International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 63-86

Öğretmenlerin Sosyal Beceriye Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Emine Merve Uslu & Salih Zeki Genç

pp. 63 - 86   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.5

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 111  |  Number of Download: 425


Abstract

Çalışmanın amacı, altı farklı branştan öğretmenlerin sosyal beceri kavramı hakkındaki algılarının belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin “sosyal beceriye yönelik algı” olgusu detaylı şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, açık uçlu, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen veri analizi sonucunda araştırma bulguları; sosyal beceri ile ilgili kavramsal bilgiler, sosyal beceri gelişimini etkileyen etmenler, sosyal beceriyi geliştiren etkinlikler ve sosyal beceriyi destekleyen mesleki ve bireysel özellikler olarak temalandırılmıştır. Öğretmenlerin sosyal beceri gelişimlerini destekleyecek nitelikte çalışmalara katılmaları önemli bulunmaktadır. Elde edilen veriler ışığında hem mesleki hem de kişisel gelişim üzerimde olumlu etkisi bulunan sosyal becerilerin, eğitim öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenci açısından önemi üzerinde durulmuştur.

Keywords: Sosyal Beceri, Algı, Öğretmen, Olgubilim


How to Cite this Article

APA 6th edition
Uslu, E.M. & Genc, S.Z. (2021). Öğretmenlerin Sosyal Beceriye Yönelik Algılarının Belirlenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 63-86. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.5

Harvard
Uslu, E. and Genc, S. (2021). Öğretmenlerin Sosyal Beceriye Yönelik Algılarının Belirlenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 63-86.

Chicago 16th edition
Uslu, Emine Merve and Salih Zeki Genc (2021). "Öğretmenlerin Sosyal Beceriye Yönelik Algılarının Belirlenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):63-86. doi:10.29329/ijiape.2021.333.5.

