Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4780   |  e-ISSN: 2602-4489

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(3) 82-100

Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci

Osman Çekiç & Yaşar Dilber

pp. 82 - 100   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.271.2   |  Manu. Number: MANU-2009-07-0003

Published online: September 29, 2020  |   Number of Views: 29  |  Number of Download: 64


Abstract

Bu araştırma ile eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının stratejik plan ve stratejik plan hazırlama süreci ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini almak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada Bursa ili merkez iki ilçesinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile farklı eğitim kurumlarında görev yapan toplam 50 müdür yardımcısından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşleri alınmıştır. Verilerin içerik analizi sonucunda; müdür yardımcılarının kurumlarının misyon ve vizyonlarına tam olarak hâkim olmadıkları, stratejik plan hazırlama konusunda hizmet içi eğitim almadıkları fakat bu konuda eğitim almak istedikleri, kurumlarında hazırlanan stratejik planlarda özellikle iç paydaşların sürece dâhil olmadıkları, kurum müdürleri tarafından motive edilmedikleri, hazırlanan stratejik planların çeşitli nedenlerden dolayı çok işlevsel olmadığını fakat stratejik planlamanın kurumun geleceği açısından önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında stratejik planlar hazırlanırken özellikle tüm kurum çalışanları ve dış paydaşların sürece dâhil edilmesi gerektiği şeklinde beklentileri bulunmaktadır.

Keywords: Stratejik Plan, Müdür Yardımcıları, Stratejik Planların Değerlendirilmesi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cekic, O. & Dilber, Y. (2020). Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), 82-100. doi: 10.29329/ijiape.2020.271.2

Harvard
Cekic, O. and Dilber, Y. (2020). Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(3), pp. 82-100.

Chicago 16th edition
Cekic, Osman and Yasar Dilber (2020). "Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (3):82-100. doi:10.29329/ijiape.2020.271.2.

References
 1. Acar, E. (2007). Yarı Resmi Bir Örgütte Stratejik Planlama Uygulaması: Aydın Ticaret Odası Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 2. Akçay, A. (2009). Kamuda Stratejik Plan Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Değerlendirme ve Denetim Modeli, TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 29-45. [Google Scholar]
 3. Aksu, M. B. (2002). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 4.   Allison, M.(2005). Strategic Planning for Nonprofit Organizations. A Practical Guide and Workbook (2nd Edition), New Jersey: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 5. Altınkurt, Y. (2010). İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının ve Okul Müdürlerinin Stratejik Planlamaya Yönelik Tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 1927-1968. [Google Scholar]
 6. Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon ve Değerleri İle İlgili Bir Çözümleme. Akademik Bakış, 23, 1-15. [Google Scholar]
 7. Bircan, İ. (2002). Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon. DPT Planlama Dergisi, 42, 11-19. [Google Scholar]
 8. Bryson, J.M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization, San Fransisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 9. Bustler, B.S. (1992). The Role of Strategic Planning and Its Effect on Decision-making in Wisconcin Public Schools, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), University of Wisconsin, Madison. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (10. Baskı), Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 11. Carron, G., Mahshi, K., De Grauwe, A., Gay, D. ve Choudhuri, S. (2010). Strategic planning: Concept and rationale. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning. [Google Scholar]
 12. Chang, G.C. (2006). Strategic Planning in Education: Some Concepts and Steps, Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning. [Google Scholar]
 13. Cook, W. J. (1990). Strategic planninng for America’s schools. Arlington, VA: American Association of School Administrators. [Google Scholar]
 14. Çiğdem, T. (2007). Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 15. Demir, C. ve Yılmaz, M. K. (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 69-88. [Google Scholar]
 16. Ekici, R. (2015). İlkokuldaki Stratejik Plan Uygulamaları ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 17. Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi, Ankara: PEGEM. [Google Scholar]
 18. Eren, E. (2000). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (Genişletilmiş 5. Baskı), İstanbul: Beta [Google Scholar]
 19. Freeman J. (2008). Co-op Boards Demonstrate Leadership Through Strategic Plannin Process, Rural Cooperativess, 75(6), 24-25. [Google Scholar]
 20. Gözlükaya, T. (2007). Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli [Google Scholar]
 21. Hays P. A. (2004). Case Study Research. deMarrais K. & Lapan S.D. (Eds.) Foundations for Research: Methods of Inquiry in Education and The Social Sciences (s. 218- 234) LEA [Google Scholar]
 22. Heatfield, S.M (2019). Build a Strategic Freamwork Through Strategic Planning: Mission Statemen, Vision Statements, Values, Goals and Strategies Identified , https://www.thebalancecareers.com/build-a-strategic-framework-through-strategic-planning-1916834   Erişim Tarihi: 17.01.2019 [Google Scholar]
 23. Işık, H. ve Aypay, A.(2004). Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 349-363. [Google Scholar]
 24. Karaman, H. (2007). İlk ve Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya Karşı Tutumları: İstanbul İli Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Kılıç, M. ve Erkan, V. (2006). Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi? Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 77-93 [Google Scholar]
 26. Küçüksüleymanoğlu, R. (2008). Stratejik Planlama Süreci, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 403-412. [Google Scholar]
 27. Lewis, J. (1982). Long-range and Short-range Planning for Educational Administrators, Massachusetts: Allyn And Bacon Inc. [Google Scholar]
 28. MEB. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı. [Google Scholar]
 29. MEB. (2018). 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı, Ankara: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı. [Google Scholar]
 30. Memduhoğlu, H., B. ve Uçar, İ., H. (2012). Okullarda Stratejik Planlama Algısı Ölçeği ile Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4), 545-574. [Google Scholar]
 31. Mirze, S. K. (2014). İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı, Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 32. Özalp, İ. (2012). Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir [Google Scholar]
 33. Özberk, Y. (2007). Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul [Google Scholar]
 34. Özköse, H., Arı, S. ve Çakır, Ö. (2013). Uzaktan Eğitim Süreci İçin SWOT Analizi, Middle Eastern & African Journal of Education Research,  2 (5), 41-55. [Google Scholar]
 35. Öztop, S. (2007). Stratejik Planlamanın Belediyelere Uygulanması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 36. Patton, Q. M. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods. London: Sage. [Google Scholar]
 37. Şimşek, H. M. (2015). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlamaya İlişkin Algıları (Malatya İli Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 38. Şişman, M. (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: PEGEM. [Google Scholar]
 39. Ülgen, H. ve Mirze,  S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Literatür Yayınları. [Google Scholar]
 40. Yarım, M.A. (2016). İlkokullarda Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algıları ve Stratejik Yönetim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Erzurum İli Örneği, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 41. Yeşilbağ, Y. (2006). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Yönetim, Yaşadıkça Eğitim, 21(4), 11-18. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]