International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2019, Vol. 3(1) 1-17

Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri

Sevda Yılmaz

pp. 1 - 17   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2019.204.1

Published online: August 09, 2019  |   Number of Views: 160  |  Number of Download: 689


Abstract

Bu araştırma eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür.  Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 33 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 19’u kız ve 14’ü erkektir. Araştırmada ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu altı sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmesi ve tanımlanmasını sağlayan yöntemlerden biri olan içerik analizine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çocukların sahip oldukları haklar konusunda yaşama ve gelişim hakları düzeyinde yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları, katılım ve korunma boyutlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda uygulanan yaptırımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve çocuk haklarını en yoğun şekilde okulda verilen derslerden, sosyal çevreden ve öğretmenlerinden öğrendiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çocukların yaşama boyutu altında sağlık ve barınma hakkını etkin bir şekilde kullandıklarını düşündükleri sonucuna varılmıştır.

Keywords: Çocuk, Çocuk Hakları, Öğretmen Adayı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yilmaz, S. (2019). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(1), 1-17. doi: 10.29329/ijiape.2019.204.1

Harvard
Yilmaz, S. (2019). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 3(1), pp. 1-17.

Chicago 16th edition
Yilmaz, Sevda (2019). "Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri ". International Journal of Innovative Approaches in Education 3 (1):1-17. doi:10.29329/ijiape.2019.204.1.

References
 1. Asibegbor, I., Fincham, K., Nanang, M., Gala, E. E. K. and Britwum, A. O. (2001). Rights and equity in the classroom: A case study of classroom interactions in basic schools in Ghana. Available online at http://www.unicef.org/evaldatabase/files/gha_01-006.pdf [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Kiliç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 3. Covell, K. and Howe, R. B. (1999). The İmpact Of Children’s Rights Education: A Canadian Study. International Journal of Children’s Rights, 7(2), 171-183 [Google Scholar]
 4. Değirmenci, T. (2011). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, XX. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. [Google Scholar]
 5. Doğan, Y., Torun, F. ve Akgün, İ.H. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 503-516  [Google Scholar]
 6. Ekici, Y. F. (2014). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, 66-77. [Google Scholar]
 7. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Ersoy, A.F. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Algıları, İlköğretim Online, 10(1), 20-39, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr [Google Scholar]
 9. Karaman Kepenekçi, Y. ve Baydik, B. (2009). Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 329-350. [Google Scholar]
 10. Kent Kükürtçü, S. (2011). 5-6 Yas Çocuklarının Ailelerin ve Öğretmenlerinin Kullandıkları Disiplin Yöntemlerinin Çocuk Hakları İle İlişkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 11. Leblebici, H. ve Çeliköz, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 307-318. [Google Scholar]
 12. Neslitürk, S. ve Ersoy, F. (2007). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarının Öğretimine Yönelik Görüşleri, Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3(2), 245–257. [Google Scholar]
 13. Uçuş, Ş. (2009). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlköğretim Programlarındaki Yeri ve Sözleşmeye Yönelik Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 14. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]