International Journal of Innovative Approaches in Education
Abbreviation: IJIAPE | ISSN (Print): 2602-4780 | ISSN (Online): 2602-4489 | DOI: 10.29329/ijiape

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Education 2021, Vol. 5(1) 167-184

Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Ecem Nur Burunsuzoğlu & Adil Çoruk

pp. 167 - 184   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.11

Published online: March 30, 2021  |   Number of Views: 16  |  Number of Download: 84


Abstract

Bu çalışmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel iletişime ve okul yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme stratejilerini kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, örgütsel iletişim ve örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İlişkisel tarama modelinde yapılan çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale merkez ilköğretim okullarında görev yapan 699 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden rastgele seçilmiş 11 ilkokul ve 10 ortaokulda görev yapan toplam 278 öğretmenden oluşmaktadır.

Araştırma sonuçları incelendiğinde örgütsel iletişimde cinsiyet ve yaş, değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkarken branş değişkeninde anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. Örgütsel sosyalleşmede ise cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Örgütsel iletişim ve alt boyutları, örgütsel sosyalleşme ve alt boyutları ve örgütsel iletişim ile örgütsel sosyalleşme arasında, pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords: Örgütsel Iletişim, Örgütsel Sosyalleşme, Öğretmen, Okul Yöneticisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Burunsuzoglu, E.N. & Coruk, A. (2021). Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), 167-184. doi: 10.29329/ijiape.2021.333.11

Harvard
Burunsuzoglu, E. and Coruk, A. (2021). Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri . International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), pp. 167-184.

Chicago 16th edition
Burunsuzoglu, Ecem Nur and Adil Coruk (2021). "Örgütsel İletişime ve Okul Yöneticilerinin Örgütsel Sosyalleşme Stratejilerini Kullanma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri ". International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1):167-184. doi:10.29329/ijiape.2021.333.11.

References
 1. Ağaoğu, E. Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159 -175. [Google Scholar]
 2. Atak, M. (2005). Örgütlerde resmi olmayan iletişimin yeri ve önemi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 2(2), 59-67. [Google Scholar]
 3. Aydın, M. (1994).  Eğitim yönetimi.  Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. [Google Scholar]
 4. Aydın, R. ve Sezgin-Nartgün, Ş. (2015). Öğretmenlerin, örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile birlikte çalışma yeterlilikleri arasındaki ilişki. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi,1 (1), 9-24. [Google Scholar]
 5. Aydoğan, İ. (2008). Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme becerileri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 25, 33-51. [Google Scholar]
 6. Ayık, A. ve Ada, Ş. (2009). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okul etkililiği arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 429-446. [Google Scholar]
 7. Bayirli, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik tutumları ve inançları ile örgütsel iletişim düzeylerinin analizi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 8. Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Bozkurt, T. (2000). İşletme kültürü, endüstri ve örgüt psikolojisi. İstanbul: Türk Psikologlar Derneği-Kalder Kalite Derneği. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Can, H. (1999). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 12. Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Çanak, M. ve Avcı. Ö. Y. (2016). Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim düzeylerinin incelenmesi, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(7), 91-110. [Google Scholar]
 14. Çalık, C. (2006). Örgütsel sosyalleşme sürecinde eğitimin değişen rolü ve önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 1-10. [Google Scholar]
 15. Çalık, T. (2003). İşgörenlerin örgüte uyumu (örgütsel sosyalleşme). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 163-177. [Google Scholar]
 16. Çelik, V. (1993). Eğitim yönetiminde örgütsel kültür ve önemi.  Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 135-145. [Google Scholar]
 17. Çetinkaya H. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin okul başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 18. Demirkart, M. (2015). İlköğretim okul yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 19. Erdem, F. Ve Özen-İşbaşı, J. (2001). Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün algılamaları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 33-57. [Google Scholar]
 20. Erdoğan, U. (2012). İlköğretim okullarının bürokratik yapıları ile öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki: Malatya ili örneği (Yüksek lisans tezi). İnönü [Google Scholar]
 21. Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 22. Erel Yetim, A. E. (2010). Genel liselerde örgütsel iletişim ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki: Ankara ili örneği (Yüksek lisans tezi). Gazi [Google Scholar]
 23. Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 24. Eroğlu, E. (2008).  Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutları.  Etkili iletişim. Demiray, U. (Ed.).  (2. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Gülnar, B. (2007). Örgütlerde iletişim ve iş doyumu. İstanbul: Literatür. [Google Scholar]
 26. Gürgen, H. (1997). Örgütlerde iletişim kalitesi, İstanbul: Der Yayınları. [Google Scholar]
 27. Halis, M. (2000). Örgütsel iletişim ve iletişim tatminine ilişkin bir araştırma.  İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 217-230. [Google Scholar]
 28. İra, N. ve Aksu, İ. (2009). Örgütsel kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 43-62. [Google Scholar]
 29. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Kartal, S. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri (Ankara İli Örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 31. Kartal, S. (2007). Eğitimde örgütsel sosyalleşme. Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 32. Kaya, Y. K. (1999). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Ankara: Bilim Yayıncılık. [Google Scholar]
 33. Kocabaş, F. (2005). Değişime uyum sürecinde iç ve dış örgütsel iletişim çabalarının entegrasyonu gerekliliği. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 247-252. [Google Scholar]
 34. Kurşunoğlu, A. Bakay, E. ve Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 101-115. [Google Scholar]
 35. Kuşdemir, Y. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde sosyalleştirme becerilerini kullanma becerileri (Kırıkkale ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 36. Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422. [Google Scholar]
 37. Sezgin-Nartgün, S. ve Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme ve özdeşleşme düzeyleri ile birlikte çalışma yeterlikleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 237-269. [Google Scholar]
 38. Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik Bakış, 17, 136-151. [Google Scholar]
 39. Telman, N. ve Ünsal, P. (2005). İnsan ilişkilerinde iletişim. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Tulunay, Ö. (2010). Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık ve örgütsel iletişim ile ilişkisi (Sivas il örneği) (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 42. Uğurlu, Z. Kıral E. ve Gülsen-Aksoy, İ. (2011). ilköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin sosyalleşmesinde kullandıkları örgütsel sosyalleşme strateji ve taktikleri, 2’nd International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 706-719 [Google Scholar]
 43. Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127. [Google Scholar]
 44. Yavuz, Y. ve Yılmaz, E. (2012). Resmî ve özel ilköğretim okullarının kültürü üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of New Trends İn Arts, Sports and Science Education, 1(3), 76-90. [Google Scholar]
 45. Yetimakman, F. (2018). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin karara katılma durumu ve örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki (Şanlıurfa ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 46. Yeşilmen, F. (2016). Okul yönetimi, örgütsel iletişim ve okul yönetiminde yönetici ve öğretmenlerden kaynaklanan sorunların incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 47. Yıldırım, B. (2001). Okul yöneticilerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin iş doyumuna ve meslek ahlakına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 48. Yıldız, K. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme sürecinde sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). 333-355. [Google Scholar]