yılında güncellenen öğretim programlarında yer alan kök değerlere ilişkin algıları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Artvin/Borçka ilçesine bağlı bir ilkokul ile Rize/Çayeli ilçesine bağlı bir ilkokulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Müstakil 3. sınıf 10, müstakil 4. sınıf 10, birleştirilmiş 3. ve 4. sınıf 12 öğrenciden oluşmaktadır. Karma bir araştırma olan bu çalışmada, hem nicel hem de nitel yaklaşım takip edilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Örnek Olay/ Durum Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Nitel boyutta ise yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Kök Değerlere İlişkin Görüş Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; müstakil sınıf öğrencilerinin adalet, dostluk ve saygı kök değerlerine; birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin ise sabır, sorumluluk ve yardımseverlik kök değerlerine daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kök değerlere yönelik görüşleri incelendiğinde ise; iki farklı sınıf türünde öğrenim gören öğrencilerin kök değerlere yönelik algılarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Birleştirilmiş ve müstakil sınıf öğrencilerinin her ikisinin de öz denetim değerine ilişkin ifadelerinin sınırlı olduğunun tespit edilmiş olması ise dikkat çekici bir bulgudur. Bununla beraber genel olarak karşılaştırıldığında müstakil sınıf öğrencilerinin kök değerlere yönelik algılarının birleştirilmiş sınıf öğrencilerine göre çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords: Değer Eğitimi, Kök Değer, Birleştirilmiş Sınıf, Müstakil Sınıf


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaptan, S.Y. & Kara, E. (2020). Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), 53-81. doi: 10.29329/ijiape.2020.271.1

Harvard
Kaptan, S. and Kara, E. (2020). Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), pp. 53-81.

Chicago 16th edition
Kaptan, Seher Yarar and Ecrin Kara (2020). "Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıflarda Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Kök Değerlere Yönelik Algılarının Karşılaştırılması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (3):53-81. doi:10.29329/ijiape.2020.271.1.

References
 1. Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değer Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-24. [Google Scholar]
 2. Ak Tefek, F. (2016). Hayat Bilgisi Dersindeki Değerlere Yönelik Öğrenci Görüşleri ve Edinim Durumları (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 3. Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “yardımseverlik” Değerinin Etkinlik Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.  [Google Scholar]
 4. Alıcı, F. (2019). İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 5. Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde değer eğitiminin etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Balcı Seçkin, D. (2019). Birleştirilmiş sınıflarda drama ile hayat bilgisi dersi öğretiminin sosyal beceri düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 7. Başçı, Z. (2012). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 8. Bayırlı, H. (2018). Hayat bilgisi dersi bağlamında değerler eğitimi: aile birliğine önem verme (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 9. Beldağ, A. (2019). Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 10. Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Creswell, H. W. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (2. Baskı). Ankara:  Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Creswell, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş (Çev. M. Sözbilir) Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Çetin Demir, P. (2019). Birleştirilmiş sınıflarda ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 14. Çıkrık, M. (2017). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin sorunları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). [Google Scholar]
 15. Erkuş, A. (2006). Sınıf Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme Kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Ekinoks Yayınları. [Google Scholar]
 16. Gönül, M. (2019). Birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 17. Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar (2. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat. [Google Scholar]
 18. Harmanşa, T. (2017). 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Dürüstlük Değerini Kazandırmada Edebi Ürünlerin Kullanımı (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 19. Kızıler, H. (2019). Hayatı Algılamada Değerleri Uygulama Yöntemi: Tasavvuf. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 320-338. [Google Scholar]
 20. Küçük, F. (2016). Birleştirilmiş ve Müstakil Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki, Özgüven, Yardımseverlik ve Yeniliğe Açıklık Değerlerini Kazanma Düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 21. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evalution. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 22. Tashakkori, A. & Creswell, J.W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods, 1(1), 2-8. [Google Scholar]
 23. Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 24. Tay, B., Durmaz, F.Z. & Şanal, M. (2013). Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değer eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 33(1), 67-93. [Google Scholar]
 25. T.D.K. (2020). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr adresinden 08.02.2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 26. Tekin, S. (2019). İlkokul 4. Sınıflarda Etkinlik Temelli Değer Eğitimi Yoluyla Sorumluluk Değerinin Kazandırılması (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 27. UNESCO. (2010). Living Values Education Overview, www.livingvalues.net adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 28. Uzuner, N. K. (2019). Değerler eğitiminde kullanılan araç-gereç ve materyallere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 29. Yarar Kaptan, S. (2015). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Hoşgörü Değerinin Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Elikliklerle Öğretimi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Yiğittir, S. (2015). Dünya’da değer eğitimi. M.Gündüz (Ed.) Değerler Eğitimi. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. Çocuğun Kişilik Gelişimi ve Ruhsal Sorunları.  İstanbul: Özgür Yayınları. [Google Scholar]