International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 1-20

Sinir Sistemi Konusunun Öğrenme Günlükleriyle Öğretilmesindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi  

Banuçiçek Özdemir & Aysel Temelli

pp. 1 - 20   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.1

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 86


Abstract

Bu araştırma; Ön lisans eğitimi esnasında öğrencilerin anlamakta, terimlerin anlamlarını teorikten uygulamaya geçirmekte zorlandıkları İnsan Anatomisi Dersinin Sinir Sistemi konusunun öğretilmesinde yansıtıcı düşünme stratejilerinden biri olan öğrenme günlükleriyle öğrencilerin bu ders konusuyla ilgili öğrenmelerinin ve öğretim elemanıyla ilgili düşüncelerinin yansımalarını belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden İlk ve Acil Yardım Bölümü (A.T.T) öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Yansıtıcı Düşünme Stratejileriyle eğitim yapan araştırmacı tarafından araştırmanın problem cümlesine yönelik 4 aşamalı şekilde Öğrenme Günlükleri şeklinde toplanmıştır. Bu aşamalar ; Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğrenci günlüklerinden derse girişi yönelik öğrencilerin görüşleri, öğretime sağladığı faydalara yönelik öğrenci görüşleri, derste kullanılan yöntem ve tekniklere yönelik öğrenci görüşleri ve araştırmacının uygulama esnasındaki tutumuna yönelik öğrenci görüşleri neler olduğudur. Veri analizi; nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin öğrenme günlüklerinde yazmış oldukları bilgiler detaylı bir şekilde incelenmiş ve dört kategori (DGYÖG, ÖGÖSFYÖG, YTYÖG, AUETYÖG) belirlenmiştir. Daha sonra bu dört kategoriye yönelik ayrı ayrı DGYÖG1,2,3,4…; ÖGÖSFYÖG 1,2,3…, YTYÖG 1,2,3… , AUETYÖG1,2,3,… şeklinde kodlar oluşturulmuştur. Ayrıca her bir koda yönelik öğrenci görüşlerine Ö1,2,3…şeklinde yer verilmiştir. Kodlama işlemi yapıldıktan sonra öğrenme günlüğünde öğrenciler tarafından yazılan yazılar tablolaştırılmıştır. Bu tablolarda oluşturulan kodlara yönelik öğrenci görüşlerinin maddeleri öğrencilerin öğrenme günlüğünde yazdıklarına göre frekans (f) ve yüzdelikleri (%) hesaplanmış ve bu verilere dayanarak yorum yapılmıştır. DGYÖG koduna yönelik en fazla (%26.31)  “Derse başlamadan önce hazır bulunuşluğumuzu ölçer” ifadesi sahipken, en az “Araştırmacı derse güler yüzlü girer” ve “Sıcakkanlı ve samimi bir biçimde derse başlar” (% 6.31) ifadelerinin olduğu; ÖGÖSFYÖG kodunun en fazla (%22.05) “Dersi anlaşılabilir hale gelir ve daha iyi anlamamızı sağlar” ifadesi sahipken, en az (%1.47) ise “Derse odaklanmamızı sağladı” ifadelerinin sahip olduğu ortaya çıkmıştır. YTYÖG koduna göre en fazla (%19.27) “Şekil ve şema çizerek dersi işler” ifadesi sahipken, en az (%3.61) ise “Konuyla ilgili slayt kullandı ”ifadelerinin sahip olduğu ortaya çıkmıştır. AUETYÖG koduna en fazla (%18.33) “Araştırmacının uygulama süreci boyunca giyim tarzı, hitap şekli vb. den dolayı ders huzur ve enerji vericiydi” ifadesi sahipken, en az (%4.16) “Derse teşekkür ederek başladı” ifadesi olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin derse girişe yönelik araştırmacının hazır bulunuşluğu ölçerek derse başladığı, öğrenci günlüklerin öğretime faydasının konuyu anlaşılabilir ve daha iyi öğrenmesine sebep olduğu, en fazla kullanılan yöntemin şekil ve şema çizerek olduğu, araştırmacının ders esnasındaki tutumuna yönelik ise giyim tarzı, hitap şekli vb. den dolayı ders huzur ve enerji verici olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords: Yansıtıcı Düşünme stratejileri, Öğrenme Günlükleri, İnsan Anatomisi, Sinir Sistemi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozdemir, B. & Temelli, A. (2021). Sinir Sistemi Konusunun Öğrenme Günlükleriyle Öğretilmesindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi   . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 1-20. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.1

Harvard
Ozdemir, B. and Temelli, A. (2021). Sinir Sistemi Konusunun Öğrenme Günlükleriyle Öğretilmesindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi   . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 1-20.