References
 1. Aksoy, P. (2014). Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Avcıoğlu, H. (2007) İşitme Engelli Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi İle Sunulan Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt / Sayı: 7/1. [Google Scholar]
 3. Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Egitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 4. Baum, D., D. Duffelmeyer, F., & Geelan, M. (1988). Resource teacher perceptions of the prevalence of social dysfunction among students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 21(6), 380-381. [Google Scholar]
 5. Baumgart, D., Filler, J., & Askvig, B. A. (1991). Perceived importance of social skills: A survey of teachers, parents, and other professionals. The Journal of Special Education, 25(2), 236-251. [Google Scholar]
 6. Beaman, R., & Wheldall, K. (2000). Teacher’s use of approval and disapproval in the classrooms. Educational Psychology, 20 (4), 431-446. [Google Scholar]
 7. Beebe-Frankenberger, M., Lane, K.L., Bocian, K.M., Gresham, F.M., & MacMillan, D.L. (2005). Students with or at risk for problem behavior: Betwixt and between teacher and parent expectations. Preventing School Failure, 49 (2), 10-17. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches. Sage Publications. [Google Scholar]
 9. Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Akademi Kitabevi. [Google Scholar]
 10.                     Dobbins, N. ve Higgins, K. (2010). An analysis of social skills instruction provided in teacher education and inservice training programs for general and special educators. Remedial and Special Education. 31(5), 358- 367. [Google Scholar]
 11. Durualp, E. (2009). Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum Ve Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi (Çankırı Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, F. (2002). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Sosyal Becerilerin Sosyo-Ekonomik Düzey, Cinsiyet ve Yaş ile İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 13. Erten, H. (2012). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri, Akran İlişkileri ve Okula Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İzlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 14. Genç, S. Z. (2005). İlköğretimde sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 41-54. [Google Scholar]
 15. Gülay, H. (2011). Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Okula Uyumlarının Sosyal Beceriler Açısından İncelenmesi. Journal of New World Sciences Academy, 6, (1), 139-146. [Google Scholar]
 16. Günindi, Y. (2011). Bağımsız Anaokullarına ve Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  12(1), 133-144. [Google Scholar]
 17. Gresham, F.M. (1997). Social competence and students with behavior disorders: Where we’ve been, where we are and where we should go. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, September, 194-201. [Google Scholar]
 18. Kara, E. 2003. Öğretmen Ve Öğrencilerin Sosyal Beceri Algılarına Etki Eden Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 19. Katz, L. G. & McClellan, D. E. (1997). Fostering children’s social competence: The teacher’s role. Washington, D.C.National Association for the Education of Young Children, 7-99. [Google Scholar]
 20. Koç, B. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Erişiye, Kalıcılığa ve Sosyal Beceriye Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın. [Google Scholar]
 21. Leung, C. (2010). An experimental study of eduplay and social competence among preschool students in Hong Kong, Early Child Development and Care, 1–14. [Google Scholar]
 22. Mantaş, S. (2014). Drama Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi ve İşbirliği Davranışlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 23. Marchant, C., & Siperstein, G. N. (1997). Meeting the social needs of students with ADHD by addressing the professional development needs of their teachers. Teacher Education and Special Education, 20(2), 92-102. [Google Scholar]
 24. McClelland, M. M. ve Morrison, F. J. (2003). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 18, 206-224. [Google Scholar]
 25. Miller, K. J., Wienke, W.D., & Savage, L. B. (2000). Elementary and middle/secondary educator's pre and post training perceptions of ability to instruct students with disabilities. Rural Special Education Quarterly, 19(3), 3-14 [Google Scholar]
 26. Miller, M.J., Lane, K.L., & Wehby, J. (2005). Social skills instruction for students with high incidence disabilities: A school based intervention to address acquisition deficits. Preventing School Failure, 49 (2), 27-39. [Google Scholar]
 27. Odom, S.L. (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here. Topics in Early Childhood Special Education, 20(1), 17-20. [Google Scholar]
 28. Özyürek A., Begde Z. ve Yavuz N. F. (2014) Okul Öncesi Çocukların Sosyal Becerileri ile Yakın Çevresindeki Yetişkin Etkileşimleri Arasındaki İlişki. Sosyal Bilimler Dergisi.16(2), 115-134. [Google Scholar]
 29. Pekdoğan, S. (2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklardaki Sosyal Becerilerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi (Elazığ ili Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Malatya. [Google Scholar]
 30. Pekdoğan, S. (2016). Hikâye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programının 5-6 yaş çocukların sosyal becerilerinin gelişimine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 41, 305-318. [Google Scholar]
 31. Salisbury, C. L., Gallucci, C., Palombaro, M. M., & Peck, C. A. (1995). Strategies that promote social relations among elementary students with and without disabilities in inclusive schools. Exceptional Children, 62,125-137. [Google Scholar]
 32. Schepis, M.M., Ownbey J.B., Parsons, M.B., & Reid, D.H. (2000). Training support staff for teaching young children with disabilities in an inclusive preschool setting. Journal of Positive Behavior Interventions, 2(3), 170-178. [Google Scholar]
 33. Segrin, C. 2001. Social Skills and Negative Life Events: Testing the Deficit Stress Generation Hypothesis. Current Psychology. 1 (20),19-35. [Google Scholar]
 34. Sorias, O. (1986). Sosyal beceriler ve değerlendirme yöntemleri. Psikoloji Dergisi. 5 (20), 24-29. [Google Scholar]
 35. Spence, S. H. 2003. Social Skills Training With Children and Young People: Theory, Evidence and Practice. Child and Adolescent Mental Health. 8 (2), 84 – 96 [Google Scholar]
 36. Uçar, N.Y. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerilerini Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 37.                    Webster-Stratton, C., Reid, M.J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology, 30(3), 283-302. [Google Scholar]
 38. Westwood, P. (1993). Commonsense methods for children with special needs strategies for the regular classroom. (6th Edition).London: Routhledge. Erişim Adresi: http://digilib.umpalopo.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/288/Commonsense%20Methods.pdf?sequence=1&izAllowed=y [Google Scholar]
 39. Yalçın, H. (2012) Sosyal Beceri Seviyelerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinde İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi (29),1-11 [Google Scholar]
 40. Yıldız N.G (2017) öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ile Öğrencilerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki. Elementory Education Online, 16(03), 1275-1286. [Google Scholar]
 41. Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]