International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2018, Vol. 2(3) 76-109

İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Nalan Özbey & Adnan Küçükoğlu

pp. 76 - 109   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2018.177.2

Published online: January 06, 2019  |   Number of Views: 276  |  Number of Download: 884


Abstract

Bu araştırmada; İngiltere’de 2. Aşamanın 6. yılı (10-11 yaş) ile 3. Aşamanın 7. yılı (11-12 yaş) olan ve 10-12 yaş aralığına tekabül eden öğrencilere uygulanan Bilişim öğretim programıyla, Avustralya’da 5-6.yıl 10-12 yaş aralığında öğrencilere uygulanan Digital Teknolojiler öğretim programları incelenmiş, incelenen programlar Türkiye’ deki ortaokul 5-6. sınıf 10-12 yaş aralığındaki öğrencilere uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programıyla karşılaştırılmış ve birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada karşılaştımalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşım kullanılarak İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreçleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için, araştırma kapsamına alınan üç ülkedeki Eğitim Bakanlıklarının elektronik sayfasından, Eğitim Bakanlıklarının öğretim programını uygulamada rehber olarak yararlanılması için önerdiği bilişim ağlarından yararlanılmıştır.  Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılarak, veriler karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’de uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreci incelenmiş, beş tema belirlenmiş ve bulgular elde edilmiştir. Bu üç öğretim programı incelendiğinde yapılandırmacılık temel felsefesini ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini temel aldığı söylenebilir. Özellikle İngiltere ve Türkiye’nin öğretim programlarının amaç, kazanım, öğrenme- öğretme süreçlerinin ve ölçme- değerlendirmenin, Avustralya öğretim programına nazaran daha çok paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin bu iki ülkeden en önemli farklılığı ise İngiltere ve Avustralya’nın okulöncesi eğitimden itibaren Bilişim ve Digital teknolojiler öğretim programlarını, Türkiye’nin ise 5 ve 6. sınıftan itibaren Bilişim Teknolojiler ve Yazılım öğretim programını uygulamalarıdır.

Keywords: Bilişim, Dijital Teknolojiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Öğretim Programı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozbey, N. & Kucukoglu, A. (2018). İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), 76-109. doi: 10.29329/ijiape.2018.177.2

Harvard
Ozbey, N. and Kucukoglu, A. (2018). İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması . International Journal of Innovative Approaches in Education, 2(3), pp. 76-109.

Chicago 16th edition
Ozbey, Nalan and Adnan Kucukoglu (2018). "İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması ". International Journal of Innovative Approaches in Education 2 (3):76-109. doi:10.29329/ijiape.2018.177.2.

