International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(1) 12-22

İlkokul Öğrencilerinin Hava Durumu Sembollerini Algılama Düzeyi (TRT Çocuk Kanalı Örneği)

Salih Ceylan, Yaşar Özmen & Hüseyin Mertol

pp. 12 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.239.2

Published online: March 29, 2020  |   Number of Views: 237  |  Number of Download: 620


Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin hava durumunu simgeleyen sembolleri algılama düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu Isparta-Merkez İlçesinde bulunan Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 3-D sınıfı  öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 29 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmış. TRT Çocuk kanalında yayınlanan hava durumu bültenini izleme durumlarına göre ön test ve son test uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaz mevsimi hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinde anlamlı artış meydana gelirken, kış mevsimi hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinde herhangi bir değişim görülmediği, hatta bazı grafiklere ilişkin bilgi düzeylerinde anlamlı azalma meydana geldiği görülmüştür. İlkbahar ve sonbahar mevsimi sembolleri ise yaz ve kış mevsimi sembolleri içinde belirtilmiştir. Bu noktada ilkokul öğrencilerinin hava durumu grafiklerine ilişkin bilgi düzeylerinin geliştirilmesine yönelik farklı eğitim programları uygulanabilir. Farklı eğitim programlarının ilkokul öğrencilerinin hava durumu sembolleri hakkındaki bilgi düzeyleri üzerine etkilerinin ele alındığı benzer çalışmalar yapılabilir. Böylece öğrencilerin hava durumu sembolleri konusundaki bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik yeni modeller ortaya konulabilir.

Keywords: Algılama, Görsel Okuma, Hava Durumu Sembolü, Medya, Öğrenci.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ceylan, S., Ozmen, Y. & Mertol, H. (2020). İlkokul Öğrencilerinin Hava Durumu Sembollerini Algılama Düzeyi (TRT Çocuk Kanalı Örneği) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(1), 12-22. doi: 10.29329/ijiape.2020.239.2

Harvard
Ceylan, S., Ozmen, Y. and Mertol, H. (2020). İlkokul Öğrencilerinin Hava Durumu Sembollerini Algılama Düzeyi (TRT Çocuk Kanalı Örneği) . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(1), pp. 12-22.

Chicago 16th edition
Ceylan, Salih, Yasar Ozmen and Huseyin Mertol (2020). "İlkokul Öğrencilerinin Hava Durumu Sembollerini Algılama Düzeyi (TRT Çocuk Kanalı Örneği) ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (1):12-22. doi:10.29329/ijiape.2020.239.2.

References
 1. Akbaş, Y. Koca, H. ve Cin, M. (2008). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin iklim ve hava durumu kavramıyla ilgili yanılgılarını gidermede kavramsal değişim yaklaşımının etkinliği. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(27), 23-42. [Google Scholar]
 2. Akçalı, S. İ. (2014). Çocuk ve medya. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. (2.Basım) Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 4. Çelik, E. (2007). Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 5. Doğar, Ç. ve Başıbüyük, A. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin hava ve iklim olaylarını anlama düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 29, 347. [Google Scholar]
 6. Ertürk, Y. D. (2011). Çocukluk çağı gelişim dönemlerine göre medya kullanımı. Mustafa Ruhi Şirin (Ed.), Çocuk hakları ve medya el kitabı. (s. 49-84). İstanbul: Çocuk Vakfı. [Google Scholar]
 7. Geçer, E. (2013). Medya ve Popüler Kültür. İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Güneş, F. (2013). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1,) 1 – 17. Bartın. [Google Scholar]
 9. Kocadaş, B. (2005). Medya ve Kültür. Bilig Dergisi. S34. 1-13. [Google Scholar]
 10. Koçak, M. ve Ünlü, M. (2013). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenci performansı ve motivasyonu üzerine etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, (28), 526-543. [Google Scholar]
 11. Postman, N. (2010). Televizyon öldüren eğlence. (O. AKINHAY Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 12. RTÜK. (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara: RTÜK. [Google Scholar]
 13. Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. İstanbul: BETA. [Google Scholar]
 14. TUİK, (2015). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1038 sayfasından erişilmiştir. [Google Scholar]