International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Volume 4 Issue 1 (March 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.239

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (1)
Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasin Yılmaz & Fulya Cenkseven Önder

pp. 1 - 11   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.239.1

Abstract

Bu çalışmanın amacı Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell ve Butler (2010) tarafından geliştirilen ve Walsh ve ark. (2012) tarafından revize edilen Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırma örneklemi ilkokul (n=105), ortaokul (n=88) ve lisede (n=26) görev yapan 127’si (%58) kadın 92’si (%42) erkek toplam 219 öğretmenden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması yapılan ölçek 14 maddeden ve 3 alt ölçekten (yükümlülük, kaygı ve güven) oluşmaktadır.  Yapı geçerliğin incelenmesi amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır ve elde edilen boyutlar ölçeğin orijinal hali ile örtüşmektedir. Güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin tamamı için Cronbach alfa katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları ise Yükümlülük .82, Kaygı .67 ve Güven .43 şeklindedir. Araştırma sonucunda Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin öğretmenlerin cinsel istismar durumlarını bildirmeye yönelik tutumlarını ölçmede toplam puanda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Cinsel istismar, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education Vol. 4 (1)
İlkokul Öğrencilerinin Hava Durumu Sembollerini Algılama Düzeyi (TRT Çocuk Kanalı Örneği)

Salih Ceylan, Yaşar Özmen & Hüseyin Mertol

pp. 12 - 22   |  DOI: 10.29329/ijiape.2020.239.2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin hava durumunu simgeleyen sembolleri algılama düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu Isparta-Merkez İlçesinde bulunan Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 3-D sınıfı  öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 29 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmış. TRT Çocuk kanalında yayınlanan hava durumu bültenini izleme durumlarına göre ön test ve son test uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaz mevsimi hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinde anlamlı artış meydana gelirken, kış mevsimi hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinde herhangi bir değişim görülmediği, hatta bazı grafiklere ilişkin bilgi düzeylerinde anlamlı azalma meydana geldiği görülmüştür. İlkbahar ve sonbahar mevsimi sembolleri ise yaz ve kış mevsimi sembolleri içinde belirtilmiştir. Bu noktada ilkokul öğrencilerinin hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinin geliştirilmesine yönelik farklı eğitim programları uygulanabilir. Farklı eğitim programlarının ilkokul öğrencilerinin hava durumu sembolleri hakkındaki bilgi düzeyleri üzerine etkilerinin ele alındığı benzer çalışmalar yapılabilir. Böylece öğrencilerin hava durumu sembolleri konusundaki bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik yeni modeller ortaya konulabilir.

Keywords: Algılama, Görsel Okuma, Hava Durumu Sembolü, Medya, Öğrenci.