International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 139-154

Coğrafya Öğretim Programında Yer Alan Fizik Kavramlarının İncelenmesi

Merve Önol & Hayri Çamurcu

pp. 139 - 154   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.9

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 87


Abstract

Doğayı inceleyen doğa bilimleri disiplinleri içerisinde başlıca alt disiplinler olarak fen bilimleri disiplinleri akla gelse de fen bilimleri ve sosyal bilimler arasında köprü bir disiplin olarak sınıflandırılan coğrafya da bu sistem içerisinde yer almaktadır. Coğrafya biliminin alt dalı olan fiziki coğrafyanın birçok konusu fen bilimleri ile örtüşmektedir. Bu araştırmada bir sosyal bilim disiplini olan coğrafya dersi ile bir fen bilimi disiplini olan fizik dersine ait kavramlar arasındaki ilişki incelenerek, bu iki disipline ait kavramlar arasındaki uyumun ve ortak noktaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı kazanımlarında ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca ortaöğretim coğrafya dersleri öğretim sürecinde okutulması uygun görülen 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ait 9., 10. ve 11. sınıf ders kitaplarında yer alan fizik kavramları açısından inceleme yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programında bulunan toplam 20 kazanımın ve coğrafya dersi ders kitaplarında yer alan toplam 110 kavramın fizik kavramlarıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramların 65 tanesinin 9. sınıf coğrafya ders kitabında, 53 tanesinin 10. sınıf coğrafya ders kitabında ve 29 tanesinin 11. sınıf coğrafya ders kitabında olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak coğrafya ve fizik biliminin ortak kavramlarının bulunduğu ve öğretimlerinin disiplinlerarası yaklaşım uygulamalarına uygun olduğu söylenebilmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin ortaöğretim coğrafya dersinde karşılaştıkları fizik kavramlarına ilişkin bilimsel bilgiyi genellikle ilköğretim seviyesinde öğrendikleri belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre coğrafya dersine ait kavramların diğer fen bilimleri disiplinleriyle olan ilişkisinin de kavram bazında ortaya çıkarılması, böylelikle disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ile öğretim planlamada bu çalışmalarda yararlanılması önerilmektedir.

Keywords: Coğrafya, Disiplinlerarası Yaklaşım, Fizik, Kavram, Öğretim Programı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Onol, M. & Camurcu, H. (2021). Coğrafya Öğretim Programında Yer Alan Fizik Kavramlarının İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 139-154. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.9

Harvard
Onol, M. and Camurcu, H. (2021). Coğrafya Öğretim Programında Yer Alan Fizik Kavramlarının İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 139-154.

Chicago 16th edition
Onol, Merve and Hayri Camurcu (2021). "Coğrafya Öğretim Programında Yer Alan Fizik Kavramlarının İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):139-154. doi:10.29329/ijiape.2021.333.9.

