International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2022, Vol. 6(1) 32-49

Yetişkin Bireylerin Sanatsal Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Hamid Aydemir

pp. 32 - 49   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2022.437.4

Published online: April 18, 2022  |   Number of Views: 12  |  Number of Download: 42


Abstract

Bu araştırmayla 50 yaş üzeri yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerinin incelendiği bu araştırma hedeflerine ulaşmak için; uzman kişilerin bilgisine başvurarak bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama sistemi; Adana, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Konya ve Sakarya illerinde yaşayan 66’sı kadın, 75’i erkek toplam 141 kişiye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgilerinin ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Bireylerin eğitim düzeyleri ve eserlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtların arasındaki farklılıkların incelenmesinde ve bireylerin beğendikleri eserleri sanatsal açıdan değerli bulmaları ya da satın almak isteme durumları arasındaki farklılıkların incelenmesinde çapraz tablolar kullanılarak Ki-Kare (x2) analizi kullanılmıştır. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Ayrıca katılımcıların eserlere yönelik ifade ettikleri düşünceleri tablolar haline getirilerek içerik analizi yapılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkileyen faktörler arasında bu makalede ele alınan; “eğitim düzeyi” değişkeninin katılımcıların “beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları eserler” anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Bunun yanında bireylerin “satın almak istedikleri eserler ile kesinlikle satın almak istemem dedikleri eserler ve satın alınacak eserlerin sergileneceği mekânlar arasında anlamlı bir fark görülememiştir. Eğitim düzeyi değişkeninden bağımsız olarak katılımcıların beğendikleri eserler ile sanatsal açıdan değerli buldukları ve satın almak istedikleri eserler arasında anlamlı düzeyde farklar görülmüştür. Ayrıca “din, şiddet, kitsch, çirkin ve çıplak” kavramlarının da yetişkin bireylerin sanatsal tercihlerini etkilediği görülmüştür.

Keywords: Sanatsal Tercih, Estetik Beğeni, Yetişkin Eğitimi, Sanat Eğitimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aydemir, H. (2022). Yetişkin Bireylerin Sanatsal Tercihlerini Etkileyen Faktörler . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(1), 32-49. doi: 10.29329/ijiape.2022.437.4

Harvard
Aydemir, H. (2022). Yetişkin Bireylerin Sanatsal Tercihlerini Etkileyen Faktörler . International Journal of Innovative Approaches in Education, 6(1), pp. 32-49.

Chicago 16th edition
Aydemir, Hamid (2022). "Yetişkin Bireylerin Sanatsal Tercihlerini Etkileyen Faktörler ". International Journal of Innovative Approaches in Education 6 (1):32-49. doi:10.29329/ijiape.2022.437.4.

References
 1. Beverly, R. (2006). Analyzing Political Art to Get at Historical Fact: Guernica and the Spanish Civil War, The Social Studies, 97:4, 168-171. [Google Scholar]
 2. Demir, E. (2020). Osman Hamdi Bey Resimlerinde Mekân Analizi. (Yayınlanmış yükse lisans tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: İstanbul. [Google Scholar]
 3. Gökay, M. (2010). Sanat Kitabım, Sanata ilk Adım, Konya: Aybil Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Limon, B. (2012). Kültürel Değişim Sürecinde Popüler Kültür ve Kitsch Kavramı, İdil Dergisi, Cilt 1, Sayı 3 / Volume 1, Number 3. [Google Scholar]
 5. Messbarger, R. (2013). The Birth of Venus in Florence’ s Royal Museum of Physics and Natural History, Journal of the History of Collections vol. 25 no. 2 pp. 195–215. [Google Scholar]
 6. Özalp, H. K. (2016). 12–17 Yaş Grubu Türk ve Alman Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Doktora), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya. [Google Scholar]
 7. Sevim, O. Hisarcıklılar, E. Feyzioğlu, N. (2012). Bir Estetik Duyuş Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3): 41-57. [Google Scholar]
 8. http://www.italianrenaissance.org/botticelli-birth-of-venus/ Erişim Tarihi: Haziran-2018  [Google Scholar]
 9. https://artincontext.org/the-birth-of-venus-botticelli/  Erişim Tarihi: Aralık-2021  [Google Scholar]
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso) Erişim Tarihi: Aralık-2021  [Google Scholar]
 11. https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey#Eserleri Erişim Tarihi: Aralık-2021  [Google Scholar]
 12. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/PicassoGuernica.jpg Erişim Tarihi: Haziran-2018  [Google Scholar]
 13. https://www.laphamsquarterly.org/swindle-fraud/art/swindle-fraud-man-tricked-gypsies Erişim Tarihi: Haziran-2018  [Google Scholar]
 14. https://www.pivada.com/osman-hamdi-bey-ilahiyatci-1902 Erişim Tarihi: Haziran-2018  [Google Scholar]
 15. https://www.rct.uk/collection/912495/recto-a-man-tricked-by-gypsies-verso-an-inscription-describing-evil-men  Erişim Tarihi: Aralık-2021  [Google Scholar]
 16. https://www.tabloshop.com/deniz-manzara-tablo-991.html. [Google Scholar]