International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 5 Issue 4 (December 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.425

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (4)
Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Çizgi Diziler Üzerinden Gerçekleştirilen Propaganda Çalışmaları

İlhan Ören

pp. 271 - 299   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.425.1

Abstract

Masum ve sempatik duruşlarıyla yaşamımızın erken dönemlerinde karşılaştığımız çizgi filmler gerçekte göründükleri kadar masum mudurlar? Algısının sadeliği, kolay ulaşılabilirliği ve renkli hayal dünyasının yarattığı cazibe sebebiyle rahat bir şekilde tüm ebeveynlerin göz bebekleri olan çocuklarının hayatlarına kolayca dahil olabilirler. İçerdikleri subliminal veya direkt mesajlar, hatta temelde konu edindikleri propaganda teknikleri, çok sayıda akademik araştırmaya konu olmuştur. Kritik yaş aralığında değerlendirilen okul öncesi yaş grubuna yönelik, çizgi diziler üzerinden gerçekleştirilen propaganda çalışmaları çerçevesinde çizgi dizi örneklerini incelemek temel hedeftir. Bu anlamda yerli (Pepee) ve yabancı (Şirinler) olmak üzere birer yapım seçilerek, yayın dönemlerine paralel yaşanan siyasal ideolojilerle birlikte incelemeye alınmıştır.

Keywords: Çizgi Film, Çizgi Dizi, Propaganda, Gerçeklik Algısı

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (4)
Uzaktan Öğretimde Öğretmenlerin Müzikogram Yolcuğu

Evrim Onay & Begüm Aytemur

pp. 300 - 320   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.425.2

Abstract

Covid-19 pandemisi ile Türkiye’de uzaktan eğitimle yürütülen müzik derslerinde birlikte çalma ve söylemeyi gerektiren konular işlenememiştir. Bu nedenle öğretmenler ağırlıklı olarak müzik dinleme etkinliklerine yönelmişlerdir. Kuşkusuz ki müzik eğitiminde dinleme etkinlikleri çok farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Burada söz konusu olan genel müzik eğitimi ve çoğunlukla nota bilmeyen öğrenciler olduğu için “Aktif Müzik Dinleme Yaklaşımı” kapsamında geliştiren “Müzikogram Tekniği” gibi farklı yöntem, teknik ve uygulamalar dinleme etkinlikleri için daha çok tercih edilmiştir. Ancak müzik dinleme etkinliklerinde kullanılan bu yaklaşım sadece müzikogram şemalarının kullanımı düzeyinde kalmış öğretmenlerin yaklaşım ve tekniğin diğer ayrıntılarını uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de müzikogram tekniğinin müzik dersini yürüten öğretmenler tarafından ne düzeyde tanındığı ve nasıl uygulandığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 80 öğretmene dört saat süren uygulamalı bir seminer verilmiştir. Öğretmenlerin müzikogram tekniği hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla seminer öncesinde anket uygulanmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 38 öğretmene de seminer sonrasında yine anket uygulanarak görüşleri karşılaştırılmış, öğretmenlerin seminer sırasında oluşturdukları müzikogram şemaları üç uzman tarafından incelenmiştir. Araştırma bu yönüyle karma desenli bir çalışmadır. Nicel verilerin analizi için normallik testi yapılarak Wilcoxon Testi uygulanmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Nitel verilerin kodlama güvenirliği için üç uzmanın değerlendirmesine başvurulmuştur. Araştırma sonucuna göre, Türkiye’de müzik dersini yürüten farklı alan öğretmenlerinin uzaktan eğitimle birlikte Müzikogram Tekniğini çok fazla bilgi sahibi olmadan, sadece şemaları kullanarak uyguladıkları; yapılan seminer ile öğretmenlerin müzikogram tekniğinin doğru kullanım ve tercih edilme düzeyinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Bu tekniğin hem öğretmenlerin hizmet içi eğitim konuları arasına hem de müzik derslerine entegre edilmesi önerilmektedir.

Keywords: Müzik Eğitimi, Müzikogram, Aktif Dinleme Yaklaşımı, Uzaktan Eğitim, Müzikal Analiz

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 5 (4)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi'de Ebeveyn-Çocuk İletişiminin İncelenmesi

Adile Sümeyra Güner & Bekir Çelik

pp. 321 - 333   |  DOI: 10.29329/ijiape.2021.425.3

Abstract

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (KSÇOT) son yıllarda çok fazla dikkat çeken bir terapi yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun nedenleri olarak kısa süreli çözüm odaklı terapide; pozitif bir bakış açısına yer verilmesi, sorun yerine çözüme odaklanılması ve danışanın gücüne inanılması gösterilebilir. Bununla birlikte bu terapinin kısa sürmesi de uygulamalarda bir avantaj olarak düşünülmektedir. Nitekim aile danışmanlığı sürecinde hem ailelerin çocuklarında hızlı değişim beklemeleri hem de çocuk ve gençlerin gelişim özellikleri göz önüne alındığında KSÇOT’nin oldukça işlevsel olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada KSÇOT’nin ebeveyn-çocuk iletişiminde kullanımı kavramsal olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle ebeveyn-çocuk iletişimi ve geleneksel yaklaşımların bu konuya bakış açılarına yer verilmiştir. Daha sonra KSÇOT’nin yapısı ve özelliklerine ilişkin açıklamalara yer verilerek bu terapinin ebeveyn-çocuk iletişiminde kullanımına ilişkin çalışmalar sunulmuştur. KSÇOT ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde bu yaklaşımın çocuk, ergen ve ebeveynlerle yapılacak çalışmalarda kullanılmasının etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca bu çalışmada KSÇOT’nin daha çok okul ortamlarında kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. KSÇOT aracılığıyla ebeveyn-çocuk ilişkilerinin okul ortamı dışında araştırıldığı çalışmalar yapılması önerilebilir.

Keywords: Aile, aile danışmanlığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi, kısa süreli çözüm odaklı terapi