References
 1. Aktan, C. C. (2009). Yüksek öğretimde değişim: Global trendler ve yeni paradigmalar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 39-48. [Google Scholar]
 2. Baştürk, G. (2009). Fen ve teknoloji dersinde tematik öğrenmenin akademik başarıya ve derse yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları [Google Scholar]
 4. Caine, R. ve Caine, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Çev. Ed.: G. Ülgen. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Campbell, M. (2006). The effects of the 5E learning cycle model on students' understanding of force and motion concepts. Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 809. https://stars.library.ucf.edu/etd/809. Erişim Tarihi: 10.01.2021 [Google Scholar]
 6. Carey, W.M. (1909) The correlation of instruction in physics and geography. The Geographical Teacher, 5(3), 148-53. [Google Scholar]
 7. Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 44(6), 815-843. [Google Scholar]
 8. Deliberto, B. R. (2014). Robotics and Inquiry: Addressing the Impact on Student Understanding of Physics Concepts (Force and Motion) from Select Rural Louisiana Elementary Students through Robotics Instruction Immersed within the 5E Learning Cycle Model. Louisiana State University LSU Digital Commons. https://digitalcommons.lsu.edu /cgi/viewcontent.cgi?article=3966& context=gradschool_dissertations Erişim tarihi: 10.01.2021. [Google Scholar]
 9. Diker, Y. (2004). Disiplinlerarası öğretim yaklaşımına ilişkin durum çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Duran, Y., Aladağ, C., Tapur, T. ve Kaya, B. (2018). İlköğretimde güncel sosyal, fen ve hayat bilgisi programlarının coğrafya öğretimi ile ilişkisinin incelenmesi. A. Meydan (Ed.),  I. International Geography Education Symposium (ss. 63-79) içinde. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. [Google Scholar]
 11. Fleming, M.A. (2007). Perceptions of science and art: an interdisciplinary investigation of preservice elementary teachers. (Ph. D. thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses Database (UMI No. 3273129). [Google Scholar]
 12. Helvacı, İ. ve Yılmaz, M. (2020). Görsel sanatlar eğitiminde disiplinler arası yaklaşım: STEAM. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (6) , 2203-2213. [Google Scholar]
 13. Hurley, M. M. (1999). Interdisciplinary mathematics and science: Characteristics, forms and related effect sizes for student achievement and affective outcomes. (Ph. D. thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses Database (UMI No. 9927626). [Google Scholar]
 14. İpek Akbulut, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). İş ve enerji konusu ile ilgili kavramsal değişimin incelenmesi: İkili yerleşik öğrenme modeli örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (25), 241 – 268. [Google Scholar]
 15. Kaçar, S. (2012). Görsel sanatlarla bütünleştirilmiş probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin fen akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve sanat etkinlikleriyle fen öğrenme tutumlarına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 16. Kızılçaoğlu, A. ve Taş H. (2007). İlk ve Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Model Küre Kullanımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (18), 63-82. [Google Scholar]
 17. Korkmaz, H. ve Konukaldı, I. (2015). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinlerarası tematik öğretim yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (39), 1-22. [Google Scholar]
 18. Marrongelle, K.A. (2001). Physics experiences and calculus: How students use physics to construck meaningful conceptualizations of calculus concepts in an interdisciplinary calculus/physics course. Doctoral Dissertations. https://scholars.unh.edu/dissertation/42/ Erişim tarihi: 10.01.2021 [Google Scholar]
 19. Meeth, L. R. (1978). Interdisciplinary studies: A matter of definition. Change: The Magazine of Higher Learning, 10(7), 10-10. [Google Scholar]
 20. Mialaret, G. (2010). Eğitim Bilimlerinin Gelişimi (H. Izgar & M. Gürsel, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Miles, M. B., and M. Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 22. NRC (2009). A New Biology for the 21st Century: Ensuring the United States Leads the Coming Biology Revolution, Washington, DC: National Academies Press. www.nap.edu/catalog.php?record_ id12764. Erişim Tarihi: 02 Ocak 2021. [Google Scholar]
 23. Önol, M. (2020). Anlam oluşturma yaklaşımının kullanıldığı üstbilişsel stratejilerle destekli öğretimin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 24. Özçelik, C. ve Semerci, N. (2016). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 141-150. [Google Scholar]
 25. Öztürk, H. İ. (2019). Disiplinlerarası yaklaşım temelli geliştirilen öğretim programı tasarımının fen eğitiminde eleştirel düşünme becerilerine, sorgulayıcı öğrenme becerileri algısına, derse yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi.  Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 26. Phaikhumnam, W. ve Yuenyong, C. (2018). Improving the primary school science learning unit about force and motion through lesson study. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1923, No. 1, p. 030037). AIP Publishing LLC. [Google Scholar]
 27. Piaget C. (1972) The epistemology of interdisciplinary relationships. Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris France. [Google Scholar]
 28. Richards, K. (2009). Geography and the physical sciences tradition. Clifford, N.J., Holloway, S.L., Rice, S.P. and Valentine, G. (eds) Key Concepts in Geography in (pp. (21-45.) London: Sage  Publications. [Google Scholar]
 29. Richards, K. (2009). Geography and the physical sciences tradition. Clifford, NJ, Holloway, SL, Rice, SP, Valentine, G (Eds.) Key Concepts in Geography in (pp.21-45). London: Sage Publications. [Google Scholar]
 30. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55 (55), 459-496. [Google Scholar]
 31. Seçer, S. (2015). 7. sınıf öğrencilerinin ışığın kırılması konusundaki kavramsal gelişimlerinin sosyal yapılandırmacı bakış açısından incelenmesi. Yayınlamamış doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 32. Smith, L.L. (1999). Effects of discipline-based art education and interdisciplinary art education on artistic development and production, higher level thinking and attitudes toward science and social sciences. (Ph. D. thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses Database (UMI No. 9933450). [Google Scholar]
 33. Solak, O. (2014). Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 34. Şahin, F. ve Kabapınar, F. (2020). öğretmen adaylarının disiplinler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi. M. E. Deniz, Ü. Polat, Y. Erişen, E. Bey (Ed.). V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (ss. 275-285). Ankara: TEBAD. [Google Scholar]
 35. Ulusoy, G. (2007). Disiplinlerarası araştırma ve eğitim. C. C. Aktan (Ed), Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler – Paradigmal Yönelimler içinde (s. 389-398). İzmir: Yaşar Üniversitesi. [Google Scholar]
 36. Weinberg, A. E. and Sample McMeeking, L. B. (2017). Toward meaningful interdisciplinary education: High school teachers’ views of mathematics and science integration. School Science and Mathematics, 117(5), 204-213. [Google Scholar]
 37. Weinberg, A. E., and Sample McMeeking, L. B. (2017). Toward meaningful interdisciplinary education: High school teachers’ views of mathematics and science integration. School Science and Mathematics, 117(5), 204-213. [Google Scholar]
 38. Yağbasan, R. ve Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120 [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 89-94. [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]