International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 111-123

Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi

Adem Beldağ & Büşra Mert

pp. 111 - 123   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.7

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 465  |  Number of Download: 638


Abstract

Çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanında yer alan sözlü ve yerel tarih uygulamalarının kullanımının öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkisini belirlemektir. Kontrol grupsuz ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunun yer almadığı bu çalışmada deneysel işlem uygulanmadan önce ön test, deneysel işlem bittikten sonra son test ardından da izleme testi uygulanarak deneysel işlemin etkisi iki test arasındaki farka göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 4. Sınıfta öğrenim gören 12 kız, 9 erkek olmak üzere 21 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında gönüllülük esasına göre hareket edilmiştir. Çalışma kapsamında “Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras” öğrenme alanında sözlü ve yerel tarih ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda haftada üçer saat olmak üzere toplam on iki saatte kazanımların işlenmesi önerilmiş ve bu doğrultuda etkinlikler uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kavramsal Başarı Testi (KBT) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Ayrıca uygulanan sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilgilerin kalıcılığını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Sözlü ve yerel tarih uygulamalarının öğrencilerin tarihi ve yakın çevrelerini tanımadaki etkililiğinden yararlanılması için kazanım odaklı olarak geliştirilen etkinlikler öğretmenlerin kullanımına sunulabilir.

Keywords: Kavramsal Başarı Testi, Sosyal Bilgiler, Sözlü Tarih, Yerel Tarih


How to Cite this Article

APA 6th edition
Beldag, A. & Mert, B. (2021). Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 111-123. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.7

Harvard
Beldag, A. and Mert, B. (2021). Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 111-123.

Chicago 16th edition
Beldag, Adem and Busra Mert (2021). "Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):111-123. doi:10.29329/ijiape.2021.333.7.

References
 1. Avcı Akçalı, A. (2007). Yerel tarih ve tarih eğitimine katkısı. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 2. Avcı Akçalı, A. (2013). Tarih öğretiminde merkeze bağımlılığın azaltılması yolunda bir çözüm önerisi: Yerel tarih (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 3. Avcı Akçalı, A. & Aslan, E. (2012). Tarih öğretiminin iyileştirilmesi yolunda alternatif bir yöntem: Sözlü tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 669-688. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş, Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E. Karadeniz, Ş & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson [Google Scholar]
 7. Demircioğlu, İ. H. (2005). Sözlü tarihin bir öğretim yaklaşımı olarak tarih derslerinde kullanımı. II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Van [Google Scholar]
 8. Dere, İ. & Dinç, E. (2018). Integrating oral history into social studies as a constructivist learning and teaching method, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(2), 115-127. [Google Scholar]
 9. Dere, İ. & Kızılay, N. (2017). Aile tarihinin araştırılmasında sözlü tarihin kullanımı: İlkokul öğrencilerinin tecrübeleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 294-323. [Google Scholar]
 10. Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi (2. baskı). İstanbul: Beta Yayınları [Google Scholar]
 11. Erdamar, N. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin 11. sınıf öğrencilerinin atomun yapısı ve atom modelleri konusundaki kavramsal başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 12. Gökkaya, A. K &. Yeşilbursa, C. C. & (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506. [Google Scholar]
 13. Işık, H. (2002). Yerel tarih konularının sosyal bilgiler (6. sınıf) programı tarih üniteleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir uygulama: Pasinler örneği (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 14. Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4). [Google Scholar]
 15. İncegül, S. (2010). Sosyal bilgiler dersinde örnek bir sözlü tarih uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 16. Kandemir, K. (2017). Tarih öğretiminde sözlü tarihin yeri ve kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Küpüç, E. (2014). Sözlü tarih kavramı ve sözlü tarihin tarih öğretimindeki rolü (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 19. Mert, B. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yerel tarih uygulamalarının öğrencelerin kavramsal başarılarına ve farkındalık oluşturmalarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 20. Örten, H. (2008). Yerel tarih konularının soysal bilgiler üniteleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma (Tokat örneği) (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiĢtir. [Google Scholar]
 21. Özer. E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanması (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 22. Öztaşçı, C. A. (2017). Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde uygulamaya koymak: bir eylem araştırması (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 23. Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci, başarı, beceri ve tutumlarına etkisi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 24. Ulutaş, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde bağımsız değişken olarak yerel tarih tekniği (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 25. Yeşilbursa, C. C. (2006). Sosyal bilgiler dersinde tarihi yerleri kullanarak tarih konularının öğretimi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden temin edilmiştir. [Google Scholar]
 26. Yılmaz, Y. & Yılmaz, Y. (2005). Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı: 1995-2002 arası yazın taraması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3). [Google Scholar]