International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2020, Vol. 4(1) 1-11

Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasin Yılmaz & Fulya Cenkseven Önder

pp. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2020.239.1

Published online: March 29, 2020  |   Number of Views: 91  |  Number of Download: 551


Abstract

Bu çalışmanın amacı Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell ve Butler (2010) tarafından geliştirilen ve Walsh ve ark. (2012) tarafından revize edilen Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerini araştırmaktır. Araştırma örneklemi ilkokul (n=105), ortaokul (n=88) ve lisede (n=26) görev yapan 127’si (%58) kadın 92’si (%42) erkek toplam 219 öğretmenden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması yapılan ölçek 14 maddeden ve 3 alt ölçekten (yükümlülük, kaygı ve güven) oluşmaktadır.  Yapı geçerliğin incelenmesi amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır ve elde edilen boyutlar ölçeğin orijinal hali ile örtüşmektedir. Güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin tamamı için Cronbach alfa katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları ise Yükümlülük .82, Kaygı .67 ve Güven .43 şeklindedir. Araştırma sonucunda Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği’nin öğretmenlerin cinsel istismar durumlarını bildirmeye yönelik tutumlarını ölçmede toplam puanda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Cinsel istismar, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yilmaz, Y. & Onder, F.C. (2020). Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(1), 1-11. doi: 10.29329/ijiape.2020.239.1

Harvard
Yilmaz, Y. and Onder, F. (2020). Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 4(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Yasin and Fulya Cenkseven Onder (2020). "Öğretmenlerin Cinsel İstismar Durumlarını Bildirme Tutumları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 4 (1):1-11. doi:10.29329/ijiape.2020.239.1.

References
 1. Akgül, E. (2015) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Personelin Cinsel İstismar Bildirim Durumları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara [Google Scholar]
 2. Aksel, Ş., ve Yılmaz Irmak. T. (2015). Çocuk Cinsel İstismarı Konusunda Öğretmenlerin Bilgi ve Deneyimleri. Ege Eğitim Dergisi 16 (2): 373-391 [Google Scholar]
 3. Baginsky, M. (2003). Newly qualified teachers and child protection: A survey of their views, training and experiences. Child Abuse Review, 12: 119–127. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 5. Chasan-Taber, L., Tabachnick, J., (1999). Evaluation of a child sexual abuse prevention program. Sex Abuse, 11(4): 279-92. [Google Scholar]
 6. Choo, W.Y., Walsh, K., Chinna, K., Tey, T.P.  (2013). Teacher Reporting Attitudes Scale (TRAS): Confirmatory and  Exploratory Factor Analyses With a Malaysian Sample. Journal of Interpersonal Violence 28(2):231-253 [Google Scholar]
 7. Crenshaw, W. B., Crenshaw, L. M., Lichtenberg, J.W. (1995). When educators confront child abuse: An analysis of the decision to report. Child Abuse & Neglect, 19 (9): 1095-1113. [Google Scholar]
 8. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (Üçüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 9. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). (2014). Child maltreatment ("child abuse"). Erişim: [http://search.who.int/search?q=child+abuse&ie=utf8&site=who&client=_en_r&p roxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype]. Erişim Tarihi: 11.10.2016 [Google Scholar]
 10. Gelfand, D. M., Drew, C. J. (2003). Understanding Child Behaviour Disorders (4. ed), Wadsworth Pres, USA [Google Scholar]
 11. Gibson, L.E., Leitenberg, H. (2000). Child Sexual Abuse Prevention Programs: Do They Decrease The Occurrence Of Chiıld Sexual Abuse?. Child Abuse & Neglect, 24(9): 1115–1125 [Google Scholar]
 12. Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddet, Der Yayınları, Ankara [Google Scholar]
 13. Thompson, C. L., Rudolph, L. B., Henderson, D. A.,. (2004), Counselling Children, (6 ed.), Brooks-Cole Pres, USA [Google Scholar]
 14. Türk Ceza Kanunu (2004). T.C. Resmi Gazete, 5237, 26.09.2004. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012 Erişim Tarihi 20.10.2016 [Google Scholar]
 15. Walsh, K., Mathews, B., Rassafiani, M., Farrell, A., Butler, D. (2010). Teachers’ attitudes toward reporting child sexual abuse: Problems with existing research leading to new scale development. Journal of Child Sexual Abuse, 19(3), 310-336. [Google Scholar]
 16. Walsh, K., Mathews, B., Rassafiani, M., Farrell, A. ve Butler, D. (2012). Understanding teachers’ reporting of child sexual abuse: Measurement methods matter. Children and Youth Services Review, 34, 1937-1946. [Google Scholar]
 17. Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., Shlonsky, A. (2015). School-Based Education Programs for the Prevention of Child Sexual Abuse. : Cochrane Database of Systematic Reviews, 4:1-23. Art. No.: CD004380. DOI: 10.1002/14651858.CD004380.pub3. [Google Scholar]