International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 87-110

Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi

Merve Uçar & Sibel Güven

pp. 87 - 110   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.6

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 38  |  Number of Download: 103


Abstract

Araştırmada ilkokul öğretmenlerinden alınan görüşler ile kariyer engeli olarak cam tavanın okullarda personel güçlendirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale İli 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet ilkokullarında görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler tek bir ölçek formuyla eş zamanlı olarak toplanmıştır. Araştırma formun ilk bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde Cam Tavan ölçeği, üçüncü bölümde Personel Güçlendirme ölçeği yer almaktadır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cam tavan ve personel güçlendirme arasında düşük düzeyde ve negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlerin cam tavan düzeyleri arttıkça psikolojik güçlendirme düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Cam Tavan, İlkokul, Personel Güçlendirme


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ucar, M. & Guven, S. (2021). Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 87-110. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.6

Harvard
Ucar, M. and Guven, S. (2021). Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 87-110.

Chicago 16th edition
Ucar, Merve and Sibel Guven (2021). "Kariyer Engeli Olarak Cam Tavanin Okullarda Personel Güçlendirmeye Etkisi ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):87-110. doi:10.29329/ijiape.2021.333.6.

References
 1. Bal, E. (2019). Personel güçlendirme uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerindeki etkisi: Elâzığ ili banka çalışanları üzerine bir uygulama (yayımlanmamış    Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı. [Google Scholar]
 2. Behyarfar,R., Nabizadeh, A. ve Behyarfae, M. (2016). The relationship between empowerment and organizational virtue and organizational citizenship behavior in the    employees of     gachsaran social security organization. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(5), 164-175. [Google Scholar]
 3. Bekiroğulları, Z. (2019). Employees’ empowerment and engagement in attaining personal and          organisational goals. The European Journal of Social and Behavioural Sciences. Between structural empowerment And innovative behavior. [Google Scholar]
 4. Bodur, E. (2017). İlköğretimde görev yapan kadın öğretmenlerin karşılaştıkları cam tavan    engeller ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Van. [Google Scholar]
 5. Carrillo, P., Gandelman, N. & Robano, V. (2014). Sticky floors and glass ceilings ın Latin    America. Journal Of Economic Inequality, 12 (3). [Google Scholar]
 6. Cindiloğlu, M., Özyer, K., Canbek, M. (2017). Duygusal Bağlılık ve Çağdaş Örgüt Yapıları Arasındaki İlişki. Researcher: Social Science Studies 5 (9). [Google Scholar]
 7. Coleman, M. (2005). Gender and secondary school leadership. International Studies in Educational Administration, 33 (2). [Google Scholar]
 8. Çelik, D. (2019). Psikolojik personel güçlendirmenin örgütsel bağlılığa olan etkisi   (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınevi. Yayınları. [Google Scholar]
 10. Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri İli örneği. Sosyal Bilimler            Enstitüsü Dergisi, 17(2). [Google Scholar]
 11. Çetin, A. (2011). Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejisine etkisi: Bursa ili tekstil sektöründe bir alan araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya [Google Scholar]
 12. Çetinkaya, M. Y. (2019). Eğitim örgütlerinde örgütsel psikolojik sermaye ile örgütsel stres   yönetimi arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı. [Google Scholar]
 13. Gandz, J. (1990). The employee empowerment era. Business quartely. [Google Scholar]
 14. Gedik, A. & Üstüner, M. (2017). Correlation between organizational commitment and job satisfaction in educational organizations: A Meta analysis. E-International Journal of Educational Research, 8(2). [Google Scholar]
 15. George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. [Google Scholar]
 16. Hu, T. ve Mybong-Su, Y. (2008). Is the Glass Ceiling Cracking? A Simple Test. Iza Discussion Papers, Vol: 3518, pp. 1-20. [Google Scholar]
 17. İnandı, Y. & Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. [Google Scholar]
 18. Kara, B. (2015). Kadınların üst düzey yönetici olmalarını engelleyen “cam tavan sendromu”na ilişkin eğitim yöneticilerinin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 19. Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerine uygulamalı bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 20. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 21. Karcıoğlu, F., & Leblebici, Y. (2014). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 1-20. [Google Scholar]
 22. Laschinger, H.K.S., Finegan, J., Shamian, J. and Wilk, P. (2001). Impact of structural and    psychological empowerment on job strain in nursing work settings: expanding Kanter’s model. Journal of Nursing Administration, 31(5). [Google Scholar]
 23. Lockwood, N. (2004). The Glass Ceiling: Domestic and International Perspectives. Research           Quarterly, pp.2-9. [Google Scholar]
 24. Menon, Sanjay T. (2001). Employee empowerment: an ıntegrative psychological approach. Applied Psychological: An International Review,50(1). [Google Scholar]
 25. Mujka, F. (2011). Personel Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 26. Öztürk, A. (2011). Kadın öğretim elemanlarının cam tavan sendromu üzerine bir Araştırma: Ankara Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, Ankara. [Google Scholar]
 27. Özyer, K., & Azizoğlu, Ö. (2014). İş hayatında kadınların önündeki cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 95-106. [Google Scholar]
 28. Pitoyo, D. (2018). Organizational culture and employee empowerment At national   strategic manufacturing companies. Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia. [Google Scholar]
 29. Sabharwal, M. (2015). From glass ceiling to glass cliff: Women in senior executive service. [Google Scholar]
 30. Sürgevil, O; Tolay, E; Topoyan, M. (2013). Yapısal güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri. Journal of Yasar      University Dergisi,8(31) [Google Scholar]
 31. Ural, A. K., & Kılıç, İ. İ.(2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. [Google Scholar]
 32. Uygur, K. (2018). Lise öğretmenlerinin personel güçlendirme algıları ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki: Elâzığ ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 33. Weinberger, C. J. (2011). In search of the glass ceiling: Gender and earnings growth among U.S.college graduates in the 1990s. Industrial ve Labor Relations Review, 64(5). [Google Scholar]
 34. Wilson, E.(2014). Diversity, Culture And The Glass Ceiling. Journal Of Cultural Diversity. 21 (3). [Google Scholar]
 35. Yılmaz, T. (2013). Kadın ve erkek eğitim yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin algıları         İstanbul ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal     Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]