References
 1. ACARA, (2018).    Australian     Curriculum,    Assesment    and    Reporting         Authority. http://australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies/digital-technologies/ adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 2. Computing at school, (2013). Computing at school in UK.  https://www.microsoft.com/enus/research/wp-content/uploads/2016/07/ComputingAtSchoolCACM.pdf adresinden 22.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 3. CSER, (2017). Computer Science Education Research (CSER) Group, The University of Adelaide.http://www.digitaltechnologieshub.edu.au/docs/default-source/default-document-library/esadeliverableassessmentreviewofliterature_publish.pdf?sfvrsn=0 adresinden 21.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 4. Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., & Engelhardt, K. (2016). Developing  [Google Scholar]
 5. Computational Thinking in Compulsory Education. JRC Science for Policy Report. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/developing-computational-thinking-compulsory-education-implications-policy-and-practice adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 6. CSTA & ACM, (2008). Ensuring Exemplary Teaching in an Essential Discipline: Addressing the Crisis in Computer Science Teacher Certification Final Report of the CSTA Teacher Certification Task Force. [Google Scholar]
 7. Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. (1. Baskı). Ankara: Pegem AkademikYayıncılık.  [Google Scholar]
 8. Department for Education. (2013). The national curriculum in England: framework document England: Crown. https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study adresinden 19.09.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 9. Department for Education, (2014a). National curriculum and assessment from September 2014:  Information for schools. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/358070/NC_assessment_quals_factsheet_Sept_update.pdf adresinden 15.09.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 10. Department for Education, (2014b). Assesment Principles.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304602/Assessment_Principles.pdf adresinden 18.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 11. Department for Education, (2015). Computer science GCSE subject content.  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/397550/GCSE_subject_content_for_computer_science.pdf adresinden 01.05.2016 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 12. Department for Education, (2017). 2018 teacher assessment guidance: key stage 2.  https://www.gov.uk/government/publications/2018-teacher-assessment-guidance-key-stage-2 adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 13. Digital Technologies Hub, (2018a). Australian Government Department of Education and Training. http://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/assessment adresinden 13.09.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 14. Digital Technologies Hub, (2018b). Scope and Sequence (F-10).   http://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/scope-and-sequence/5-6/adresinden 12.09.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 15. Digital Technologies Hub, (2018c). Lesson ideas.  http://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/lesson-ideas/elemental-learning-design. adresinden 12.09.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 16. Ericson, B. (2008). Ensuring Exemplary Teaching in an Essential Discipline. Addressing the Crisis in Computer Science Teacher Certification, ACM, New York, NY. [Google Scholar]
 17. Falkner, K., Vivian, R.,   Falkner, N.  (2014).     The     Australian     Digital     Technologies Curriculum: Challenge and Opportunity. Proceedings of the Sixteenth Australasian Computing Education Conference Auckland, New Zealand https://www.gov.uk/national-curriculum adresinden 20.02.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 18. Heintz, F., Mannila,L.,  &  Farnqvist, T. (2016).   A   Review   of   Models   for   Introducing Computational Thinking, Computer Science and Computing in K–12 Education. IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). [Google Scholar]
 19. Karakuş, M., Çoşğun, Ü. Ç. & Lal, İ. (2015).   Ortaokul bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 461-486. [Google Scholar]
 20. Kemp, (2014).   Computing   in the  national   curriculum. A  guide   for   secondary teachers. Computing at School & Naace. http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/cas_secondary.pdf adresinden 20.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 21. Krathwohl, D. R. (2002).   A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview.   Theory into Practice, Volume 41, Number 4. https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf adresinden 16.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 22. Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2018). Bilişim   Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar).  http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf adresinden 15.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 23. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011).    Bilişim      Teknolojileri,    Kodlamaya      Hazırlık.  http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/1%20C%23%20KODLAMAYA%20HAZIRLIK.pdf adresinden 12.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 24. OCR, (2018) Oxford Cambridge and RSA. https://www.tes.com/teaching-resource/computing-planning-for-2014-national-curriculum-6432313 adresinden 20.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 25. OECD, (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. OISA, OECD Publishing. https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and learning_ 9789264 239555-en#page3 adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 26. PISA ULUSAL RAPORU, (2015). M.E.B. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 27. Romero, M., Lepage, A., & Lille, B. (2017).   Computational   thinking   development through creative programming in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14:42. [Google Scholar]
 28. The Royal Society, (2012).  The Royal Academy of Engineering. Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf adresinden 11.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 29. The Royal Society,   (2017).   After the   reboot:   computing   education   in   UK   schools. https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/computing-education/computing-education-report.pdf adresinden 17.08.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 30. Sanford, J. F. (2013).  Core concepts of computational thinking.  International Journal of Teaching and Case Studies, 4(1), 1-12  [Google Scholar]
 31. School Curriculum and Standards Authority, (2017). Digital Technologies Curriculum – Pre-Primary to Year 10. https://k10outline.scsa.wa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/364550/Digital-Technologies-Curriculum-Pre-primary-to-Year-10.PDF adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 32. Sentance, S., & Csizmadia, A. (2017).  Computing in the curriculum: Challenges and strategies from a teacher’s perspective. Educ Inf Technol. 22:469–495 [Google Scholar]
 33. Thomson, S. (2015).     Australian   Students   in a Digital World.  Australian Council for Educational Research. [Google Scholar]
 34. Türkoğlu, A. (1998).   Karşılaştırmalı Eğitim   Dünya   Ülkelerinden   Örnekler. Adana: Baki Kitabevi [Google Scholar]
 35. Yadav, A., Gretter, S.  Hambrush, S.  & Sands, P.  (2016). Expanding    computer   science education in schools: understanding teacher experiences and challenges. Journal Computer Scirnce Education. Volume:26 [Google Scholar]
 36. Yıldırım ve Şimşek, (2008).  Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:  Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 37. Uzgur, B. Ç., & Aykaç, N. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34). [Google Scholar]
 38. Webb, M., Davis, N., Bell, T., Katz, Y.J., Reynolds, N., Chambers, D.P, Sysło, M.M. (2017). Computer science in K-12 school curricula of the 2lst century: Why, what and when? Educ Inf Technol, 22: 445–468 [Google Scholar]
 39. Wing, J. M. (2011). Research Notebook: Computational Thinking-What and Why? The Link.QCAA,(2018a). Queensland Curriculum Assesment Authority. https://www.qcaa.qld.edu.au/p-10/aciq/p-10-technologies adresinden 20.10.2018 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 40. Weintrop, D., Holbert,N., Horn, S.M., & Wilensky,U. (2016).   Computational Thinking in Constructionist Video Games. International Journal of Game-Based Learning. Volume 6, Issue 1. [Google Scholar]