International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(4) 300-320

Uzaktan Öğretimde Öğretmenlerin Müzikogram Yolcuğu

Evrim Onay & Begüm Aytemur

pp. 300 - 320   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.425.2

Published online: December 31, 2021  |   Number of Views: 135  |  Number of Download: 301


Abstract

Covid-19 pandemisi ile Türkiye’de uzaktan eğitimle yürütülen müzik derslerinde birlikte çalma ve söylemeyi gerektiren konular işlenememiştir. Bu nedenle öğretmenler ağırlıklı olarak müzik dinleme etkinliklerine yönelmişlerdir. Kuşkusuz ki müzik eğitiminde dinleme etkinlikleri çok farklı boyutlarda gerçekleşmektedir. Burada söz konusu olan genel müzik eğitimi ve çoğunlukla nota bilmeyen öğrenciler olduğu için “Aktif Müzik Dinleme Yaklaşımı” kapsamında geliştiren “Müzikogram Tekniği” gibi farklı yöntem, teknik ve uygulamalar dinleme etkinlikleri için daha çok tercih edilmiştir. Ancak müzik dinleme etkinliklerinde kullanılan bu yaklaşım sadece müzikogram şemalarının kullanımı düzeyinde kalmış öğretmenlerin yaklaşım ve tekniğin diğer ayrıntılarını uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de müzikogram tekniğinin müzik dersini yürüten öğretmenler tarafından ne düzeyde tanındığı ve nasıl uygulandığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 80 öğretmene dört saat süren uygulamalı bir seminer verilmiştir. Öğretmenlerin müzikogram tekniği hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla seminer öncesinde anket uygulanmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 38 öğretmene de seminer sonrasında yine anket uygulanarak görüşleri karşılaştırılmış, öğretmenlerin seminer sırasında oluşturdukları müzikogram şemaları üç uzman tarafından incelenmiştir. Araştırma bu yönüyle karma desenli bir çalışmadır. Nicel verilerin analizi için normallik testi yapılarak Wilcoxon Testi uygulanmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Nitel verilerin kodlama güvenirliği için üç uzmanın değerlendirmesine başvurulmuştur. Araştırma sonucuna göre, Türkiye’de müzik dersini yürüten farklı alan öğretmenlerinin uzaktan eğitimle birlikte Müzikogram Tekniğini çok fazla bilgi sahibi olmadan, sadece şemaları kullanarak uyguladıkları; yapılan seminer ile öğretmenlerin müzikogram tekniğinin doğru kullanım ve tercih edilme düzeyinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Bu tekniğin hem öğretmenlerin hizmet içi eğitim konuları arasına hem de müzik derslerine entegre edilmesi önerilmektedir.

Keywords: Müzik Eğitimi, Müzikogram, Aktif Dinleme Yaklaşımı, Uzaktan Eğitim, Müzikal Analiz


How to Cite this Article

APA 6th edition
Onay, E. & Aytemur, B. (2021). Uzaktan Öğretimde Öğretmenlerin Müzikogram Yolcuğu . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(4), 300-320. doi: 10.29329/ijiape.2021.425.2

Harvard
Onay, E. and Aytemur, B. (2021). Uzaktan Öğretimde Öğretmenlerin Müzikogram Yolcuğu . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(4), pp. 300-320.

Chicago 16th edition
Onay, Evrim and Begum Aytemur (2021). "Uzaktan Öğretimde Öğretmenlerin Müzikogram Yolcuğu ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (4):300-320. doi:10.29329/ijiape.2021.425.2.

References
 1. Arslan, A. (2020). Öğretmen Adayları Perspektifinden Pandemi̇ Öncesi̇ ve Sonrası Öğrencilere Kazandırılması Gereken 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi̇. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 553-571. [Google Scholar]
 2. Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). [Google Scholar]
 3. Balaman, F., ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human and Social Science Researches, 10(1). [Google Scholar]
 4. Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. [Google Scholar]
 5. Blaskovic, J.& Kulis A. (2017). Preschool children’s reactions to active music listening through movement, Visual Arts and Verbal Expression. Croation Journal of Education.  19, 273-292. [Google Scholar]
 6. Boal Palheiros, G. & Wuytack, J. (2006). Effects of the ‘musicogram’ on children’s musical perception and learning. Proceedings of the 9th ICMPC, Bologna. [Google Scholar]
 7. Boal Palheiros, G. & Wuytack, J. (2009). Audición musical activa con el musicograma. Eufonía Didáctica de la Música, 47, 43-55. [Google Scholar]
 8. Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142. [Google Scholar]
 9. Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education,15(1), 1-6. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083  [Erişim Tarihi: 17/11/2021]. [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Büyüköztürk, Ş. (2012) Örnekleme Yöntemleri. http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/21082015162828.pdf  [Erişim Tarihi: 17/11/2021]. [Google Scholar]
 11. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Clemente, M. & Fornari, J. & Mendes, A. (2017). A Study About The Use of Musicomovigrams in Musical Education. Revista Vortex. 5. [Google Scholar]
 13. Delegido, J.M.A. (2012). Audiciones y musicogramas. Concepto, selección y análisis. Madrid: Edutorial Bubok- ISBN:9788468604138. [Google Scholar]
 14. Ertuğ, C.A.N. (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. [Google Scholar]
 15. Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası eğitim bilim ve teknoloji dergisi, 6(1), 1-21. [Google Scholar]
 16. Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56. [Google Scholar]
 17. Kasap Teci̇mer, B. (2009). Müzik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Cilt:1, Ankara. [Google Scholar]
 18. Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 Salgını ve Beraberinde Getirdiği Eğitim Süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289. [Google Scholar]
 19. Koç, E. S. (2021). İlkokul Öğretim Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime Uygunluğunun İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7(1), 24-36. [Google Scholar]
 20. Kojima, C. (2020). Taking into Account Individual Differences in Music Listening Activities by Using Visual Representations of Music. Proceedings of the International Society for Music Education World Conference. p.202-206. [Google Scholar]
 21. Sarıkaya, M. (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Görüşleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 92-100. [Google Scholar]
 22. Şenoğlu Özdemir, C (2019) Anali̇ti̇k Müzi̇k Di̇nleme Etki̇nli̇kleri̇ni̇n Müzi̇kal Bi̇lgi̇, Algı ve Performans Başarısına Etkisi̇. Doktora Tezi. Marmara Ün. Eğt. Bil. Enstitüsü [Google Scholar]
 23. Şenoğlu Özdemir, C ve Can, A. A. (2019) Müzikte Dinleme, Dinleme Türleri ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dinleme Yaklaşımları. Elementary Education Online. 18(1): pp. 367-388 doi: 10.17051/ilkonline.2019.527631 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Umuzdaş, S., ve Baş, A. H. (2020). Konservatuvar öğrencilerinin Covid-19 salgını sürecindeki uzaktan eğitim ile ilgili algılarının ve deneyimlerinin araştırılması. Yegâh Musiki Dergisi, 3(2), 204-220. [Google Scholar]
 25. Wuytack, J. (2002) Musica Activa: An Approach to Music Education. Schott Publication. [Google Scholar]
 26. Yalın, H. İ. (2020). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (30. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 27. Yungul, O. (2018). Müzik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1333-1348. [Google Scholar]