International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(3) 67-75

Toplumsal Yargıların Kültürel Söylemlerle İfadesi: 'Verilir, Verilmez' Örneği

Hüseyin Mertol & Nil Didem Şimşek

pp. 67 - 75   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.177.1

Published online: January 06, 2019  |   Number of Views: 215  |  Number of Download: 766


Abstract

Bu çalışmada; Türk toplumunda sıkça kullanılan “vermek (ver-)” fiilinin yeterliliğinin olumlu ve olumsuz hâlinin (ver-il-ir; ver-il-mez) söz gruplarıyla bir araya gelerek yargı bildiren söylemler oluşturması ve bu söz gruplarının davranışlar, nesneler ve olaylarla ilgili kullanıldıkları nitelemeler ve toplumsal yargılar üzerinde durulmuştur.

Türk toplumunda çok önemli olan inançların, duyguların, düşüncelerin, ideallerin nasıl oluştuğu; bütün toplumların güzelle çirkini, iyiyle kötüyü, uygun olanla (olumlu) olmayanı (olumsuz); günahla sevabı; ödülle cezayı oluştururken ifade ettikleri 30 olumlu (ver-il-ir) ve 20 olumsuz kavramsal nitelikli yargı (ver-il-mez) araştırılmış ve incelenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan söz varlığı, Türk toplumunun “toplumsal değerler ve kültürel söylemler” açısından ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir.

Bu çalışmada görüşme tekniği kullanılarak, farklı yaş aralıklarında ve eğitim seviyelerinde 100 kadın ve 100 erkek olmak üzere toplamda 200 kişinin katılımıyla toplumsal yargı ifadelerinde “neyin verilir neyin verilmez” olduğu konusunda yargı bildiren toplumsal söylem kullanımlarına cevap aranmıştır. Söylemler nesneye, özneye ve özneye/nesneye olmak üzere kategorize edilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur

Keywords: Toplumsal yargı, kültürel söylem, söz varlığı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Mertol, H. & Simsek, N.D. (2018). Toplumsal Yargıların Kültürel Söylemlerle İfadesi: 'Verilir, Verilmez' Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), 67-75. doi: 10.29329/ijiape.2018.177.1

Harvard
Mertol, H. and Simsek, N. (2018). Toplumsal Yargıların Kültürel Söylemlerle İfadesi: 'Verilir, Verilmez' Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), pp. 67-75.

Chicago 16th edition
Mertol, Huseyin and Nil Didem Simsek (2018). "Toplumsal Yargıların Kültürel Söylemlerle İfadesi: 'Verilir, Verilmez' Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (3):67-75. doi:10.29329/ijiape.2018.177.1.

References
 1. “Regelungen zur Sterbehilf in Europa,” (çevrimiçi) http://www.cdlrlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/Sterbehilfe-in-Europa.html, 27.12.2016. [Google Scholar]
 2. Atay, H. (2007). Söylem analizi kavramının yapıları ve işlem akışı. A. Yüksel., B. Mil., Y. Bilim. (Ed.), Nitel araştırma: neden, nasıl, niçin içinde (169-180). Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Elliott, R. (1996). Discourse analysis: exploring action, function and conflict in social texts. Marketing Intelligence & Planning. 14, 6, 65. [Google Scholar]
 4. http://www.tdk.gov.tr/ (erişim tarihi: 22.09.2018) [Google Scholar]
 5. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 6. Kaygı, A. (1999). Geçmişle Gelecek Arasında Kimlik. İ. Kuçuradi, B. Peker (Haz.), Elli Yıllık Deneyimler Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları içinde (s. 71- 83), Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 7. Kuçuradi, İ. (1998).İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, [Google Scholar]
 8. Reinhold Z. (1994).Rechtsphilosophie, München, Verlag C.H.Beck, s. 131. [Google Scholar]
 9. Seçkin A.(2013). Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri, Folklor/Edebiyat, cilt: 19, sayı: 75,s. 175 [Google Scholar]
 10. Wood, L., A. & Kroger, R., O. (2000). Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Lodan: Sage. [Google Scholar]
 11. Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (3. Baskı). London: Sage Publications [Google Scholar]