Chicago 16th edition
Ozdemir, Banucicek and Aysel Temelli (2021). "Sinir Sistemi Konusunun Öğrenme Günlükleriyle Öğretilmesindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi   ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):1-20. doi:10.29329/ijiape.2021.333.1.

References
 1. Bain, J., R. Ballantyne, J. Packer and C. Mills (1999), 'Understanding journal writing to enhance student teachers’ reflectivity during field experience placements’. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 5 (1), 23-32. [Google Scholar]
 2. Ballantyne, R. and J. Packer (1995), 'Making connections: using student journals as a teching/learning aid. HERDSA Gold Guide, 2. [Google Scholar]
 3. Bayrak, F. (2010). Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 4. Bayrak, F. veUsluel, Y. K. (2011). Ağ günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi40, 93-104. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Demiralp, D. (2010). İlköğretim birinci kademe programlarının öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerini geliştirmeye etkisine yönelik öğretmen görüşleri (Elazığ örneği).Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 7. Ekiz, D. (2006). Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri. İlköğretim Online. 5(1), 45-57. http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/v5s1m5.pdf. Erişim Tarihi: 15.09.2020 [Google Scholar]
 8. Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 9. Hara, K. (1995). Quantiativeandqualitativeresearchapproaches in education, Education, 115, 351-356. [Google Scholar]
 10. Işıkoğlu, N. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişiminde Yansıtıcı Günlüklerin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi,7 (2), 799-825. [Google Scholar]
 11. Mc.Collum, S. (2002). Reflection: A key for effective teaching. Teaching Elementary Physical Education. 6-7. [Google Scholar]
 12. McCrindle, A. R. And Christensen, C. A. (1995). The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning And Instruction, 5, 167-185. [Google Scholar]
 13. Sarıgöz, İ. H. (1999). Yansımalı yabancı dil öğretimi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. [Google Scholar]
 14. Shermis, S. S. (1992). Critical Thinking: Helping Students Learn Reflectively. Indiana: EDINFO Pres. [Google Scholar]
 15. Shoffner, M. (2008). Informal reflection in pre-service teacher education, Reflective Practice 9 (2), 123–134. [Google Scholar]
 16. Stevens, D. D. & Cooper, J. E. (2009). Journal Keeping: How to Use Reflective Journals For Effective Teaching and Learning Professional İnsight & Positive Change. Virginia: Stylus Publishing. [Google Scholar]
 17. Suter, W. N. (2005).  Introduction to educational research: A critical thinking approach, Sage Publication, Inc. [Google Scholar]
 18. Tang, C. (2000). Reflective diaries as a means of facilitating and assessing reflection. HERDSA Conference. http://www.tcd.ie/Nursing_Midwifery/assets/director-staff-edu-dev/pdf/ReflectiveDiaries-CatherineTang.pdf internet adresinden 23.05.2020 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 19. Tang, C. (2002). Reflective Diaries as a Means of Facilitating and Assessing Reflection, Educational Development Centre, The Hong Kong Polytechnic University. http://www.tcd.ie/Nursing_Midwifery/assets/director-staff-edu-dev/pdf/ReflectiveDiaries-CatherineTang.pdf internet sitesinden 28 Kasım 2020 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 20. Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi 33(149), 104-117. [Google Scholar]
 21. Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Birinci Basım. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Vitanova, G. and Miller, A. (2002). Reflective practice in pronunciation learning. The Internet TESL Journal, 7:1. http://iteslj.org/Articles/Vitanova-Pronunciation.html  adresinden 15 Ocak 2020 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 23. Walker, S.E. (2006). JournalWriting As A Teaching Technique to Promote Reflection. Journal of Athletic Training. 41(2), 216-221. [Google Scholar]
 24. Wilson, J. ve Jan, W. L. (1993). Thinking for themselves developing strategies for reflective learning. Australia: Eleanor Curtain Publishing. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Yorulmaz, M. (2006). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi(Diyarbakır ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]