International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2022, Vol. 6(1) 50-62

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Banuçi̇cek Özdemi̇z, Salih Zeki Genç & Hikmet Şevgin

pp. 50 - 62   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2022.437.5

Published online: April 18, 2022  |   Number of Views: 10  |  Number of Download: 34


Abstract

Bu çalışmanın başlıca amacı fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarının swot analizi ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 23 fen bilimleri öğretmeninin konu hakkındaki görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen görüşler Swot analizinin dört temel teması olan güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler temaları altında yüzde (%) ve frekans (f) olarak incelenmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler sonucunda pandemi döneminde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim uygulamaları ile yürütülmesinin güçlü yönlerine ilişkin olarak; teknolojinin imkanlarından yararlanılabilmesine olanak tanıması, sürenin etkili kullanılmasına imkan verdiği, farklı kaynaklara ulaşılabilmesine imkan tanıdığı, bireysel öğrenme fırsatı yarattığı, zaman ve enerji tasarrufu sağlamakla birlikte disiplin problemlerini ortadan kaldırma noktalarında faydalı olduğunu ifade etmektedirler. Zayıf yönlerine ilişkin olarak ise, uygulamalı dersler için zor olduğu, tüm öğrencilere ulaşılamamasına neden olduğu, öğrencilerle iletişim kurulamaması, yeterli teknolojik donanıma sahip olunmaması, sınıf yönetiminde zorluk yaşanması ve derslerin teorikte kalması olduğunu ifade etmektedirler. Fırsatlar bağlamında incelendiğinde, teknoloji kullanım yeterlililiğini geliştirmesi, farklı eğitim imkanlarına ulaşılabilmesine olanak tanıması, bilgiye ulaşım kolaylığı sağlaması, okula gitmek için zaman harcanmaması ve bireysel öğrenme alanlarını arttırdığını ifade etmektedirler. Son olarak tehditler bağlamında incelendiğinde ise; güvenlik tehdidi yaratması, dış etkenlerin dersi engellemesi, iletişimin azalması, ölçme değerlendirmenin adil yapılamaması, yaparak yaşayarak öğrenme ortamının olmaması, konuların tam olarak öğretilememesi ve sosyalleşmenin azalması olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords: Fen Bilimleri Öğretmeni, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Swot Analizi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Akcoltekin, A., Ozdemi̇z, B., Genc, S.Z. & Sevgin, H. (2022). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(1), 50-62. doi: 10.29329/ijiape.2022.437.5

Harvard
Akcoltekin, A., Ozdemi̇z, B., Genc, S. and Sevgin, H. (2022). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(1), pp. 50-62.

Chicago 16th edition
Akcoltekin, Alpturk, Banuci̇cek Ozdemi̇z, Salih Zeki Genc and Hikmet Sevgin (2022). "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 6 (1):50-62. doi:10.29329/ijiape.2022.437.5.

References
 1. Ağaoğlu, E., İmer, G. & Kurubacak, G. (2002). A case study of organizing distance education: Anadolu University. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 3(1), 45-51. [Google Scholar]
 2. Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020). Covid-19 Salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. [Google Scholar]
 3. Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M. & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109. [Google Scholar]
 4. Arı, M. (2010). İnternet tabanlı uzaktan eğitim teknolojilerinde wimax esnekliği. http://www.emo.org.tr/ekler/f9b5ec26abebe62_ek.pdf  sayfasından 24.08.2021 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 5. Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. [Google Scholar]
 6. Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1). (24.-40) [Google Scholar]
 8. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. [Google Scholar]
 9. Cerezo, R., Núñez, J. C., Rosário, P., Valle, A., Rodríguez, S., & Bernardo, A. (2010). New media for the promotion of self-regulated learning in higher education. Psicothema, 22(2), 306-315. [Google Scholar]
 10. Chang, G.C. & Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-thecovid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ adresinden 24.08. 2021 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 11. Delen, E., Liew, J & Willson, V. (2014). Effects of interactivity and instructional scaffolding on learning: Self-regulation in online video-based environments. Computers & Education, 78, 312- 320. [Google Scholar]
 12. Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system?. https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350,  adresinden 24. 08. 2021 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 13. Göktaş, Y., Yıldırım, Z., & Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50. [Google Scholar]
 14. Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314. [Google Scholar]
 15. Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, , 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297. [Google Scholar]
 16. Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem. [Google Scholar]
 17. MEB. (12 Mart 2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. [http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleriacikladi/haber/20497/tr adresinden 24.08.2021 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 18. Moore, M. & Kearsley, G. (2011). Distance Education: A System View of Online Learning (Third Edition). Belmont, Calif: Wadsworth Pub. Co. [Google Scholar]
 19. Newby, T. J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. & Russell, J.D. (2006). Educational Technology for Teaching and Learning. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall. [Google Scholar]
 20. Öztürk, S. & İliş, B.E. (2020). Koronavirüs Hastalığı 2019 (Covıd-19) Küresel Salgının, Ortaya Çıkmasından İtibaren Meydana Gelen Önemli Olayların Kronolojisi, https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=covid19_kronoloji_enformatik_by.pdf,Erişim Tarihi: 24.08.2021 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. Yıldırım, A & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 22. Yıldırım, A & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E & Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370. [Google Scholar]
 24. Tuncer, M. & Bahadır, F. (2017). Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38. [Google Scholar]
 25. Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, AnadoluÜniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 26. Yunus, Ö., Yıldırım, Z & Kalaycı, S. (2021). Uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi: fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 477-494. [Google Scholar]